Psalms 87

Av Korahs born; ein salme, ein song. Det som han hev grunnfest på dei heilage fjelli, Sions portar elskar Herren mest av alle Jakobs bustader. Herlege ting er sagde um deg, du Guds by. Sela. «Eg vil nemna Rahab og Babel millom deim som kjenner meg; sjå Filistaren, Tyrus og Kusj: Denne er fødd der.» Og um Sion skal det verta sagt: «Kvar ein er fødd der», og han, den Høgste, gjer det fast. Herren skal telja soleis, når folki vert uppskrivne: «Denne er fødd der.» Sela. Og dei som syng og dei som dansar, skal segja: «Alle mine kjeldor er i deg.»
Copyright information for NorSMB