Ezra 2

Her kjem talet på dei fylkesbuarne som for ut or utlægdi, dei som Babel-kongen Nebukadnessar hadde ført burt til Babel, og som no for heim att til Jerusalem og Juda, kvar til sin by. Dei fylgde Zerubbabel og Jesua, Nehemia og Seraja, Re’elaja og Mordekai, Bilsan og Mispar, Bigvai og Rehum og Ba’ana. - Dette er manntalet yver Israels-lyden: Paros-sønerne, tvo tusund eit hundrad og tvo og sytti; Sefatja-sønerne, tri hundrad og tvo og sytti; Arahs-sønerne, sju hundrad og fem og sytti; Pahat-Moabs-sønerne, av Jesua- og Joabs-sønerne, tvo tusund åtte hundrad og tolv; Elams-sønerne, eit tusund tvo hundrad og fire og femti; Zattu-sønerne, ni hundrad og fem og fyrti; Zakkai-sønerne, sju hundrad og seksti; 10 Bani-sønerne, seks hundrad og tvo og fyrti; 11 Bebai-sønerne, seks hundrad og tri og tjuge; 12 Azgads-sønerne, eit tusund tvo hundrad og tvo og tjuge; 13 Adonikams-sønerne, seks hundrad og seks og seksti; 14 Bigvai-sønerne, tvo tusund og seks og femti; 15 Adins-sønerne, fire hundrad og fire og femti; 16 Aters-sønerne av Hizkia-ætti, åtte og nitti; 17 Besai-sønerne, tri hundrad og tri og tjuge; 18 Jora-sønerne, hundrad og tolv; 19 Hasums-sønerne, tvo hundrad og tri og tjuge; 20 Gibbars-sønerne, fem og nitti; 21 Betlehems-sønerne, hundrad og tri og tjuge; 22 mennerne frå Netofa, seks og femti; 23 mennerne frå Anatot, hundrad og åtte og tjuge; 24 Azmavets-sønerne, tvo og fyrti; 25 Kirjat-Arims- og Kefira- og Be’erots-sønerne, sju hundrad og tri og fyrti; 26 Rama- og Geba-sønerne, seks hundrad og ein og tjuge; 27 mennerne frå Mikmas, hundrad og tvo og tjuge; 28 mennerne frå Betel og Aj, tvo hundrad og tri og tjuge; 29 Nebo-sønerne, tvo og femti; 30 Magbis-sønerne, hundrad og seks og femti; 31 den andre Elams søner, eit tusund tvo hundrad og fire og femti; 32 Harims-sønerne, tri hundrad og tjuge; 33 Lods- og Hadids- og Ono-sønerne, sju hundrad og fem og tjuge; 34 Jeriko-sønerne, tri hundrad og fem og fyrti; 35 Sena’a-sønerne, tri tusund seks hundrad og tretti. 36 Av prestarne: Jedaja-sønerne av Jesua-ætti, ni hundrad og tri og sytti; 37 Immers-sønerne, eit tusund og tvo og femti; 38 Pashurs-sønerne, eit tusund tvo hundrad og sju og fyrti; 39 Harims-sønerne, tusund og syttan. 40 Av levitarne: Jesua- og Kadmiels-sønerne av Hodavja-sønerne, fire og sytti. 41 Av songararne: Asafs-sønerne, hundrad og åtte og tjuge. 42 Av dørvaktar-sønerne: Sallums-sønerne, Aters-sønerne, Talmons-sønerne, Akkubs-sønerne, Hatita-sønerne, Sobai-sønerne, i alt hundrad og ni og tretti. 43 Av tempelsveinarne: Siha-sønerne, Hasufa-sønerne, Tabbaots-sønerne, 44 Keros-sønerne, Siaha-sønerne, Padons-sønerne, 45 Lebana-sønerne, Hagaba-sønerne, Akkubs-sønerne, 46 Hagabs-sønerne, Samlai-sønerne, Hanans-sønerne, 47 Giddels-sønerne, Gahars-sønerne, Reaja-sønerne, 48 Resins-sønerne, Nekoda-sønerne, Gazzams-sønerne, 49 Uzza-sønerne, Paseahs-sønerne, Besai-sønerne, 50 Asna-sønerne, Me’unims-sønerne, Nefisims-sønerne, 51 Bakbuks-sønerne, Hakufa-sønerne, Harhurs-sønerne, 52 Basluts-sønerne, Mehida-sønerne, Harsa-sønerne, 53 Barkos-sønerne, Sisera-sønerne, Tamahs-sønerne, 54 Nesiahs-sønerne, Hatifa-sønerne. 55 Av sønerne åt Salomo-sveinarne: Sotai-sønerne, Hassoferets-sønerne, Peruda-sønerne, 56 Ja’ala-sønerne, Darkons-sønerne, Giddels-sønerne, 57 Sefatja-sønerne, Hattils-sønerne, Pokeret-Hassebajims-sønerne, Ami-sønerne. 58 Alle tempelsveinarne og sønerne åt Salomo-sveinarne var i alt tri hundrad og tvo og nitti. 59 Frå Tel-Melah og Tel-Harsa, Kerub og Addan og Immer for dei ut dei som her skal nemnast; men dei kunde ingi greida gjeva um federne sine og ætti, um dei i det heile høyrde Israels-folket til; det var; 60 Delaja-sønerne, Tobia-sønerne og Nekoda-sønerne, seks hundrad og tvo og femti, 61 og av prestesønerne: Habaja-sønerne, Hakkos-sønerne, sønerne åt Barzillai, han som hadde teke ei av døtterne åt Gileads-mannen Barzillai til kona og fekk namn etter deim. 62 Desse leita etter ættetavlorne sine, men kunde ikkje finna deim; difor vart dei kjende uverdige til å vera prestar. 63 Jarlen dømde at dei ikkje måtte eta av det høgheilage fyrr det stod fram ein prest som hadde urim og tummim. 64 Heile lyden til var i alt tvo og fyrti tusund tri hundrad og seksti, 65 umfram trælarne og trælkvinnorne; talet på deim var sju tusund tri hundrad og sju og tretti. Dertil kom tvo hundrad songarar, karar og kvende. 66 Dei hadde sju hundrad og seks og tretti hestar, tvo hundrad og fem og fyrti muldyr, 67 fire hundrad og fem og tretti kamelar og seks tusund sju hundrad og tjuge asen. 68 Då dei kom fram til Herrens hus i Jerusalem, gav nokre av ættarhovdingarne godviljugt ei gåva til gudshuset, so det kunde verta uppbygt att på den gamle staden. 69 Kvar av deim lagde i byggjekassa, etter som han hadde råd til, og det kom inn tri hundrad tusund dalar i gull og fem og tjuge tusund dalar i sylv, dertil eit hundrad prestekjolar. 70 Prestarne og levitarne og nokre av lyden, songarane, dørvaktarane og tempelsveinarne, sette då bu i sine byar, og heile Israel elles busette seg kvar i sin by.
Copyright information for NorSMB