Luke 22

Iesu umbuto tasora avo ke kasea

(Matthew 26:1-5, Mark 14:1-2, John 11:45-53)

Eto jarukari ta pondo te bread sivo ikae pajirae amita pondo te iji auvitinu enana priests pepeni te ke pepeni simba ari embopo te na Iesu umbuto taro amburoja uje ea rate embomeni isapamane na Iesu ta ke ingihe mitia avo joru ue umbari degi jombure ea.

Judas na Iesu harikasi sija ena

(Matthew 26:14-16, Mark 14:10-11)

Eto Iesu ta ambotani tapa 12 rate vahai amita javo amo Judas Iscariot amo Satan na jo enetenu pambuto priests pepeni te temple simba ari embopo te amiga Iesu naingeto harikau umbasora avo pambuto hihi avo tirio ingito tunga javotoho ue koro doinge ikaro umbasuja avo siriketo teka uo Judas pambuto embo isapamane irae amikote Iesu umbuto enana ta ingeni ta ikasi simba ena.

Iesu na Jarukari pondo indesi sija ena

(Matthew 26:17-25, Mark 14:12-21, John 13:21-30)

Eto bread sivo ikae pajirae amita pondo te jarukari pondo te iji puvunu o meni vahai teto heveto pene gaga ta tembari iji avo puvunu Iesu na Peter te John te umbuto ke einge ena, “Ungo heriso pambuto jarukari pondo avo nununga evu indore,” ainge enu “Dago degi nainge nununga ara uje ere oe?” ainge eo 10 “Ingivujo, ungo pambuto da jo ta embo vahai umo tigi jigito puvutuhurou tambuto embo avo ambo ambo ue pambuto bande nainge torasuja aita ungo toreto 11 bande mamo ta degi ke einge evujo, ‘Ate Poekari Embo na no degi ta ke erevi aro ingoa etija ‘Na nau ambotani ga umoro embo ta bande jo nainge toreto arumbeto jarukari ta pondo indoro?’ ’ ainge avo 12 ingito bande jo peni i ta mitia ai ta indari tembari degi te arumbeto indari degi te tapa inono ta mitia avo embo amina au kito pondo ai nununga evujo.” ainge enu 13 pambuto Iesu na ke ena ainge inono ta kito pondo nununga eo irae enu

Bada ta pondo

(Matthew 26:26-30, Mark 14:22-26, 1 Cor 11:23-25)

14 Pondo iji puvunu Iesu na amita apostero ga tapa areto indesi mitie 15 Iesu na enana ta degi ke einge ena, “Na pambuto memenga osaga kesona avoeto nau jo tapa na jarukari pondo erevi ungo ga kiti indesi uje ereona, 16 Eto ungota degi erena, God ta titi jigari iji be puvuto ere hua avo ate kitira ue jarukari pondo tutumota ere indena erevira,” 17 ainge eto atungu umbuto God peketo ke einge ena, “Atungu erevi umbuto isapa isapa indavu 18 Eto kivujo, na esi be ta mu ehako mane indesona te God ta titi jigari iji puvurou ehako indesona,” ainge eto 19 Bread umbuto God peketo periketo enana ta degi ikitie ke einge ena, “Hamo nau erevi ungo embo ikarira umbuto indie na hotembu hotembu evujo.” ainge eto 20 indio irae enu Iesu na ke einge ena “Atungu ei ta amo sasaga nau nomai eha ta kajari ta sasaga avo ungo embo overeketena. 21 Rate kivujo, na isoro embo ta ingeni ta ikasuja embo amita ingeni amo ingeni nau ga tapa gaga ta tembeto mitia 22 Eto God na ke matu ari avoeto Embo ta Meni amburesuja te aja to erena, harikari embo avo osaga memenga isapamane kesuja.” ainge enu 23 enana vahai amuna harikau avo mine ara ijie ajire engeka ea.

Embo peni amo amuna au?

(Matthew 20:24-28, Mark 10:41-45)

24 Eto enana embo vahai amuna nembeto peni aisuja avo tini kambari ue ke mine ara eo 25 Iesu na ke einge ena, “Enda embomeni tapa amita kings na titi jigihore osaga kiora te ehako hande embo ke ara eora. 26 Rate ungo na ainge mane aisova te umo embo peni asi uje ue kito embo teho ejo, eto embo titi jigesi uje eto kito embo ta pure embo ke ijie ke agi ejo. 27 Embo peni amo davore? Indari embo retemo undurari embo re? Amo indari embo rate na ungo unduresi puvena. 28 Rate ungo na na egikae na osaga kogue uone namote tapa mitovova. 29 Avoeto nau Mama na au na embomeni titi jigona aisuja ainge nombo 30 nane ano ungo nau titi jigari degi ta toreto gaga nau ta arumbeto indito avo arumba peni ai ta arumbeto Israel ta ohihi javo tapa 12 ainge mitera avo ungona ganoka ijie pehumba aisova.

Peter na Iesu kiae ke aisuja avo Iesu na harikena

(Matthew 26:31-35, Mark 14:27-31, John 13:36-38)

31 Ajae Simon! Satan na penunu ngahia na eto ungo tapa umbuto eto kesi ue rice be jahevarako arote? 32 Rate Simon umo God toae tumota matuainge iresoa avo pari ere ona avoeto umo pambuto mitiro jo aherekau no namei kamei hondate ejo sovera umbare.” ainge enu 33 Simon na ke einge ena, “Bada, na umo te pambuto tipura ta torasona eto amburesona avo nununga ereona,” ainge enu 34 ke einge ena, “Peter, na no degi ta erena, iho bujae mitirou mume orohuta inena na kiae ke tapa 3 ainge ijiro ohora javone aisuja” ainge eto

Utu goru te eti savo te koro te toto pambuvu

35 Enana tapa ta degi ke einge ena, “Eto na ungo ikano pambava ue utu goru te eti savo te koro te toto pambava ue etene pahava amikote osaga kogavete?” ainge enu “Osaga kiae tapa inono ta uera” ainge eo 36 Iesu na ke einge ena, “Rate oroho amo no koro te eti savo te tapa umbuvujo, eto no isoro asivo irae kito no ombari asukari amina ombuto umbujo. 37 Amita be amo ari nau degi ta do puvuresuja avo God ta ke ta matu kajari einge mitia, ‘Embo amo ari sapura embo ra ke aisora’ ainge mitia avoeto na amburari iji puvija” ainge enu 38 enana “Bada kijo, isoro ari asivo heriso mitia erevira,” ainge eo “Aravora, ke inonora tovu”, ainge eto

Tiri javo Olives

(Matthew 26:36-46, Mark 14:32-42)

39 Bande toto beto ari ainge avoeto tiri ‘olives’ ta bitesi amita ambotani ga pambuto 40 tiri ta puvuto enana ta degi ke einge ena “Satan na ungo engeka aisuja avoeto pari evujo,” ainge eto 41 enana toto embo na karu gosukeore pambuto beuja kakane ainge ta pambuto paunge teteri eto 42 pari einge ena, “Mama, ari tapa inena ari avoeto atungu erevi mane indonote avo ke ao ingito toane eto uje nau mane rate uje no avo aisona,” ainge enu 43 Anera vahai na Utu ta eto puvuto sovera ari ikena, 44 Eto osaga pajire be kogue jo tapa iketo pari unu amita ivori na sasaga aingeto sinini eto enda ta bena. 45 Eto pari enu irae enu ereto pambuto amita ambotani osaga kogue evio avo kito ujeto 46 ke einge ena “Ungo do eto evopo ere ove? Ereto ungo engekari ta beasova avoeto pari evujo” ainge ijinu

Isoro embopo na Iesu andito jigito umbua

(Matthew 26:47-56, Mark 14:43-50, John 18:3-11)

47 Amita ambotani 12 rate vahai Judas na embopo kiti umbuto puvuto Iesu ta degi auveto mune tavo aisi unu 48 Iesu na kito ke einge ena, “Judas, umo Embo ta Meni avo mune tavo ari na harikasi ere oete?” ainge enu 49 embomeni Iesu ga puvua amina ari do puvuresuja avo kito ke einge ea “Bada dago ta asivo na embomeni taro?” ke ainge ijie 50 embo vahai na Priest peni ta pure embo amita onde be hena avo jeto tiukenu bena avo 51 Iesu na taekitie “ainge ere ova avo tovu” ijie isoro embota onde avo umbuto ikenu kambuto arinako ena. 52 Eto Iesu na priests pepeni te temple ta isoro embopo te Judea ta embo pepeni te isoro amita degi puvutuho ke einge ena, “Na pegene embo mane rate asivo te kepata te jigito na umbasi ere puvutuhovete? 53 Na iji tapa temple jo ta embomeni ate ere poekitovona amikote na umbaeteva amo tova te ungota iji ikari re eremita Satan ta sovera ari na mumete puveva erevira” ainge enu

Peter na Iesu kiae ke ena

(Matthew 26:57-58, 69-75, Mark 14:53-54, 66-72, John 18:12-18, 24-27)

54 Iesu andito umbuto priest peni ta bande ta pahuo Peter na tunga te jatiki ue ambota pambuna. 55 Eto Peter na pambuto priest peni ta bande huga jo orohuta embomeni i ikeo evikitinu mitia ai pambuto arumbenu i peri bivitinu 56 kakara vahai amina Peter ta tombu usasa ta ijuketo kito ke einge ena “Embo Iesu ga mitei koganare erevira” ainge ijinu 57 Peter na ingito “Kakara, embo amo na kiaera” 58 ainge eto isapa mitinu embo nei amina kito “Umo enana emiga eoa” ainge enu Peter na “Embo, ainge manera” enu 59 isapa mitimite embo nei na Galilee embo hajire be kito “amo ke be ra embo emo Galilee embo hajire kogona avoeto enana vahaira,” ainge enu 60 Peter na “Embo umo ke do erea amo na be kiae ere ona” ke ainge ijinu di ohora javone ijinu 61 Iesu egerembeto Peter kogunu Bada na “Peter umo na kiae ke 3 ijiro di ohora ke aisuja” ainge ena avo hotembeto 62 osaga kogue tambuta pambuto si ijie sisivu kutena.

Iesu urumbeto tea

(Matthew 26:67-68, Mark 14:65)

63 Eto embomeni Iesu umbua amina urumbitie teto 64 titi bo na togeto ke einge ea “Peroveta, amuna umo ere toroi” ainge eto 65 ke neite neite ijie Iesu urumbea.

Iesu ikeo koto ta hetena

(Matthew 26:59-66, Mark 14:55-64, John 18:19-24)

66 Eto iho bujenu Iesu pehumba asi Judea embomeni ta embo okokose amo priests pepeni te ke pepeni simba ari embopo te amina torukeo Iesu umbuto pambuto ikeo hetenu ke einge ijie ganoka ea, 67 “Umo Judea embopo ta hondate ari embo Keriso?” ainge eo “Na ungo ta degi aisona te ungo ke be mane hotembasova, 68 Eto na ungota degi eto ingesona te ungo ke be mane harikasova, 69 rate eha itikitora emo Embo ta Meni na God sovera isapamane te ta ingeni be ta arumbeto daroho iresuja”, ainge enu 70 enana tapa na ke einge ea “Avoeto umo God ta meni re?” ainge eo “Ke ereva amo namora” ainge enu 71 enana ingito ke mine ara eto einge ea “Embo nei na harika mane au ingesora te amita pe na God urumbitie eria aravora.”

Copyright information for `OKV