Luke 15

O sheep vahai kiae sein eto pambari

(Matthew 18:12-14)

Eto iji amikote tax umbari embopo te ari sasapura embopo te aingeto Iesu ta ke ingesi auveo enana Pharisee ari embopo te ke pepeni simba ari embopo te na kito ujeae ue ke einge ea “Embo emina ari sasapura embopo ga umoro ue indari indiuja” ainge ijio Iesu na ingito timu hatirari ke na einge ena, “O simba ari embo ta o sheep tapa 100 rate vahai kiae sein eto pambasuja amo o mamo na o tapa 99 avo au ojaga tambu ta iriroro o vahai avo jombure ere uma tambuto ohimbeto koho ta iketo umbuto tunga javotoho ue amita da ta pambuto amita da embomeni te amita namei kamei te avo au puvuroro ke einge aisuja ‘Nau o sheep vahai sein eto pambija amo matu umbena avoeto tunga javotoho evujo.’ ainge aisuja avoeto erena amo Utu i ta amo ainge nombo euja. Eto ari sapura embo vahai amina amita jo ahereketo God ta degi egerembasuja amo Utu ta irari embomeni amina tunga javotoho be eora rate embo isapamane na ‘na javotoho ra’ aisora amo God na ke be mane hotembasuja.

Koro vahai beto pambari

Eto nei amo pamone vahai amita koro to te amo tapa 10 rate vahai avo beto pambasuja amo horivo ijimbeto bande suvu avo gajikitie jombure ere uma koro tambuto amita jao tate au huroro ke einge aisuja, ‘Nau koro to te vahai etene beto pambija avo tambena erevira tunga javotoho evujo.’ ainge aisuja 10 eto ke erena ainge nombo amo ari sapura embo vahai na God tunga humbuto tunga hapereketo God ta degi huresuja amo God ta anera na kito tunga javotoho be eora.” ke ainge Iesu na ena.

Meni heriso rate vahai na amita vasiri aijaja ena

11 Eto ke nei einge ena, “Embo vahai mitiaetija amita meni heriso 12 rate meni ambo amina mamo ta degi penunu einge ena, ‘Mama, na no donda hotari umbasona avo matu kateketo ikejo umbane,’ ainge enu Mamo ta kiro avo kateketo ikenu umbuto 13 iji heriso amita ambota meni amina donda tapa avo ombuto koro umbuto enda hoi ta pambuto koro aravo amita uje nei te nei te ai ta sio sao jigama ue 14 koro irae ena. Eto enda ai ta beuje iji pajire be puvunu meni amina itiketo indari jombure ue 15 enda amita embo vahai amita degi ta pure asi penunu enu ikenu pambuto o ohu simba ere uatija 16 rate embo na u soka o ta umbuto puvuto ikeore indioi amite tapa indesi uje eauja rate meni amita ingeni ta ikae. 17 Eto meni amina mitiaetija amo do aingere avo kito ke einge ena ‘Na nau mama ta meni rate mama ta bande pure embopo na indari ere indera te deo deo ta ere ua te na enda nei ta puvuto mitie beuje na ere ahovona 18 avoeto na ereto pambuto nau mama ta degi ke einge aisona, ‘Mama na no degi ta eto God ta degi ta ari sapura be uena 19 avoeto na no meni mane avoeto ejo no pure embo ane’ ’ ke ainge aisi hotembeto 20 ereto mamo ta degi pahunu mamo na hoi be ta kito ereto tutuveto puvuto andito mune tavo unu 21 meni amina ke einge ena, ‘Mama, na no degi ta eto God ta degi ta ari sapura be uena avoeto inena mane nau meni ke aisoa,’ ainge ijinu 22 Mamo na amita pure embo ta degi ke einge ena, ‘Pambuto bo javotoho vahai umbuto ingeni pupuri umbuto utu goru umbuto puvuto ikao asukitirou 23 pambuto o cow meni seha te teto hevejo ungote nau meni ta pondo are. 24 Nau meni sein eto pambari avo sape ari ke eona vasiri te puvei tambena erevira avoeto ungote pondo are.’ ainge eto pondo uo 25 meni bugo pure ta pambuto egerembeto puvuto da auvitie haveni te ino te ingito amita be amo deire kesi uje eto 26 pure embo vahai enu inu ‘ire ere tivitera amita be deire?’ ainge enu 27 ke mine einge ena, ‘No eambo sape ari ke eora avo puvei kito no mama na o cow meni javotoho seha te teto heveto amita pondo ere ua’ ainge enu 28 ingito tumo eto pondo ta pambae mitinu mamo na puvuto pondo ta pambaja titine enu 29 Mamo ta degi ke einge ena, ‘Na jua koso kaso be no pure ue ke tapa agi ereovona te inena o goat meni teto ikae heveto nau namei kamei ga pondo ae mitovona te 30 no meni nei avo no haja vaja umbuto pambuto tiha paiha ue irae ihi mahi eto puvija amita degi cow meni javotoho teto heveto pondo ere oe?’ ainge enu mamo 31 na ke mine einge ena, ‘Nau meni umo namote tapa irioa avoeto donda nau tapa amo nora 32 te no eambo sein eto pambari avo sape ari ke eona avo vasiri te puvei tambena avoeto tunga javotoho ue ere ona te amita pondo mane toasona’.”

Copyright information for `OKV