Acts 7

Steven na Judea embomeni ta ohihi ta hihi avo tirina

Eto Priest Peni na Steven ta degi einge eto ingina, “Ke erera amo ke be rete?” ainge enu ke mine einge ena, “Mamamane te apamane te ke nau ingivujo. Ungotenau ohihi Abraham enda Haran ta pambae enda Mesopotamia ta mitinu God usasa te puvuto Abraham ta degi ke einge ena, ‘No embomeni te enda te avo toto enda nei avo ano kito ai pambujo’ ainge God na enu ingito enda Chaldea toto Haran ta pambuto mitinu Abraham mamo ambunu ‘ungota enda ei ta egerembeto puvujo’ ainge God na enu puvuna. Rate God na enda amita ei ta peni te isapa te ikae avo eto Abraham ta meni irae rate emita meniundi na enda erevi umbara ke ena. Eto God na amita degi ke ehako einge ena, ‘No meniundi na enda nei ta pambuto iresora eto jua 400 amita jo ta no meniundi na enda nei embo ta degi pure eto hoga memenga kesora, rate amita ambota na no pure ta memenga ikari embomeni ta degi osaga ikasona. Eto no meniundi na enda avo toto enda ei ta puvuto na jakeka asora,’ ainge eto God na Abraham ta degi asivo na kakamba ari ikena amo amita ke matu ari ingari amita hajire avo ikena. Eto Abraham ta ae na meni Isaac ingenu iji eight irae enu asivo na ando kakamba ena eto Isaac pajito amita meni Jacob ta ando kakamba ena eto Jacob na amita meniundi 12 avo kakamba ena, amo ungotenau ohihi ra. Rate Jacob ta meniundi 11 na enana ta namei Joseph amo embo javotoho avo eto tumo eto irae aja uje eto ombuto koro umbuto ikeo Egypt ta pambuna. Eto God na Joseph ga mitie 10 Joseph ta osaga kito hotembari te kiari te ikenu Egypt ta King Pharoah na Joseph amo siro meni kiari meni avo kito osa eto amita bande peni te enda te avo titi jigoja ikena.

11 Eto ga beae enu beuje iji peni vahai be Egypt enda ta Canaan enda ta puvunu mamamane indae tumbae eo embo tapa osaga peni vahai be kia. 12 Eto Jacob na Egypt enda ta indari mitinu duru ingito amita meniundi ungotenau mamamane avo ikenu Egypt enda ta pambuto indari umbuto puvuto indio irae enu 13 ehako pambuo Joseph na, ‘Na ungota namei Joseph ra’ aingeto harikena, eto Joseph na amita namei kamei avo Pharoah ta degi enu kina.

14 Eto amita ambota Joseph na ke enu amita mamo te namei kamei te eto amita embomeni tapa 75 ainge Egypt enda ta puvua. 15 Eto puvuto Jacob te ungotenau ohihi te Egypt enda ta ambuvujekeo 16 ando umbuto pambasi nununga ea amo enda Shechem amita panga to avo Abraham na embo Hamor ta meniundi ta degi koro na ombuto umbari ai ikaro sari ara nununga ea. 17 Eto Egypt ta iji koso be mitiaetera God na Abraham ta meniundi ta enda ikasuja avo iji puvutuhunu ungotenau Judea embomeni Egypt enda ta peni vahai ea. 18 Eto Egypt enda ta King nei amo Joseph kiae puvuto Egypt titi jigina. 19 Eto amina embomeni ta degi ari sapura be ue meni eha ingitiore ke ijioi umbuto ere gosukitiaetera.

20 Eto amita iji te Moses meni be avo e na ingeto mamo ta bande ta simba unu hariga 3 irae enu Pharoah na eoi gosukeona tambuta pambuto ondikenu 21 Pharoah ta iae na tambuto kito umbuto ‘meni nau asuja’ ainge eto simba enu 22 pajito Egypt enda ta school ta pambuto kiari peni umbuto pure embo eto ke embo ena.

23 Eto Moses ta pajirari jua tapa 40 irae enu amita Israel embomeni Egypt embomeni ta pure ere uaetera avo Moses na kogue umoro unu 24 Egypt embo na Israel embo torunu kito Moses ta jo memenga enu mine Egypt embo vahai tenu ambuna. 25 Moses avo God ta hondate ari meni avo amita Israel embomeni hondate aja ikena avo enana matu kiari ke ena rate enana kiae. 26 Eto evito Israel embo heriso mine tara uo Moses na onde katari ke einge ena, ‘Embomeni ungo namei kamei ra do eto mine tara ere ove?’ Ainge enu 27 jujune embo vahai amina Moses mimiketo ke mine einge ena, ‘Embo amuna umo nangota embo okose eto titi jigoa ke etei, 28 iji nei umo Egypt embo vahai tete ambija eto na tao amburonote?’ ainge enu 29 Moses na ingito oju enda nei Midian ta pambuto mitimite akate eto be heriso ikena.

30 Eto jua nei tapa 40 irae enu Moses na tiri javo Sinai amita engiti ojagatambu ta pahunu i perimbeto bitina 31 avo kesi auveto amita jo ta anera kito mana mana enu Bada na amita degi ke einge ena 32 ‘Na no mamamane ta God eto Abraham ta Isaac ta eto Jacob ta God ra’ ainge enu Moses na joru ue tatatata ue kiari uje ae eto tombu togena 33 eto Bada na amita degi ke ehako einge ena, ‘Umo enda otohu ta heteto mitea, no utu goru houke. 34 Eto nau embomeni Egypt enda ta osaga ere uhora avo ere kogona eto enana memenga kogue jajavone ere ingihena avo eto ano tambuta pambasora. Aravora Egypt ta ikano pambaena hae.’ ainge God na ena. 35 Eto embo nei mane Moses avo amita embomeni na kito uje ae eto ke einge ea, ‘Umo amuna nango titi jigoa iketei?’ ainge ea. Rate God na Moses na embomeni titi jigoja ikena ke avo anera na i peri jo ta puvuto God na embomeni umbuto tambuta pambaja ke ena avo ena. 36 Eto amina Egypt ta eto kiti umbuto pambuna eto Egypt jo ta eva javo pangari eto ojagatambu jua tapa 40 amita jo ta ari neite neite uoi embomeni kito mani mini ere uaetera. 37 Embo nei mane Moses avo amita Israel embomeni ta einge ena, ‘Rate ungota meniundi ta eto embo 38 vahai, avo peroveta na ainge nombo God na ikau puvuresuja,’ ainge ena. Eto ojagatambu ta Israel embomeni ungotenau mamamane ga mitio God ta ke otohu vasiri te daroho irari avo anera na Moses ta degi puvuto ikenu avo eha jigama ere ora. 39 Rate ungotenau mamamane na Moses ta ke agi ae eto enda Egypt jo enu egerembeto pambasi uje ea, 40 avoeto Moses ta namei Aaron ta degi penunu einge ea. ‘Moses nainge pambei, avo nango kiaera avo eto nangota gods nei ejo nango kiti umbuto pambare’, 41 eto enana o cow meni ingeni na ove eto amita degi pondo ue pene ikea. 42 Eto God na kito uje ae eto tonu hariga te kuro te avo jakeka ere ijiaetera. Ke amo peroveta na matu book ta einge kajari ra. ‘Israel embomeni, ungo jua tapa 40 ojagatambuta o teto nau degi ta pene avete? 43 Ainge ae ungo na ungota god Moloch ta jakeka ari horoma geriketo umbuto ere pahuaeteva eto ungota god Rephan ta kuro ove eto jakeka ere ijiaeteva avo eto ungo enda Babylon ovitiho ta ikano pambuto iresova,’ ke emo God na enu peroveta na kajena. 44 God na Moses ta degi amita irari temple naingeto aro avo enu ingito bo na gerikea 45 avo ungotenau mamamane na umbuto ojagatambuta ere pahuaetera eto ambota Joshua na temple avo umbuto ungotenau mamamane te kiti umbuto enda ta ere uaetija enda asa embomeni avo God na enana ta titi ta kurumbena. Eto temple amo enda ai ta David ta iji te mitiaetija. 46 Eto David amo God ta tunga humbari meni eto amita mamo Jacob ta God amita Temple be koro na ari ikasi uje eto God ta degi penunu ena, 47 rate amita meni Solomon na God ta Temple gerikena, 48 rate God Sovera te amina bande embo ta ingeni na ari ai mane iriuja te God ta ke amo peroveta na einge kajena, 49 ‘Eto Utu i amo nau arumbari eto enda amo nau utu tembari avo eto nau irari bande naingeto avo, eto nau jangu indari arara nainge avo 50 utu ta enda ta donda tapa amo nau ingeni na ari rete o ae re?’ Ke avo God na enu peroveta na kajena. 51 Eto ungo eha miteva sarika embomeni, ungo ta jo tongopa te onde susundukari te ra eto ungota mamamane na Ahihi Otohu agi ae ere uatera eto ainge nombo ungo na ere ova. 52 Ungota mamamane na peroveta tapa ta degi ngahia uore osaga ere koguaetera eto peroveta nei nei na javotoho ari embo puvuresuja ainge ijiore ungota mamamane na peroveta toruore ambuvujikitiaetera avo eto ungo na javotoho ari embo hariketo teteve ambija. 53 Eto God ta ke pepeni otohu amo anera na ungota degi ikena rate ungo na agi ae ra.”

Judea embomeni na Steven atara na teo ambuna

54 Steven na ke ainge enu Sanhedrin torukari embomeni na ingito ti kambuo kiroro kiroro ena, 55 rate Steven Ahihi Otohu na enetenu titi i ta eto God usasa te Iesu God ta ingeni be ta heteto mitinu kito ke einge ena, 56 “Kivujo Utu pe hiriketei Embo ta Meni, God ta ingeni be ta heteto mitia.” ainge enu 57 embomeni na ke avo ingari uje ae eto onde susunduketo jajavone peni vahai eto pambuto 58 Steven jigito goruketo da tambuta umbuto puvuto koro na tea. Eto torue enana ta bo houketo embo Saul ta utu ta tembea. 59 Eto enana avo ere torua avo Steven na God ta degi pari einge ena, “Bada Iesu nau ahihi umbujo” ainge ijie 60 paunge na beto teteri eto javone einge ena, “Bada, enana ta ari sapura evi hotembeto tojo” ainge ijie beto ambuna.

Copyright information for `OKV