Acts 12

Ambotani na osaga peni vahai kia

Eto iji amite King Herod nei na ekalesia embo nei nei ta degi sapura asi umbuto tipura ta ikena. Eto apostel vahai John ta namei James avo asivo na tunga tiukenu Judea embomeni kito tunga javotoho uo Herod na kito Peter andito umbuto tipura ta ikena amita iji te Judea embomeni na bread tevokoari na pondo ea pondo amita be amo sivo ikae avo eto bread pajirae amina pondo ere uatera eto Peter tipura ta iketo tipura simba ari embo tapa 16 ainge ikenu iji vahai vahai embo four simba ere uatera amita be amo Peter tambuta pambuja eto pondo javo ‘Pass-over’ avo indito Peter umbuto embo tapa ta titi ta pehumbasi ena. Eto ekalesia embo tapa na Peter tipura ta mitina avo eto pari peni vahai God ta degi ikea.

Peter, Anera na tipura ta eto umbuna

Eto Peter iho bujau court asuja amita mume amina tipura simba ari embo heriso amiga arumbeto ingeni nei amo embo amita ingeni ta punduna eto ingeni nei amo embo nei ta ingeni ta punduna aingeto Peter orohuta evinu eto simba ari embo nei heriso amo pe araha ta heteto mitio mume orohuta God ta anera usasa te tapa orohuta irerembeto puvuto Peter ta koho ta jigito jahevenu erenu, “Umo sau sau ereto hete,” ainge enu amita ingeni ta pundurari amo eonga houketo benu anera na, “No pupuri tigito utu goru asuketo no bo na pohuketo nau ambota hae,” ainge enu Peter na anera ta ke agi eto ambo ambo ena, rate ke avo be mane eture ari ke avo hotembena. 10 Eto simba ari embo nei senikea pambuto nei senikea pahuo huga bokiri peni amo eonga hirikenu tambuta pambua. Eto pambuto degi tutumota anera saivenu 11 Peter na ke be kito, “Na eture mane God na amita anera iketei puvuto Herod ta ingeni ta na umbija amo Judea embomeni ta uje avo God na taeketija,” 12 Ainge eto pambuto John Mark amita e Mary ta bande ta ekalesia embomeni peni vahai be Peter avoembo pari ue mitio 13 ambuto kito huga pe ta bahihiri unu bande ta pure ari kakara javo Rhoda amina puvuto 14 Peter ta ke hajire ingito tunga javotoho eto huga pe hirikae toto egerembeto tutuveto pambuto embomeni ta degi einge ena, “Peter huga pe ta heteto mitia,” ainge enu 15 embomeni na, “Umo kava kakarara” ainge eo kakara na, “Na ke be erena” ainge enu embomeni na, “Amo anera Peter ta tombu vahai avo puvuto miteite?” ainge ijio 16 Peter na bahihiri kaiketo unu pambuto pe hiriketo Peter kito mani mini eto ke taimbea. 17 Eto Peter na embo tapa ke ambu ara ingeni na ate ate eto Bada na Peter tipura ta naingeto umbuna amita hihi avo tirinu irae enu ke einge ena, “Iesu ta namei James te ungotenau namei kamei ta degi ke evi evu ingore,” ainge eto degi nei ta pambuna. 18 Eto iho bujenu tipura simba ari embo na kiae eto ke peni vahai be ea. Eto Herod na amita pure embomeni ikenu degi tapa jombure ea rate tambae ea, 19 eto tipura simba ari embopo ganoka ena rate ke mine ae eo Herod na enu tunga tiukea.

Herod ambuna

Ainge eto Herod na da Judea toto Caesarea ta pambuto mitie
20 da Tyre te Sidon te ta embomeni ta degi tumo ere uatija. Eto Tyre te Sidon ta embomeni na vahaita puvuto Herod ta bande simba ari embo javo Blastus amita degi ke eo ingito osaga kito tapa Herod ta degi pambuto peka umbari ta ke avo Blastus na Herod ta degi ena amita be amo Tyre te Sidon embomeni na enana ta indari Herod ta enda ta eto ere uhuaetera.

21 Eto Herod na ke ari iji ikenu puvunu amita bo asukari javotoho umbuto asuketo amita avo arumba peni ai ta arumbeto embo ta degi ke ijinu 22 embomeni na jajage eto, “Amo embo na ae rate God na eria,” ainge ea. Eto Herod na, “Na God ke avojo,” ainge ae avoeto God ke eo ingito osa enu 23 God ta anera na enu hamo ta kakesa na pagenu ambuna.

24 Eto God ta ke na enda neita neita ikeo pambuna. 25 Eto Barnabas te Saul te Jerusalem ta pambuto Antioch ekalesia ta hande iketo John Mark umbuto egerembeto puvua.

Copyright information for `OKV