2 Timothy 4

Eg vitnar for Gud og Kristus Jesus, som skal døma livande og daude, og ved hans openberring og hans rike: Forkynn ordet, statt nær med det i tid og i utid, yvertyd, refs, påminn med alt langmod og all læra! For det skal koma ei tid då dei ikkje skal tola den heilsame læra, men etter sine eigne lyster taka seg sjølve lærarar i flokketal, med di dei klæjar dei i øyra, og dei skal venda øyra frå sanningi og venda seg til eventyr. Men ver du edru i alle ting, lid vondt, gjer ein evangeli-forkynnars gjerning, fullfør di tenesta! For eg vert alt ofra, og tidi til mi avferd stundar til. Eg hev stridt den gode striden, eg hev fullenda laupet, eg hev halde trui. So ligg då rettferdskransen reidug til meg, den som Herren, den rettferdige domar, skal gjeva meg på hin dagen, då ikkje berre meg, men alle som hev elska hans openberring. Gjer deg umak med å koma snart til meg! 10 For Demas forlet meg av kjærleik til den noverande verdi og for til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia. 11 Lukas er åleine hjå meg. Tak Markus og før honom med deg, for han er meg nyttug til tenesta. 12 Tykikus hev eg sendt til Efesus. 13 Når du kjem, so tak med deg den kåpa som eg let att i Troas hjå Karpus, og bøkerne, serleg skinnbøkerne! 14 Koparsmeden Aleksander gjorde meg mykje vondt. Herren kjem til å løna han etter hans gjerningar! 15 Agta deg for honom du og! for han stod hardt imot våre ord. 16 Ved mitt fyrste forsvar møtte ingen med meg, men alle forlet meg. Gjev det ikkje må verta deim tilrekna! 17 Men Herren stod med meg og styrkte meg, so forkynningi ved meg skulde verta fullførd, og alle folkeslag få høyra henne; og eg vart utfria or løvegapet. 18 Herren skal fria meg frå all vond gjerning og frelsa meg inn i sitt himmelske rike. Honom vere æra i all æva! Amen. 19 Helsa Priska og Akvilas og Onesiforus’ hus! 20 Erastus vart att i Korint. Trofimus let eg etter meg sjuk i Milet. 21 Gjer deg umak med å koma fyre vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brørne helsar deg. 22 Herren Jesus vere med di ånd! Nåden vere med dykk!
Copyright information for NorSMB