Acts 6

Ekalesia eha na embo seven siriketo umbua

Eto iji amikote ambotani isapamane ue ambotani nei nei na tumo ea amo Judea embomeni nei Greek ta ke umbari amita pamone dodoru na iji nei nei indari umbae ari ke ijie Judea embo nei ta degi tumo ea. Avo eto apostel 12 na ekalesia embo tapa jage eo puvuo einge ea, “Dago God ta ke hande ari avo toto beuje avo eto indari hande asora amo sapurara rate ungo hande ari embo eto Ahihi Otohu na enetari embo tapa 7 avo umbuvujo eto indari hande ari ta pure emo enana na ara ikasora. Eto pari ari te ate poekari te God ta ke hande ari te avo nango na kaiketo asora,” ke ainge eo ke javotoho ingito embo tapa 7 umbua amita javo Steven amo God tunga umbari embo Ahihi Otohu na jo enetari nei Philip nei Prochorus nei Nicanor nei Timon nei Pormenas nei Nicolaus Antioch embo amo enda nei embo rate Judea embo ta ke agi ere uatija ehako Iesu ta ambotani ena. Eto enana tapa 7 avo embomeni na apostel 12 ta titi ta ikeo apostel na ingeni ohoru ta tembeto pari ea. Eto God ta ke da hoi ta pambuto hande ue ambotani nei ehaha Jerusalem jo ta ere uhuaetera. Eto Judea embo ta Priests nei nei amo jo aherekenu ambotani ga puvua.

Embomeni na Steven taeketo umbua

Eto embo Steven avo God na amita kiari javotoho hande ikitiatija avo eto amina Ahihi Otohu ta ivo na ari neite neite Iesu ta ari ena ainge nombo ena.

Rate Judea embomeni nei javo ‘free man’ avo vahaita torukitiaetera eto da javo Cyrene eto Egypt ta da peni Alexandria te Turkey ta Province Cilicia te Asia te tapa Judea embomeni aingeto toruketo Steven ta ke ingito tumo eto Steven ga ke ngahia mine ara ea. 10 Rate Steven ta kiari te sovera te God na ikena avo eto ke mine ari inono ae 11 eto embopo nei amo Steven ta ke sokova avo embo tapa ta degi ke ara koro na ombuto umbuo ke einge ea, “Embo Steven na God ta ke te Moses ta ke te amo sokova ke avo etei ingihara” eto ainge eo 12 ingito enana embo pepeni te ke pepeni ate poekari embomeni te embomeni tapa na tini kambari eto Steven andito umbuto Sanhedrin ta ikeo hetenu 13 ke sokova ari embomeni ehako umbuo ke einge ea, “Eto embo emina God ta ke pepeni Moses ta ikena amo sokova eto God ta Bande Otohu amo sapura ke kaikari euja. 14 Eto ke nei ijioi ingiora amo Iesu Nazareth embo na God ta Bande Otohu aimbasuja. Eto nei amo ungotenau ari matu Moses ta eto puvuna avo Iesu na au irae au ari nei umbasora.” Ainge eo 15 Sanhedrin torukari embomeni na Steven ta tombu kon kon eto kia amo anera ta tombu inono avo kia.

Copyright information for `OKV