Luke 16

Haja vaja embo vahai amita timu hatirari ke

Eto Iesu na amita ambotani ta degi ke einge ena, “Eto haja vaja embo vahai na koro kateketo pure kiari embo ta degi ikenu umbuto pure ena rate pure ta pere koro ikae ue sio aija unu embomeni na kito pambuto koro ikena embo amita degi harikeo ingito enu puvunu ke einge ena, ‘Embomeni na puvuto nau degi ta umo pure sapura oe etera avoeto pure mane aisoa avoeto ere taekitena koro amina pure do do ue ke kakajekeoa tapa avo ike kione,’ ainge enu pure embo amo pambuto umo eonga ke einge hotembena, ‘Koro ikena embo amina pure nau ere taekitia avoeto na do ano? Iji bevere ta heteto pure ari uje ae ereona eto degi tambuta arumbeto koro penunu aetena te me kiona uje ae ereona, aravora, pure nau irae etija avoeto embomeni na na kito pekitie hondate ara ari erevi aisona’. Ke ainge eto donda mamo amita degi koro ambota ikasi ke ijie donda penunu eto umbari embopo avo jage enu puvuo embo kiti puvuna amita degi ke einge eto ingina, ‘Nau titi jigari embo ta degi donda doinge mine ikae teho uhae?’ ainge enu ‘Nau oil drum tapa 10 ainge uhana’ ke ainge enu ‘Aravora te no paper avo ikejo jaeveketo gosukitie oil drum 5 ainge umbari ke ijie kaeto ikano umbuto pambuto ao kesuja’ ainge ijie kaeto iketo embo nei amita degi ke einge ena, ‘Nau titi jigari embo ta degi donda doinge mine ikae teho uhae?’ ainge enu ‘Nau rice baiki tapa 100 ainge uhana’ enu ‘aravorate no paper avo ikejo jaeveketo gosukitie rice baiki tapa 80 ainge umbari ke ijie kaeto ikano umbuto pambuto ao kesuja’ ari sokova ainge ena avo donda mamo na kito embo avo jakeka ena amita hamo simba ue pure sokova ena avoeto. Eto enda embomeni na enda ta javotoho na irari hotembari pure isapamane eora rate God ta usasa ta irari embomeni na hotembae ue pure nei do ae eora avoeto erena amo koro amo enda ta donda sapura ra avoeto donda avo koro irae embopo ta hande ue namei kamei evujo eto koro avo irae aisuja iji te God na umo umbau amita titi jigari ta iresoa. 10 Embo amuna pure isapa ikaro aisuja amo embo pure avo tumota ari haite kito ehako pure pajire ikau pure javotoho aisuja. Eto embo amuna koro isapa umbuto pure sokova aisuja ainge eto ehako koro peni umbuto pure sokova aisuja. 11 Eto umo enda ta donda avo umbuto ari sio sao ururo kito amo umo tumota be ae avoeto haja vaja be avo mane ikasuja. 12 Eto embo nei ta donda umbuto sio aisoa amo God na donda no be avo mane ikasuja. 13 Eto pure embo vahai amina titi jigari embo heriso ta ke agi ari haite mane ra. Eto titi jigari heriso hetaro pure embo vahai amina embo nei amita ke agi ue nei amita ke peive aisuja. Eto embo vahai osa ue nei uje ae aisuja. Eto ainge nombo iji vahai amina koro ta ke te God ta ke te agi ari haite mane ra.” ke erevi Iesu na ainge ijie ate poekitinu

Ke nei nei Iesu na ena

(Matthew 11:12-13, 5:31-32, Mark 10:11-12)

14 Enana Pharisee ari embomeni amo koro osa ari embopo avoeto Iesu urumbitio 15 enana ta degi ke einge ena, “Ungo embo ta titi ta na embo javotoho ra ainge ijie ere ova te God na ungota jo kogue eto embo na kogue jakeka erera te God na ere kogua avo sapura bera. 16 Eto ke pepeni ta ke kajari amite peroveta ta ke te avo ere puvutuhumite John ta iji te irae etei God na embomeni amita siriketo umbuto titi jigesuja amita ke avo itiketo hande ere ovora eto God ta titi jigari ai ta embomeni na torasi sunumbo sunumbo ere ora. 17 Utu te enda te irae aisuja rate God ta ke pepeni tapa amita jo ta ke vahai mane irae aisuja. 18 Eto embo amuna amita ae toto nei jimbasuja amo tiha euja eto ae matu toari avo embo amuna jimbasuja amo tiha aisuja.”

Haja vaja embo te embo Lazarus te ta hihi

19 “Eto enda ta haja vaja embo vahai amita bo kembari javotoho ove pangari avo asuketo ue eto iji tapa amina indari javotoho neite neite ere indiaetija. 20 Amita bande huga na joekari pe ai ta hoivo embo javo Lazarus amita hamo uhu tapa amo matu na togari amina sereketo embomeni ta degi koro penunu ijie mitiaetija 21 Embo amina donda embo amita indari sirivo gaga suvu ta beauja avo indesi uje ere uaetija rate ikae indae teho mitioi ino na puvuto amita matu avo aniheto ere indiaetera. 22 Eto ahunu God ta anera na amita ahihi umbuto pambuto Abraham ambuto pambuto mitina degi vahai ai ta ikena. Eto haja vaja embo ambunu koveo 23 amita ahihi amo memenga osaga kiari degi ai ta pambuto mitie arerembeto Abraham avo hoi be ta kogue eto Lazarus amo engitita arumbeto mitina avo kogue jage 24 eto ke einge ena, ‘Mama, Abraham, na ere kogoa amo jo ere oite? I peri ta beto mitene evikitoi memenga pajire be ere kogona avoeto Lazarus avo ejo amita ingeni singi vahai avo umo ta jauketo puvuto nau ivivi ta kaimbau bevere jamo ai’ ainge enu 25 Abraham ingito ke einge ena, ‘Nau meni, umo hotembae ere oete? Umo enda ta vasiri te irari iji te inena no indari umbari jajavotoho avo jigama ere uaetea te Lazarus amina donda sasapura pere jigama ere uatija eto puvuto tunga jamo jamo ari degi ta jangu indie mitei umo avo osaga ere kogoa 26 eto nei amo umo mitea nango mitera orohu ai ta amo hoto pajire be eto koso vahai kovari mitia ai ta mane mine embara eora ke ari ra’. ainge enu 27 haja vaja embo amina ke einge ena, ‘Aravorate Mama no degi ta penunu erena, Nau mama ta bande ta nau eambopo tapa 5 mitera avoeto Lazarus ikejo pambuto au ingito memenga kiari degi ei ta mane puvuresora’, ainge enu 29 Abraham na ke mine einge ena, ‘Moses ta ke kajari amite peroveta mamatu tapa amita ke kajari enana ta degi mitia avo mane kioro?’ ainge enu 30 ‘Mama, mane kesora avoeto embo amburari na egerembeto pambuto au ingihe avo jo ahereketo ari sasapura toasora’ ainge enu 31 amita degi ke einge ena, ‘Enana Moses ta ke te peroveta ta ke te avo ingari uje ae eora avoeto embo na vasiri te ereto ke aisuja amite tapa mane ingesora’.” ainge ena.

Copyright information for `OKV