Luke 18

Embo okose te pamone doru te ta timu hatirari ke

Eto enana pari ta pegogo eora kaiketo pari ara Iesu na ambotani ta degi timu hatirari ke na einge ena, “Eto da vahai ai ta koto ta ke ingito sirikari embo okose amo God hotembae euja eto embo tunga humbae euja embo avo mitinu da amita pamone doru vahai amina amita degi kaiketo puvutuhe penunu einge ere ijiaetija, ‘Na hondate eto embo nau degi ta kitoho ere ouva avo ke siriketo ejo tambu ai,’ penunu ainge pere ijioi ingito ingarako ue mitiaetija umo oenga einge hotembena, ‘Na God hotembae ue embo tunga humbae ue iriona te pamone doru emina kaiketo penunu ijioi ingihovona totone onde memenga etija avoeto amita ngahia deire avo ano tambu aisuja.’ ke ainge ena, amo koto ta ke sirikari embo sapura amina ena avoeto God javotoho amita embomeni na iji te mume te matuainge amita degi penunu ijiroro amo iji koso be ingito ingarako ue iroute? Na ungota degi erena amo God na amita embomeni matu sausau hondate aisuja. Rate Embo ta Meni puvuresuja amina God tumota ari embo enda ei ta tambautemo mane tambau?” ainge eto

Embo heriso temple jota pari ea amita timu hatirari ke

Iesu na embomeni nei uhoho amina na javotohora ijie embo nei sapurara ke ainge ari embomeni amita degi timu hatirari ke einge ena 10 “Embo heriso pari asi temple ta pambua vahai amo Pharisee ari embo eto vahai amo tax koro umbari embo aingeto toreo 11 Pharisee ari embo amina heteto pari einge ena, ‘Embo nei ke sokova ijie koro pegene eora nei ke pepeni poekeora nei tiha paiha eora nei amo tax umbari embo puvija erevira ainge ari sapura neite neite eora te na ainge mane avoeto God, na umo osa ere ona. 12 Na hura tapa amita jo ta iji heriso heriso donda ajirekeona eto nau donda tapa avo kateke kateke eto tapa 10 ainge iketo vahai umbuto temple ta ikeona,’ pari ainge pere ijinu 13 tax umbari embo amo hoi ta heteto amita ari sapura avo hotembitie tumo kouketo mitie jenge torue pari einge ena, ‘God, na ari sapura embo rate jo e’ pari ainge ijinu 14 God na ingito tunga javotoho ue hotembeto toturitinu ereto amita bande ta pambuna, Pharisee ari embo aingeko manera. Eto embo amuna umo eonga jakeka aisuja embo amo au isapa aisuja rate meni isapa sira eto aisuja embo avo au embo peni aisuja.”

Iesu na meni isasaraho ta siro ta ingeni tembena

(Matthew 19:13-15, Mark 10:13-16)

15 Eto iji amikote embomeni na meni isasaraho avo Iesu na ingeni hamo ta tembaja umbuto puvuo, ambotani na kito taekitie isembea 16 rate Iesu na kito meni isasaraho amita degi hurora jage eto ke einge ena, “Meni isasaraho mane taekasova te evu nau degi ta hurore. Meni isasaraho amo na tumota eora eto embo amuna ainge nombo na tumota aisuja amina God ta titi jigari ta torasuja. 17 Na ke be na ungota degi erena embo amuna meni isapasira eto hurae aisuja amina mane God ta titi jigari ta torasuja.” ainge enu

Iesu na donda embo ta degi ke ena

(Matthew 19:16-30, Mark 10:17-31)

18 Embo vahai peni amina Iesu ta degi ke einge eto ingena, “Ate poekari embo javotoho, ari do ue irari daroho hoteto umbano avo inena ejo ingone” ainge enu 19 Iesu na ke mine einge ena “Umo do eto na javotoho ke ere? Eto embo tapa amo jajavotoho manera te God vahai avo javotohora. 20 Eto God ta ke pepeni amo umo kiarira: Tiha mane aisoa, embo mane tao amburesora, pegene mane aisoa, embo nei ta ke be na au ingito jandireketo sokova na mane aisoa, eto aja te mama te otohu aisoa,” ke ainge enu 21 embo amina einge ena, “Na meni isapa ta itiketo ari tapa avo javotoho pere ue ere puvutuhovona,” ainge enu 22 Iesu na ingito ke einge ena, “Ari vahai avo ae ere ova, avoeto pambuto no donda tapa avo ombuto koro umbuto donda ambu embopo ta iketo na ambo ambo asi hae. Eto God ta irari degi ta no donda isapamane mitia avo umbasoa,” ainge enu 23 ingito amita haja vaja peni vahai avoeto osaga kogunu 24 Iesu na embo avo kogue ke einge ena, “Haja vaja embo na naingeto God ta degi torau, amo ngahia be ra, 25 Eto o camel na poma to ta toreto pambari amo ngahia ra aingeko haja vaja embo na God ta titi jigari degi ai ta torari ngahia be ngahia ra.” ainge enu 26 embomeni na ingito ke einge ea, “Embo amunure God na ari sapura ta oreketo umbau?” ainge eo 27 Iesu na ke mine einge ena, “Embo na ari inono aera te God ta degi ari tapa amo inono ra” ainge enu 28 Peter na Iesu ta degi ke einge ena, “Kijo, nangota donda tapa toto umo ambo ambo ere ora”, ainge enu 29 Iesu na einge ena “Na ungota degi ke be erena, embo amuna God na embomeni titi jigoja amita bande te ae te namei kamei te emamo te meniundi te tapa toasuja 30 embo amina amburae mitie donda totuja vahai ainge nombo avo isapamane be umbasuja eto iji kombu te daroho irari umbasuja” ainge ena.

Eto Iesu pambuto Jerusalem ta amburesuja avo ehako enu ingia

(Matthew 20:17-19, Mark 10:32-34)

31 Eto Iesu na amita apostero 12 avo umbuto eonga iketo ke einge ena, “Kivujo, ungotena da Jerusalem ta pahuma. Embo ta Meni ta degi ari do puvuresuja peroveta na matu kakajekarira avo puvuresuja 32 amo Embo ta Meni avo umbuto enda nei embomeni ta ingeni ta ikaro umbuto urumbitie ari sapura nei te nei te ue hamo ta isuva ue 33 esi na ejembeto taro ambuto iji 3 irae au ehako vasiri te erasuja,” Iesu na ainge ijie harikenu 34 ingito ingarako ea amo enana na ingiora ondikari avoeto ingae ea.

Titi kuru ari embo enu kondena

(Matthew 20:29-34, Mark 10:46-52)

35 Eto da Jericho auvitio titi kuru ari embo vahai degi ahone ta arumbeto koro penunu ijie mitina 36 amina embomeni isapamane puvuto pahuo asavi ingito asavi amita be amo deire eto inginu 37 “Iesu Nazareth embo amina puvuto ere pahua” ainge eo 38 ingito jage eto einge ena “David ta Meni Iesu, na jo au kito hondate e,” ainge enu 39 embo amita titi vuju ta mitia amina “Embo, umo ke ambu e” ainge ijio isara na jage eto einge ena, “David ta meni Iesu, na kito jo au hondate e” ainge pere ijinu 40 Iesu heteto embo avo umbuto hurora ke enu umbuto imite auvitio 41 Iesu na “Na no degi ta do ana uje ere oe” ainge enu “Bada, ejo titi hirikau kione,” ainge enu 42 Iesu na “Umo na tumota ere oa avoeto no titi na kijo” ainge enu, 43 titi javotoho enu God jakeka ijie Iesu ambo ambo ena. Eto embo tapa na ari avo kito God jakeka ea.

Copyright information for `OKV