Acts 13

Antioch ekalesia na Barnabas te Saul te ikeo pambua

Eto da Antioch ta ekalesia ta peroveta te ate poekari embo te pure ere uatera enana ta javo amo erevira. Barnabas te Simeon amo mume embo te Lucius amo da Cyrene embo te Saul te Manaen amo Herod ta e mamo na unduo Herod ga pajina. Eto enana God ta pure ue indari iji isapa ajirekeo God ta Ahihi Otohu na da Antioch ta ekalesia ta peroveta te ate poekari embo te ta degi einge ena, “Barnabas te Saul te nau pure asora eonga ikevu,” ainge enu ingito indari indae ingeni Barnabas te Saul te ta siro ta tetembeto pari eto ikeo pambua.

Barnabas te Saul ta ituka Cyprus ta pambua

Eto Barnabas te Saul te avo Ahihi Otohu na ikenu pambuto da Seleucia ai e nga umbuto ituka javo Cyprus ta pambua. Eto Cyprus ta da peni javo Salamis ta puvuto Judea embomeni ta God jakeka ari bande tapa ta God ta ke hande ea. Eto pure amo John Mark na enana hondate asi pambuna. Eto ituka Cyprus amita da tapa ta ke ijie pambuto da Paphos ta puvua ai embo javo Bar-Iesu amo Judea embomeni ta peroveta ke ijie ke gamo sokova ari ere uatija avo tambua. Eto Bar-Iesu amina ituka ta governor javo Sergius Paulus amo siro embo amiga mitiaetija. Eto iji vahai Sergius Paulus na God te ke ingesi uje eto Barnabas te Saul te aingeto jage enu puvuto ke ijio ke gamo embo amita javo Greek ke na eora amo Elymas amina enana ta degi ngahia eto Governor ta degi Iesu ta ke avo ke be manera ainge ena rate Saul amita javo nei Paul na ke gamo embo titi na jaseto kito Ahihi Otohu ta sovera ari umbuto ke gamo embo ta degi ke ngahia eto einge ena, 10 “Umo Satan ta meni, ari sasapura na enetari eto iji tapa God ta ke be avo umbuto ondiketo ke sokova na eoa. 11 Avo God ta ingeni na no hamo ta iketei erevovua eto no titi vahaikau iji isapa eto usasa mane kesoa.” ainge enu oje jo ta embo kiarako enu pambuto amita titi ta mume sihukitinu ato ato ue embo amuna amita ingeni ta umbuto gorukasuja avo jombure ena. 12 Eto Governor Sergius Paulus na ari tapa kito ate poekea avo ingito ke javotoho ra ijinu jo haperekenu God ke be ena.

Pisidia Province da Antioch ta pambua

13 Eto Paul te amita namei kamei te Paphos toto e nga umbuto eva ovitiho ai da Perga enda Pamphylia ta puvua. Rate John Mark na enana toto Jerusalem ta pambuna. 14 Eto enana Pisidia Province ta da Antioch ta pambuto mitio Giu ari iji puvunu Judea embomeni ta God jakeka ari bande ai toreto arumbeo 15 Judea embo ta ate poekari embo na God ta ke pepeni te peroveta ta ke te etekenu ingio Judea embo peni na ke einge enana puvua amita degi ikena, “Namei kamei, ungota ke embo ta sovera umbari avo ungota degi miteite avo evujo ingore.” ainge enu 16 Paul na ereto embomeni ke jamo ara ingeni na ate ate eto ke einge ena, “Israel embomeni te enda nei embomeni ungo God jakeka eova avo onde nau degi ta iketo na ke asona avo ingivujo. 17 Ungotena Israel embomeni ta God na ungotenau Ohihi siriketo ikenu Egypt enda ta mitie meni ikerekeo sirerembeto peni vahai ena. Eto God na amita sovera na Egypt enda ta eto umbuto 18 degi ojagatambuta jua tapa 40 amita jo ta enana ta ari sapura kina rate embomeni toae simba ere uatija. 19 Eto God na enda Canaan ai ta isoro eto enda tapa 7 amita embomeni avo irae teto enana ta enda umbuto amita embomeni ta ikenu hotea 20 avo jua tapa 450 amita jo ta ere uatija. Eto iji amikote eto pambuto peroveta Samuel ta iji te God na embomeni ta isoro kiti umbari embopo ikena 21 rate embomeni na King umbasi uje eto God ta degi eo Benjamin ta teka hoka embo Kish ta meni Saul avo ikena. Eto amina King eto jua tapa 40 amita jo ta embo titi ere jigihatija, 22 rate God na Saul avo toto David avo King iketo ke einge ena, ‘Eto embo Jesse ta meni David amo nau tunga humbari meni avo tambena avo eto na uje do asona avo asuja,’ ainge God na David kito ena. 23 Eto God na amita ke matu ikena avoeto amina David ta teka hoka ta eto Israel ta orekari embo umbuto ikitaja. Embo amo Iesu ra. 24 Rate Iesu puvurae amita kiti ta John na puvuto Israel embomeni ari sasapura avo toto jo haperekau bapataito ara puvuna. 25 Eto John pure irae ari iji auvitinu ke einge ena, ‘Ungo hotembiteva na amunure, na embo ungo na simba ere ova avo manera rate embo amo ambota ere puvutuhua amo na javotohorami aruse eto amita utu goru houkano.’ ainge ena. 26 Avo eto nau namei kamei ungotena Abraham ta meniundi eto enda nei embopo God oju eova avo ungotenau degi ta orekari ke puvija 27 amo Jerusalem embomeni te enana ta titi jigari embo te aingeto Iesu avo enana ta orekari embo mane embo nei ke eto umbuto pehumba eto teo ambunu peroveta na ke matu kajari avo giu ari iji puvuoi kaiketo etekeora avo enana kiae uera. Eto Iesu ta sapura deire avo tambae eto sio Pilate na tau amburoja penunu ea. 28 Eto Iesu ta degi tapa do asora avo peroveta na kajea avoeto uera. 29 Eto Iesu ta ambotani na amita hamo i atahu ta umbuto panga to ta ikea. 30 Rate God na enu vasiri te hoeto 31 iji nei nei embopo amiga Galilee ta eto Jerusalem ta pambua enana ta degi pambunu kia. Eto enana na ungotenau ke hande ere ora.

32 Eto ungota degi ke javotoho avo umbuto ere hora. Ungotenau Ohihi ta degi God na ke kiti ikena 33 rate ungotena enana ta meniundi susu be ta iji te God na Iesu embo ta King ikena avo eto ungotena God ta ke be eha ere kogora amo David na God ta ke avo haveni na einge ena, ‘Umo nau meni eto na no mama eha etena,’ ainge ena. 34 Eto God na enu vasiri te hoeto ehako mane sari aisuja avo einge kajena, ‘Na ari Otohu te javotoho te David ta ikana ena avo eha no ikasona,’ ainge eto 35 David na ke nei kajena amo, ‘No Otohu ari embo ao mane sari aisuja.’ 36 Amita be amo David na amita iji te God ta pure tapa avo enu irae enu ambunu amita ohihi kovari degi vahai ai ta koveo sari ena. 37 Rate God na embo enu vasiri te hoena embo amita hamo sari ae 38 avo eto nau namei kamei ke erena erevi be ingivujo. Ungota ari sasapura hotembeto toari amo Bada Iesu ta eto puvuja. Ungo kiari amo embo na ungotena Judea embomeni ta ke pepeni Moses ta eto puvurari avo jigama aisuja amo God na embo amita ari sasapura mane hotembeto toasuja amo embo na tapa agi ari inono ae 39 avo eto, rate embo amuna Iesu amo ke be hotembasuja amita ari sasapura ta hajire mane kesuja rate God na embo javotoho ke asuja. 40 Avo eto be kon kon eto kogue eto peroveta na do kajea avo ungota degi ta mane puvuresuja. 41 Eto peroveta na einge ea ‘Na ungo ta iji te do asona avo embo na au ingito ke be mane asora. avoeto ungo ke be ingito uje ae eova embomeni jireki poeki eto kito mani mani eto sari evujo.’ ainge peroveta na kajea.”

42 Eto Paul ta ke irae enu Barnabas te Paul te tambuta pahuo embomeni na enana ta degi puvuto giu ari iji nei na ke avo ehako aro ingesi ke ea. 43 Eto embomeni sisiketo irae pahuo Judea embomeni nei uhoho te enda nei embo uhoho Judea ga kaju ari amina Paul te Barnabas te ambo ambo uo Paul te Barnabas te na, “God na amita Meni ta ke embo ta degi hande ikasi ere ua avo mane toasova te umbuvujo,” ke ainge ea.

44 Eto Giu ari iji puvunu God ta ke ingesi da embomeni tapa vahaita torukea. 45 Eto torukari avo Judea embomeni na kito jo ngahia enu uje ae eto Paul ta degi tini kambari ke ijie Paul ta ke ena avo ke be mane sokova ke eo 46 Paul te Barnabas te na ke sovera eto einge ea, “Ke javotoho erevi God na ungo Judea embomeni ta degi kiti aro ingova uje ere ua rate ungo na ke sokova ke ereva avoeto ungota ujekari na ungo datoho irari umbari haiteko mane avo eto nango enda nei embomeni ta pambuto ke hande asora 47 amo nango Bada na einge ara ijija. ‘Na ungo enda nei embomeni ta usasa iketena eto orekari avo ungo na enda tapa ta ikasova.’” ainge enu 48 enda nei embomeni na Paul ta ke ingito tunga javotoho eto tapa amuna God na matu sirikena amina God ta ke be hotembeto datoho irari umbuna. 49 Eto ainge nombo God ta ke na enda amo enete ena. 50 Rate Judea embo na enda nei pamone okokose avo Judea ga kaju ea te da ta embo okokose tapa jo kajeo haperekenu Paul te Barnabas te kurumbeo 51 utu endasa torovikeo bovunu da nei javo Iconium ta pambua. 52 Eto Iesu ta ambotani tapa da Antioch ta mitiaetera amo Ahihi Otohu te tunga javotoho ari te na jo enetena.

Copyright information for `OKV