Acts 11

Peter na Jerusalem ekalesia ta degi ke ena

Eto enda nei embomeni na God ta ke avo ingito ke be hotembea avo Apostles te ambotani te Judea enda ta mitie duru ingia. Eto iji nei Peter na Jerusalem da ta pambunu enana na Peter ta degi ke ngahia na eto ingia, “Umo do eto Judea embomeni ta ke pepeni poeketo enda nei embo ta bande ta pambuto enana ga inde?” ainge eo Peter na tapa do ena avo harikena. “Na da Joppa ta mitie pari ue eture ta einge kogona. Utu pe hiriketei bo peni vahai avo petiki ta jigito umbuto nau degi ta bovuoi kogana, Bo amita jo ta o nei te nei te o koso o te di te tapa kogana amo God na nau degi ta ke einge etei ingihana, ‘Peter, ereto o teto heveto indijo’ ainge etei mine einge ijiena, ‘Bada, na o sapura indahu o amo te mane indiona amo nango ta ke pepeni mitia avo eto mane indiora.’ ainge etene ke Utu ta eto ehako einge ijija. ‘Eto God na do au javotoho asuja avo inena sapura ke mane asoa’ ainge ijija 10 eto ke vahai avo iji nei heriso nei vahai eto bo peni amo ehako Utu ta bitito pahunu 11 embo 3 ainge Caesarea ta eto puvuto nau evari bande pe ta heteto na jombure uo 12 Ahihi Otohu na ‘do mane hotembasoa te tehora enana ga pambasoa’ ainge ijija. Eto namei kamei 6 ainge namote pambuto Captain Cornelius ta bande jo ta toritare 13 anera vahai na Cornelius ta degi ke do ijija avo hihi tirei ingihara amo einge ijija, ‘Da Joppa ta ke ikejo pambau Simon Peter puvuto 14 umote no embomeni te ke au ingito amita ke agi ururovo ungo orekasuja.’ ainge anera na ijija avo tirei ingihana. 15 Eto na itiketo ke ijio Ahihi Otohu na nango Judea embomeni Iesu ambo ambo ere uatera ta degi puvuna ainge nombo enana ta degi Ahihi Otohu itiketo puvuritaja. 16 Eto avo kito Bada Iesu ta ke avo hotembitana eto John na embo umo na bapataito ena rate nango na Ahihi Otohu na bapataito asora avo hotembitana 17 eto dago Iesu Keriso ke be hotembeto amita Ahihi Otohu hande eto uhora eto enda nei embomeni na eha ere uhora avo eto na God ta ari avo taekari inono re te?” ainge enu 18 embomeni na ke avo ingito ke nei ae God jakeka ijie ke mine ara einge ea, “Aravora amo ke be eto God na eha enda nei embomeni ta degi hande ere ua amo enana ta ari sasapura avo eto ajato ijiroro God na enana ta irari datoho ikasuja.”

Da Antioch ekalesia itiketo ea

19 Eto Steven teo ambuna eto Judea embomeni na Iesu ta ambotani ta degi ari sasapura neite neite eo osaga kito enda nei nei Phonecia ta Cyprus ta Antioch ta pambuto Judea embomeni ta perekari Iesu ta ke hande ere uatera. 20 Rate ambotani nei da Cyprus embo te Cyrene embo te aingeto da Antioch ta pambuto Bada Iesu ta duru javotoho avo Greek embomeni ta degi hande ere uatera. 21 Eto enana Bada ta sovera na ke hande eo enda nei embomeni isapamane jo haperekenu Iesu ambo ambo ea.

22 Eto Jerusalem ta ekalesia embomeni na duru avo ingito embo Barnabas be kioja ikeo Antioch ta pambuna. 23 Eto pambuto God na enda nei embomeni ta degi ari javotoho ena avo kina. 24 Eto Barnabas amo embo javotoho Ahihi Otohu na enetari eto God ta sovera umbari embo avoeto amina kito tunga javotoho eto embomeni na jo tapa na God ke be eto hotembeto iresora avo onde katena. Eto embo isapamane na puvuto ambotani ga vahaita ea. 25 Eto Barnabas na Saul jombure ue Saul tohota da Tarsus ai ta mitinu 26 pambuto Saul tambuto umbuto ehako Antioch ta puvuna. Eto enana heriso iji koso be jua vahai amita jo ta embomeni isapamane Antioch ta ekalesia atepoekea. Eto Antioch ta embomeni na Iesu ta ambotani ta javo ‘Christian’ ikea.

27 Eto amita ijite peroveta na Jerusalem ta eto Antioch ta puvua. 28 Eto peroveta vahai javo Agabus ta degi Ahihi Otohu na ke ikenu ereto enda tapa ta beuje iji peni vahai be puvurosuja avo ereto harikena. Eto Rome ta King Claudius ta iji te beuje avo puvuna 29 eto Antioch ta ekalesia embomeni na Judea ta Christian embomeni hondate eto hande ikasi uje eo embo vahai vahai na donda teka umbuto nei peni ikena nei isapa ikena. 30 Eto tapa umbuto ikeo Paul te Barnabas te aingeto hande avo umbuto pambuto Jerusalem ekalesia ta okokose ta ikea.

Copyright information for `OKV