Acts 3

Peter na popora embo kondena

Eto ture nei 3 o'clock pari ari iji amikote Peter te John te Temple ta pahuo popora embo avo da pe ai ikeaora amo e na ingari ta eto popora ena avo embo na umbuto da pe javo ‘kiari javotoho’ ai koro penunu aja ikeo mitinu Peter te John te temple jo ta torasi pahuo kito koro penunu ena. Eto Peter te John te titi iketo kito Peter na ke einge ena, “Tambueto dago ki,” ainge enu koro umbaja ari ke hotembeto arerembeto kogunu Peter na einge ena, “Nau degi ta gold te silver te irae rate nau degi ta do mitia avo ikasona, Iesu Keriso Nazareth embo amita javo ta ereto hete,” Ainge eto Peter na amita ingeni be ta jigito gorukenu hetenu amita utu te utu ahuma te arinako eto ivo ena. Matu popora embo amo osa osa eto jaruki jaruki eto enana ga temple jo ta pambuto God jakeka ena. Popora embo amo matu amina da ‘kiari javotoho’ ai penunu ere ijiaetija eha kondeto God jakeka ena avo embomeni na kito mani mini eto popora embo kondena amita be avo enana mine umbae ea.

Peter na Temple jo ta ke ena

11 Eto embomeni tapa tutuveto kege ganini te aruketo Solomon ta arara ta puvuo embo eha kondari amina Peter te John te osa osa ue jigito mitinu 12 Peter na embomeni ta degi ke einge ena, “Ungo do eto arukitie puvuto dago kon kon ere ove? Ungo hotembiteva amo nangota ivo o nangota kiari na embo kondetija avo hotembitevete? 13 Ungo Israel embomeni ra, eto amo Abraham ta Isaac ta Jacob ta God amo ungo ta mamamane matu sasari ari amita God na amita pure ari Meni Iesu ta degi sovera ari te otohu te ikitaja. Embo nei mane Iesu avo ungo na Pilate ta ingeni ta iketo totova amo Pilate na tambuta pambaja ke ijija 14 rate ungo na uje ae ueva amo embo javotoho embo otohu avo ungo tambuta pambaja uje ae eto ungo embo tenu ambuna embo avo tambuta pambaja penunu ijieva. 15 Amo vasiri ikari embo avo ungo na teteve ambija rate God na etei amina vasiri te hoetija avo nangota titi na kera. 16 Amo nei mane Iesu ta javo hotembeto embo popora avo ungo matu kiari eha etei be kondetija. 17 Nau namei kamei ungo te ungo ta titijigari embopo te matu do ueva avo ungo be kiae ueva. 18 God na ke matu ena amita peroveta na Iesu osaga umbasuja avo harikena eto osaga kogua. 19 Avoeto ungona ajato ari ke eto God ta degi egerembavo ungo ta ari sasapura God na tuhau irae 20 au iji jamo jamo na Bada ta degi ta eto puvuresuja. Eto amita ambota God na Iesu Keriso ungota hondate ari embo matu ikari avo ikau puvuresuja. 21 Rate eha amo Iesu na Utu i ta God ta ingeni ta mitima God na enda eha asuja iji peroveta na ke matu harikena avo iji puvuresuja. 22 Eto Moses na Iesu ta puvurari ke avo einge kajena, ‘God na peroveta vahai namo ainge ungo ta namei kamei ta eto ikau ke asuja amita ke avo ungo be ingivujo. 23 Embo amuna amita ke mane ingiuja amo God na katekau eonga iresuja,’ ainge ena, 24 eto ke be amo peroveta tapa Moses eto pambuto iji eha ere ora Iesu ta puvurari avo harikitiaetera. 25 Peroveta ke ere ijiaetera amo ungoembo ere ijiaetera eto God na ke do ena amo ungota ra. Ke avo Abraham ta degi einge ena, ‘Amo ungota meniundi ta eto enda tapa embomeni na javotoho iresora.’ 26 Eto God na amita Pure Ari Meni ungotena Judea embomeni avoembo kiti ikitaja eto amina au ungota ari sapura toto egerembasova, eto javotoho amina ere ua.”

Copyright information for `OKV