Acts 5

Ananaias te Saphira te na ke sokova ea

Rate embo Ananaias te amita ae Saphira te aingeto enana ta enda ombuto koro umbuto tuna jigito tuna ikasora avo ke sokova asora avo ke kasea eto ivu na umbuto pambuto apostel ta ikitie koro nei irae ke ijie ate ate unu Peter na amita ke sokova tapa kito ke einge ena, “Ananias, Satan na no jo enetetei koro tapa ikari ke sokova Ahihi Otohu ta degi erea. Ke be amo enda nora ombuto koro umbasoa eto toasoa amo umo tohora, rate enda ombuto koro umbuto tapa ikasoa eto tuna ikasoa amo umo tohora, rate umo do eto God ta degi ke sokova na koro tapa ikari ke ere? Umo etea amo embo ta degi ae rate God ta degi ke sokova erea.” Ainge enu Ananias na ke avo ingito burereketo beto ahunu embo tapa kito ojuju ea.

Eto singapora na bo umbuto toreto Ananias ta ando togeto umbuto pambuto kovea.

Eto three hours amita ambota ivu do ena amo ae na kiae puvunu Peter na pamone amita degi einge eto ingina, “Ungo na enda ombuto koro umbeva emo tapa erevirete? Avo ejo ingone.” ainge enu “En, tapa aravora” ke mine enu Peter na einge ena, “Ungo do eto God ta Ahihi Otohu eto kesi uje eteve? Umo singapora ta utu uruhu ta asavi bande apupu ta ere ingihete? Amita be amo ivu umbuto pambuto kovetera, ehako umo umbuto pambuto kovasora” ainge ijinu 10 pamone avo burereketo beto ambunu singa bande jo ta toreto pamone ambunu kito umbuto pambuto ivu kovea engiti ai ta kovea. 11 Eto ekalesia te embomeni tapa te ke avo ingito oju peni vahai be ea.

Iesu ta ambotani na ari sovera neite neite ea

12 Eto enana apostel 12 na embomeni ta titi ta vasiri javotoho neite neite ere uatera. Eto ekalesia embomeni na jo vahai eto vahaita ‘Solomon ta Porch’ ta torukitiaetera, 13 eto osa ari embomeni avo embo nei nei ere koguatera rate enana ga vahaita torukari uje ae ue oju ere uatera, 14 rate embo nei nei na Iesu ke be ijie kaju uore ambotani peni vahai be ere uatija. 15 Ainge eto embo tapa na ambure embo umbuto degi ta besi tirito ikitiaetera amo Peter ta aririvo na ahurekau kondara ere ikititiaetera. 16 Embo isapamane da neite neite Jerusalem da engitita ambure embopo te ahihi sasapura na torari embo te tapa avo umbuto uore kokondikitiaetera.

Iesu ta apostels na osaga kia

17 Eto Priest Peni te amita pure vahai embomeni tapa Sadducees ta javo ta pure ere uatera na Iesu ta ambotani ta pure ere uatera avo ari haiteko mane avo eto osaga kito 18 Iesu ta ambotani umbuto tipura ta ikea. 19 Eto mumete tipura ta mitio God ta anera na puvuto tipura ta bande bokiri hiriketo embo umbuto tambuta iketo 20 ke einge ena, “Ungo temple pe ta pambuto heteto Vasiri Eha Iesu ta degi putuhua amita ke tapa embomeni ta degi hande evujo,” ainge ena. 21 Eto anera ta ke agi eto iho bujenu temple jo ta toreto embomeni ate poekea.

Eto Priest Peni te amita pure vahai embomeni te tapa Judea embomeni ta torukari javo Sanhedrin ta pure ere uatera eto jage eo Israel embo pepeni tapa vahai ta puvuo tipura embo umbara ikeo police na pambuto embo tipura ta ikari
22 avo pambuto kiae eto egerembeto puvuto ke einge ea, 23 “Nango pambuto tipura ta bande bokiri vahaikari mitia eto tipura ta bokiri simba ari embo mitia rate pe hiriketo jo ta toreto tipura embo irae matu pambari kito puvera” ainge eo 24 ingito temple ta simba ari embo te Priest Peni te na duru avo ingito amita be avo deire avo eto mine umbae uo 25 embo nei na puvuto duru nei avo einge enu ingia, “Ungo embo tipura ta iketeva amo eha temple jo ta heteto embomeni ta degi ke ijie mitera,” 26 Ainge enu ingito temple ta simba ari embo na amita pure embomeni ga pambuto Iesu ta ambotani umbuto puvua. Eto umbua amo andito pundurae teho umbuto puvua amita be amo embomeni na atara na teora joru eto teho umbuto puvua.

27 Eto umbuto puvuto Sanhedrin torukari embomeni ta titi ta ikeo heteo Priest Peni na ke ngahia eto einge ena, 28 “Eto ungo na embo amita javo ta mane ate poekasova aingeto ke ngahia na eto ijiera rate ungota ate poekari na Jerusalem be enetetija eto ungo na embomeni ta degi embo avo nango na matu tari ke ijie nango mine tasi ke ereva.” Ainge eo 29 Peter te ambotani nei na ke mine einge ea, “Nango embo ta ke avo mane agi asora te God ta ke avo agi asora. 30 Eto embo amo ungona i atahu ta teteve ahaja amo ungotenau mamamane ta God na Iesu ambuna avo enu vasiri te hoena. 31 Eto God na umbuto amita ingeni be ta iketei arumbetei ungotena titi jigihe orekaja iketija eto iji eha emikote ungotena Israel embomeni na ari sapura avo Iesu ta degi aja to ijiroro Iesu na umbuto au irae asuja. 32 Ke emo, Ahihi Otohu avo God na amita agiari embomeni ta degi hande ikeuja amite nangote tapa ke erevi ere kogora.” 33 Ke ainge eo ingito tumo peni vahai be eto embo taro amburoja ke ea 34 rate Pharisee embo vahai javo Gamaliel amo God ta ke pepeni ate poekari embo eto embo tapa ta tunga humbari embo amina Sanhedrin torukari ta ereto Iesu ta ambotani tambuta pambara ke enu pahuo 35 ke einge ena, “Israel embomeni ungo enana ta degi do asi uje ere ove avo be hotembevu, amo eingera. 36 Embo Theudas na ereto heteto na embo penira ainge eto amita ambotani tapa 400 umbuna rate teo ambunu amita ambotani amo sio sao nei do ae pambuo irae ena, 37 eto nei Judas Galilee embo amo embomeni ta teka umbari iji te amina ereto heteto amita ambotani umbuna rate teo ambunu amita ambotani sio sao pambua. 38 Avo eto ke erena embo evi tovujo pambare, eto enana ta ke ijiroro avo ungo taekaeteva 39 rate God ta ke avo ijiroro ungo na taekari inono ae ra amita be amo God ta degi isoro asova.” Ainge enu ingito ke be hotembeto 40 ambotani jage eo puvuo ituha na torue ehako Iesu ta javo mane ate poekasova ainge eto ikeo pambua. 41 Eto Iesu ta ambotani na Sanhedrin toto tunga javotoho ue God jakeka ijie pambua, amita be amo enana Iesu ta javo sovera eto jigama uo God na enana ta sovera inono kito memenga ikena. 42 Eto iji tapa enana temple jo ta eto bande pe vahai vahai ta pahue Iesu amo God ta Meni amita duru hande ere uatera.

Copyright information for `OKV