Acts 8

Rate Saul na embomeni na Steven tea avo kito tunga javotoho be ena.

Eto Steven ta sari ari iji te Jerusalem embo na ari sapura uo ekalesia embomeni osaga peni vahai be kito Jerusalem da toto enda Judea jo ta da nei nei aita pambua eto nei Samaria enda ta pambua rate Iesu ta apostel 12 amina pambae Jerusalem da ta mitiaetera.

Embo Saul na enu ekalesia osaga peni vahai kia

Eto God ta tunga humbari embo na Steven ambunu si ijie kovea. Rate Saul na ekalesia irae aja bande vahai vahai ta toreto embo te pamone te umbuto goruketo puvuto tipura ta ere ikitiaetija.

Duru javotoho enda Samaria ta hande ea

Eto ekalesia embomeni da neita neita pahue God ta ke hande ere uaetera. Eto Philip na pambuto da vahai Samaria amita jo ta Iesu Keriso ta puvurari ta duru hande enu embomeni isapamane na Philip ta ari neite neite ena avo kogue onde jevito amita ke ingia. Eto Philip na embo ta jo ta ahihi sasapura avo enu jajavone te tambuta puvuto pambua eto popora embo tapa avo kokonjekena avoeto da amita embomeni tapa tunga javotoho be ea.

Eto embo vahai javo Simon amo Samaria da ta mitie saruka ere uatija amita saruka neite neite ue “Na ivo embora” ainge ijinu 10 embomeni tapa na amita ari kito mani mini ue ke agi eto einge ere ijiaetera, “Embo emita sovera amo God ta sovera inono avoeto amita javo ‘sovera embora’ 11 ainge ijie amita saruka kito ke be ijie ambo ambo ere uatera. 12 Rate Philip na ke einge ena, “Iesu Keriso amo ungotenau hondate ari embo matu puvija eto God na amita embomeni ere uhua eto Iesu Keriso na enana ta King asuja.” ainge ijinu ingito embo te pamone te tapa ke be hotembeto bapataito ere uatera 13 eto Simon na ke avo be hotembeto bapataito ena eto Philip ta ambo ambo eto pambuto amita ari jajavotoho avo kito mani mani ena.

14 Eto Samaria embo na God ta ke ingito uje ea avo apostel nei Jerusalem jo ta enana ingito Peter te John te Samaria enda ta ikeo pambua. 15 Eto pambuto embomeni nei Bada Iesu ta javo ta bapataito ea 16 rate Ahihi Otohu umbae avo kito Ahihi Otohu na enana ta jo ta beaja 17 Peter te John te na pari ue enana ta hamo ta ingeni tembeo Ahihi Otohu umbua. 18 Avo Apostel na ingeni hamo ta tembeo Ahihi Otohu umbua avo Simon na kito koro na umbasi 19 ke einge ena, “Eto ari avo nau degi ta ikevu eto na nau ingeni na embo ta hamo ta tembano Ahihi Otohu umbare” ainge enu 20 Peter na ke mine einge ena, “Umo God ta hande koro na umbasi hotembitea avo no koro ga sari ejo 21 eto God ta titi ta no jo amo javotoho mane ra avo eto ari emo no mane asuja. 22 No ari sapura avo aja to ijie pari uroro eto no jo ta hotembari sapura avo God na hotembeto toasuja 23 eto no jo ngahia amo ari sapura na andirari avo ere kogona” ainge enu 24 Simon na einge ena, “Ungo nau degi ta ngahia eteva avo mane puvurosuja avo God ta degi pari evujo,” ainge ena.

25 Eto Iesu ta ari te ke te tapa do ena avo Peter te John te ate poeketo egerembeto Jerusalem degi ta pahue Samaria da vahai vahai ta heteto Iesu ta duru javotoho hande ue pambua.

Philip na enda Ethiopia embo okose ta degi ke ena

26 God ta anera vahai na puvuto Philip ta degi ke einge ena, “Degi Jerusalem eto enda Gaza ojagatambu kaina hena ai pambujo,” ainge enu 27 ingito degi ta itiketo pahumite Ethiopia embo okose vahai tambuna amo Ethiopia ta Queen Candace ta koro simba ari embo okose avo Jerusalem ta God jakeka asi pambuto puvutuhunu tambuna. 28 Eto Ethiopia embo amo amita pambari nga javo ‘chariot’ ai ta arumbeto amita da ta pahumite peroveta Isaiah ta ke kajari avo etekena. 29 Eto God ta Ahihi na 30 Philip ta degi einge ena, “Chariot ai ta auvejo,” ainge enu Philip na tutuveto pambuto nga ta auvenu peroveta Isaiah ta ke kajari avo etekitinu ingito ke einge ena, “Umo ke etekitea amo be ere ingihete,” ainge Philip na enu 31 ke mine einge ena, “Na naingeto ingono, ke be harikari embo irae,” ainge eto Philip bitito amiga arumbaja ena. 32 Eto ke etekena amo erevira: ‘O sheep amo umbuto pambuto heveora amo mane ke euja. Eto o sheep ta meni embo na umbuto pambuto ando tu tiukeora mane ke euja eto embo amina ainge nombo ke ae. 33 Eto amina me kiuja rate embo na hondate ae. Eto enana na tetere embo ta vasiri enda ta irae etija. Avo eto amita meniundi irae.’ Ainge Isaiah na kajena 34 avo Ethiopia embo na eteketo Philip ta degi einge eto ingina, “Ke emo peroveta ta ari avo kajenute mo embo nei ta ari avo kajenu avo e ingone,” ainge enu 35 Philip na Isaiah ta ke kajena amo Bada Iesu puvuresuja eto puvuto tapa do etija avo Philip na Ethiopia embo ta harikenu ingina. 36 Eto degi ta pahumite umo kito Ethiopia embo na einge ena, “Aravora, na bapataito ejo.” 38 ainge eto Chariot hetenu enana umo ta beto heteto Philip na bapataito 39 eto bitio God ta Ahihi Otohu na Philip umbuto da Azotus ta pambuna. Eto Ethiopia embo na Philip ehako kiae eto degi ta pahue tunga javotoho ena. 40 Eto Philip na da javo Azotus ai God ta ke ate poekena eto degi ta pahue da vahai vahai ta Iesu ta ke avo hande ue pahuatija da javo Caesarea ta puvuna.

Copyright information for `OKV