Acts 20

Paul na Macedonia ta eto Greece ta pambuna

Eto da Ephesus embomeni jamopo eo iji isapa mitimite Paul na ambotani enu vahaita puvuo ando ngahia umbari ta ke eto irae enu peketo da Macedonia ta pambuna. Eto Macedonia Province ta puvuto degi ta pahue da nei nei ta heteto ekalesia embomeni ta degi ke neite neite ikenu sovera ari umbua. Eto Greece ta puvuto hariga nei heriso nei vahai ai mitaetija eto e nga umbuto Syria ta pambasi nununga unu Judea embo na avo tasi ari ke ingito enda ta tiumbeto Macedonia ta pambuna. Eto embo Paul ga da Philippi ta pambua amita javo amo erevira, da Berea ta Pyrhus ta meni Sopater te da Thessolonica ta embo heriso Aristarchus te Secundus te da Derbe ta embo Gaius, te Asia ta embo heriso Tychicus te Trophimus te embo Timothy te aingeto kiti Troas ta pambua. Eto nango te Paul te pondo iji puvuna avo bread, yeast ikae pajirae amita pondo iji irae enu da Philippi toto e nga ta pambuto pahuo iji 5 irae unu da Troas ta puvuto hura vahai ea.

Paul na da Troas ta isa ai kakane ena

Eto Paul na evito da nei ta pambasuja avo hotembeto Saturday mume sihukitinu nango vahaita 3 story bande ta umoro ue indie Paul na ke hihi koso be tiritinu mume tumba orohuta usasa isapamane unduketo bande jo i be ta tetekea amo ai umoro asora avoeto ikea. Eto Paul na hihi koso be tiritinu singa javo Eutychus amo bande otoho ta arumbeto mitie evoja evoja unu titi vahaiketo jene kahunketo evimite burereketo otoho i be ta eto beto teto ambunu embo na enda ta beto ohimbeto umbuto kia amo ambunu kia. 10 Eto Paul na enda ta beto singa ta hamo ta beto andito ke einge ena, “Ungo mane osaga asova, singa emo amita vasiri ehako puvija,” 11 ainge eto Paul na bande ta bitito bread pereto ikenu indio hihi koso be ijinu iho bujenu toto pahunu 12 embomeni na singa ambuna amo ehako vasiri te amiga amita bande ta pambuto tunga javotoho ea.

Paul na da Troas ta eto da Miletus ta pambuna

13 Eto Paul na nango kiti e nga umbuto tiumbeto da Assos ta pambuto avo tambara ke enu pahuo Paul ambota utu na pambuna. 14 Eto da Assos ai Paul tambuto e nga ta umbuto puvuto da Mitylene ta puvuto ai hetea. 15 Eto toto eva jo ta evito puvuto ituka Chios seniketo puvuto iji nei ituka Samos ta puvua eto iji nei Miletus ta puvuto 16 Paul na da Ephesus ta pambasuja amo embomeni na taeketo iji koso iroja ke asora avo eto Paul na iji koso irari uje ae avoeto da Ephesus toto kito tambueto Jerusalem ta pambuto Judea embomeni ta pondo javo ‘Pentecost’ ta iji auvena avo Jerusalem ta asi uje eto sau sau pambuna.

Paul na da Ephesus ta embo okokose ta degi ke ena

17 Eto Paul na da Jerusalem ta pahue da Miletus ta heteto mitie da Ephesus ta ekalesia embo okokose kesi uje eto ke ikenu pambunu 18 ingito puvuo Paul na ke einge ena, “Nau embo pepeni, na kiti Asia Province ta puvuto nane tapa do ere uatena amo ungo kiarira, 19 eto nanena na na ae sisire ae Bada ta pure avo uena. Eto Judea embo ta jo ngahia avo eto osaga peni vahai kogue sisivu kutitie pure ere uatena, 20 rate ungo kogova na ke nei do tapa ondikae rate ungo hondate ari ta ke tapa avo da araha ta eto bande jo ta etene ingihava. 21 Na Judea embomeni te enda nei embomeni te ari sasapura avoeto God ta degi aja to ijie Bada Iesu be tumo ta ara ke sovera na ijiena. 22 Eto eha amo na uje nei mane asona rate Ahihi Otohu ta uje avo eto Jerusalem ta pahona. Eto ai ta do puvuresuja amo na kiaera 23 te na ere kogona amo da vahai vahai ta Ahihi Otohu ke hande oi kogona amo tipura te osaga te amo na simba mitera 24 te na amburonote teho vasiri te irono amo tehora te Bada Iesu na pure nau ikena avo God na embo ta irari javotoho avo hande ikasi uje ere ua avo ke hande ano pure irae aisuja. 25 Na ungota degi pahue ke hande uena amo God na titi jigihirou irari javotoho na iresova amita ke avo hande uena. Eto na ere kogona emo ungona na ehako mane kesova 26 avoeto iji eha eremite ungota degi ke be na erena ungo nei nei na ke be ae eto sio sao ue maine ue ahihi datoho irari avo aijaja asova amo ujekari nau mane ujekari ungota 27 amita be amo God ta ke tapa ungota degi arahata ijiena 28 Eto ungote ungota embomeni te avo simba ava Ahihi Otohu na ikena avo eto simba evujo. Eto God na amita Meni ambuna avoeto ekalesia amita toho umbuna avo unduvujo. 29 Eto nei kogona amo na pahurono isoro o na puvuto undurari o kambasuja, 30 eto iji nei ungota toho uho na ke gamo ijiroro ambotani nei nei na ambo ambo asora. 31 Avoeto be kogue irivujo. Eto na mumete iji te sisivu kutitie jua nei heriso nei vahai amita jo ta ungo vahai vahai ate poekitana. Avoeto nau pure ngahia ari avo kogue hotembu hotembu evujo. 32 Na ungo God na simba aja totona eto amita hondate ari ta ke na ungo simba aisuja rate amina ungo au sovera aisova eto ungote amita toho uho tapa te ta hotari avo nununga ere ua. 33 Na ungote mitie embo nei ta koro te bo te avo uje eto umbae 34 rate ungo kogova uje nau te nau pure vahai embomeni te ainge eto nau ingeni na pure ue unditana 35 avo eto na ungo ate poekitana te donda ambu embomeni avo pure ngahia na hondate evu. Eto Bada Iesu ta ke avo hotembevujo amo, ‘Hande umbari amo aravora rate God na hande ikari embo kito osa euja avoeto hande embo na tunga javotoho asuja.’” 36 Eto Paul ta ke irae enu enana tapa paunge teteri eto pari eo irae enu 37 sisi sasi ijie andito mune mine ara eto peketo orerere ea. 38 Eto Paul ta ke avo ehako puvurou enana ehako mane kesora avo hotembitie osaga peni vahai kogue e nga umbasi enana tapa amiga hora ta bea.

Copyright information for `OKV