Acts 10

Peter na embo Cornelius ga umoro ena

Roman embo ta army Captain vahai javo Cornelius amina Caesarea ta amita ae te meniundi te amita bande ta irari embomeni aingeto mitie God jakeka ijie Judea embo donda ambupu avo hondate ue pari ere uaetera. Eto iji vahai ture 3 o'clock God ta anera na Cornelius ta degi puvuto eture ta, “Cornelius” ainge enu, Cornelius na kogue oju ue, “Bada umo do ere?” ainge enu Anera na, “No pari te no donda ambu embo ta degi hande ikari te avo God na jene ae ere kogua avo eto no embo ikejo pambuto embo javo Simon Peter umbare. Embo amina Simon o hoga pure ari embo eva titi ta amiga mitia.” ainge eto Anera pahunu Cornelius na amita pure embo heriso eto amita army pure embo vahai aingeto jage enu puvuo eture ta do kina avo hihi tirinu ingio ikenu Simon Peter umbasi da Joppa ta pambua.

Eto iji nei enana puvutuhumite da Joppa auvitio iji orohuta Peter na bande ita bitito pari ere umite 10 beuje enu indari agitio eture ta kina 11 amo utu pe hirikenu bo peni vahai avo petiki ta jigito umbuto bea. 12 Eto bo amita jo ta o neite neite o koso o te di te tapa kogunu 13 God na, “Peter ereto o teto heveto indijo.” ainge enu 14 Peter na “Bada, na o sasapura, indahu o avo mane indiona,” ainge ena. 15 Eto God na ehako einge ena, “Eto nanena do ano javotoho asuja avo inena sapura ke mane asoa,” ainge 16 eto ke vahai avo iji nei heriso nei vahai enu bo peni amo ehako Utu ta bitito pambuna. 17 Eto Peter na eture ta do kina avo hotembitie mitinu Cornelius ta embo ikena amo puvuto Simon o hoga pure ari embo amita bande naingere avo eto ingito pambuto bande pe ta heteto, 18 “Simon Peter ei miteite?” ainge eto ingia. 19 Eto Peter hotembitie mitinu God ta Ahihi na puvuto ke einge ena, “Simon, embo 3 na umo kesi puvera, 20 beto kito mane nei do asoa te enana ga pambujo amo nanena iketene puvera,” ainge enu, 21 Peter na beto embo ta degi, “Ungo do uje eto puvuto na jombure ere ove?” ainge enu 22 embo na, “Nango Captain Cornelius na iketei puvera. Embo amo embo javotoho eto God oju euja avo Judea embomeni na embo avo osa eora eto Anera Otohu na amita degi puvuto umo amita bande ta pambuto ke ao ingesi etei puvera,” ainge eo 23 Peter na ingito enu bande ta bitito arumbeo umoro umite 24 evito iho bujenu Peter te Joppa ekalesia embomeni te enana ga egerembeto puvuto 25 degi ta evito ereto puvutuhuo Cornelius na amita javo vahai embomeni te namei kamei te embo simba ara enu vahaita puvuto simba mitio enana puvua. Eto Peter na bande jo ta torenu Cornelius na Peter ta utu ta tumo te pain ue benu 26 Peter na, “Umo ereto hete, na embo tehora,” ainge enu ereto hetena, 27 eto Peter ga ke mine ara ijie jo ta toreto embo isapamane vahaita arumbeto mitia avo kito 28 enana ta degi ke einge ena, “Ungo kiova amo nango Judea embomeni ta ke pepeni amo enda nei embo ga mane umoro eora avo ungo kiarira rate God na embo tongopa te sapura ke mane aisora rate embo tapa inono inono ara etei ingena 29 avoeto na jage eteve ke nei do ae teho tambueto puvena rate ungo do eto na jage eteve puvena amita ke be avo ingesi uje ere ona.” ainge enu, 30 Cornelius na ke mine einge ena, “Iji 4 amita kiti ta iji 3 o'clock turete nau bande ta pari ue mitene embo bo usasa te amina nau titi ta heteto 31 ke einge etija, ‘Cornelius, God na no pari ere ingihia eto donda ambu embopo ta degi hondate ere oa avo ere kogua 32 eto embo Simon Peter da Joppa embo Simon o hoga pure ari embo eva engitita iriuja amiga mitia avo jage ejo puvuroi.’ ainge anera na etei 33 ingito embo iketene pambuto umo etere ingito sau sau nau degi ta puvea amo javotohora. Avo eto nango jo vahai eto God ta titita puvuto mitera rate God na no degi ta ke do au ingito ejo ingore.”

Peter na Cornelius ta bande ta ke ena

34 Ainge enu Peter na itiketo amita ke ena, “Na ere kogona amo Judea embomeni vahai avo pere mane God na osa euja 35 rate enda tapa ta embomeni vahai vahai na God oju eto tumotepain ururoro God na kito osa asuja. 36 Eto Iesu Keriso, embo tapa ta Bada ta degi pekari te tunga humbari mitia amita ke avo God na Judea embomeni ta degi ikitaja. 37 Eto ke amita ikari iji te John na Galilee enda ta itiketo embo bapataito ari ke hande uija eto amita ambota Israel enda ta ari tapa do uija avo ungo kiarira. 38 Eto God na Iesu Nazareth embo amita degi Ahihi Otohu te sovera te ikitei popora embo konditie Satan ta sovera na jo andirari avo hondate uija amita be amo God amiga mitia avo eto. 39 Eto amina Judea embomeni ta enda ta eto Jerusalem jo ta do uija tapa amo nango kiarira. Eto enanana i atahu ta tetere ahaja 40 rate iji 3 irae etei God na etei vasiri te hoitaja 41 eto embomeni tapa na Iesu kiae rate God na embo ke hande ara sirikitaja amina kogara. Eto amiga indie mitere 42 nango do asora amina ke tapa etei ingihara amo embomeni tapa ta degi ke hande asora amo God na Iesu ta degi embo amburari te vasiri te amita ari siriketo hajire ikau kesora 43 rate peroveta na ke kajena amo embo amuna Iesu be hotembeto amita jo aherekasuja amita ari sasapura Iesu na hotembeto toasuja.”

Ahihi Otohu enda nei embomeni ta puvuna

44 Ke ainge Peter na ijinu ingito embo tapa ta degi Ahihi Otohu na puvuna. 45 Eto God na amita Ahihi Otohu enda nei embomeni ta ikenu ke neite neite ijie God jakeka ijio Judea embomeni Peter ga puvua amina mani mini ea. Eto Peter na einge ena, 47 “Embo emo umo na bapataito asora amo amuna taekau? Enana nango ainge nombo Ahihi Otohu umbera.” 48 Ainge eto amina Iesu Keriso ta javo ta bapataito ea, eto Peter na enana ga iji isapa umoro ena.

Copyright information for `OKV