Acts 4

Peter te John te Council ta degi ke ea

Eto Peter te John te embomeni ta degi ke ijio Temple ta simba ari embo okose te priests pepeni te enana *Sadducees
*embomeni avo embo tapa ambuvujekari amo vasiri te mane hoasora avo hotembeto ke ere ijiaetera
embomeni te na enana ta degi puvua.
Enana jo memenga te tapa puvua amita be amo Peter te John te na Bada Iesu na vasiri te hoena ke avo ijie embo na vasiri te erari ke avo ate poekitio enana ke aravo ingari uje ae eto taekea. Eto iji bovunu umbuto tipura ta evora ikea. Rate embomeni isapamane Peter te John te ta ke ingito jo haperekenu ambotani matu amiga vahaita kaju eo ambotani tapa 5,000 ena.

Eto evito enana Judea embomeni ta titi jigari embopo te embo nei pepeni te Judea ta ke pepeni harikari embomeni pepeni te na ke kasasi Jerusalem ta puvuto torukea. Eto Priest okose javo Annas te Caiaphas te John te Alexander te enana ta javo vahai embomeni te na enana ga torukea. Eto Peter te John te jage eo orohuta puvuto heteo ke einge eto ingia, “Ungo sovera amuta na eto javo amuta na ari emo eteve?” ainge eto ingio eto Ahihi Otohu na sovera Peter ta ikenu umbuto ke mine ngahia eto einge ena, “Embomeni ta titi jigari te embo pepeni te, nango popora embo ta osaga umbuto etere kondetija avoeto ungo nangota degi eto ere ingihevete? 10 Ke be avo ungota degi tambueto ano ingesova. Amo Iesu Nazareth embo avo ungo na i atahu ta torava eto God na etei vasiri te hoetija amita javo eto javo nei mane amina etei kondeto ungo ta titita eha heteto mitia. 11 Iesu amo bande gerikari atara avo embo na toari avo ehako bande ta kuteha peni etija. 12 Amo embo javo neite neite mitera rate embo na javo nei mane hotembasora, Iesu vahai amita javota hondate ari mitia.” 13 Eto embo okokose na Peter te John te ta sovera kito mani mini ea amita be amo Peter te John te school ta pambuto kiari umbae rate Iesu ga umoro ue sovera ari umbua avo embo okokose na kia.

14 Eto popora embo eo kondena avo amo ari be manera ainge eto embo okokose na ke asi uje ea rate popora embo kondena avo enana ga heteto mitinu kito ke toa. 15 Avoeto enana Peter te John te ke kasari bande ta eto ikeo tambuta pahuo ke ungo eonga kasea. 16 Eto kaseto ke mine ara eto einge ea, “Embo emiga do aro, ari javotoho be etera avo Jerusalem embomeni tapa na kera avo eto enana na ari sapura ari ke avo mane aro embo tapa ingesora. 17 Rate Peter te John te ta ke hande ere ora avo eto kito taekasora avo eto enana Iesu ta ke hande ehako asora amo ngahia be aro kesora.” Ke ainge avo enana ta degi asora amo kasari ta ainge 18 eto jage eo puvuo enana ta ke te ate poekari te Bada Iesu ta javo jigama ari te tapa toara ke eo 19 Peter te John te ke mine einge ea, “Nango God ta ke agi arote, o ungota ke agi aro avo ungo eonga sirikevu. 20 Dago do kera eto do ingera avo ke hande asora rate toari ke avo mane asora,” ainge eo 21 enana okokose na ke ehako ngahia na eto eo tambuta pambua. Eto enana okokose na enana ta degi do asora avo mana mana ea amita be amo embomeni tapa na ari avo kito be hotembeto God jakeka ea. 22 Eto popora embo kondena amita jua 40 matu nembarira.

God na sovera ikaja penunu ea

23 Eto Peter te John te tambuta pambuto embomeni totoho ga embo okokose na ke do ea avo eo 24 ingito embo tapa hotembari vahai eto God ta degi pari einge ea, “Mamo God sovera isapamane te utu te enda te eva te donda tapa avo inena a, 25 eto inena no Ahihi Otohu na nangota mama David no pure ari embo ta degi no ke avo ae einge kajena, ‘Eto enda embomeni tapa do eto God ta degi jujune asi ke kaseo, 26 enda ta kings te titi jigari embomeni te aingeto God te amita Meni avo vahai amita degi isoro eora,’ ainge David na kajena. 27 Eto eha amo ke be eto Herod te Pontius Pilate te Israel embomeni te enda nei embomeni te aingeto enana ta Hondate Ari Embo no Meni Iesu avo sapura rate enana tapa do uera avo inena hoi ta kito ke a, 29 avo eto, Bada, enana ke do etera avo hotembeto no pure ari embomeni ta degi sovera ari ikejo ando ngahia au no ke hande are. 30 Eto no ingeni jujurukejo no pure ari Meni Iesu ta javo Otohu ta aro embo kokonjikitie ari javotoho te sovera te ururoro embomeni no ke avo be hotembare” 31 pari ainge ijio enana ta ke kasari bande avo vasiri ena. Eto Ahihi Otohu na embo tapa ta jo enetenu God ta ke sovera eto ea.

Donda tapa vahaita ea

32 Eto jo vahai eto hotembari vahai eto donda eonga ira ae rate vahaita iketo umbuto hande mine ikara ea. 33 Eto enana apostel 12 na Bada Iesu ta vasiri te erari ke avo sovera eto ere ijiaetera eto enana ta degi God ta hondate ari datoho mitiaetija. 34 Eto enana ta degi donda ambu embo irae amita be amo iji nei nei ainge donda embo na bande retemo enda retemo avo ombuto koro umbuto 35 apostel 12 ta ikeo umbuto hande donda ambu embo ta degi ikitiaetera. 36 Eto iji vahai Cyprus ituka ta embo vahai javo Joseph Levi avo ambotani 12 na javo Barnabas ikea (javo amita be amo ‘ke hande ari meni’) 37 amina enda amita avo ombuto koro umbuto ambotani 12 ta ikena.

Copyright information for `OKV