Luke 6

Jangu indari iji

(Matthew 12:1-8, Mark 2:23-28)

Eto jangu indari iji te Iesu te amita ambotani te na embo ta pure degi ta pahue Iesu ta ambotani na ‘wheat’ be avo indesi umbuto jaeveto indio Pharisee embomeni na kito ke einge ea, “Ungo do eto ke pepeni poekitie jangu indari iji te pure emomo ere ove?” ainge eo Iesu na ke mine einge ena, “Eto David te amita embomeni te na beuje kito ari do ea amita ke amo ungo eteketo kiaerete? Eto amina God ta Bande otohu ta toreto ‘bread’ matu God ta titi ta hande ikari amo priest na pere jigama eora avo David na toreto ‘bread’ avo umbuto indie amita embomeni ta hande enu india Eto ungota degi erena, Embo ta Meni amo jangu indari iji amita simba ari embo nombo ra,” ainge ena.

Embo ingeni meni amburari avo Iesu na enu kondena

(Matthew 12:9-14, Mark 3:1-6)

Eto jangu indari iji nei amo Iesu na ke kasari bande ta toreto embomeni ate poekena. Eto embo vahai ingeni meni amburari mitina avo Iesu na jangu indari iji te au kondaute avo Pharisee ari embomeni te ke pepeni ate poekari embopo te na Iesu pehumbasi etetea. Rate Iesu na enana ta hotembari avo kito embo ingeni meni amburari amita degi, “Umo huma ei hete,” ainge enu ereto imite hetenu Iesu na enana ta degi ke einge eto ingina, “Jangu indari iji te embo na ke pepeni agi ue embo ta degi sapura autemo javotoho au? Eto nei amo embo au kondautemo tau amburou?” 10 ainge ijie embo tapa poeto kito embo amita degi, “ingeni jujuruke” ainge enu jujurukitinu javotoho enu 11 embomeni na kito tini kambari peni vahai ue Iesu ta degi do asora avo ke kasea.

Iesu na ambotani 12 siriketo umbuna

(Matthew 10:1-4, Mark 3:13-19)

12 Eto iji amite Iesu na heti i ta pambuto God ta degi pari unu pambuto 13 iho bujitinu amita ambotani jage enu puvuo tapa 12 siriketo umbuto amita javo ‘apostero’ ikena 14 Eto embo siriketo umbuna amita javo amo embo Simon amo ehako Peter ke ena eto Peter ta namei Andrew eto James te John te Philip te Bartholomew te ra. 15 Eto nei amo Matthew te Thomas te Alphaeus ta meni James te Zeolot ta embo vahai javo Simon ra (Zealot ari embomeni amina Rome na titi jigora uje ae ea) 16 eto nei amo James ta meni Judas eto nei Judas Iscariot amo Iesu umbuto isoro embo ta ingeni ta ikari embo ra. Eto ainge avo siriketo umbunu irae enu

Iesu na ate poekena

(Matthew 4:23-25)

17 Egerembeto beto enda beukari ta heteto mitio amita ambotani tapa te embomeni isapamane te puvua amo enda Judea ta da tapa amita embomeni te da Jerusalem embomeni te eva da Tyre te Sidon te amita embomeni te tapa aingeto puvuto Iesu ta ke ingihe ambure embomeni au kondara umbuto puvua. 18 Eto ahihi sasapura na totorekari embomeni avo enu kondea. 19 Eto Iesu ta sovera avo amita hamo ta eto puvunu enana kokondekea avoeto embo tapa na Iesu ta hamo tame asi uje ea.

Tunga javotoho ari te osaga kiari

(Matthew 5:1-12)

20 Eto Iesu na amita ambotani tapa jireki poeki eto kogue ke einge ena, “Ungo donda ambu embopo avo God na titi jigihirou tunga javotoho ue iresova. 21 Ungo beuje embopo na indari inono aisova, ungo si ari embopo na tunga javotoho ue osa osa aisova. 22 Eto embo na umo Embo ta Meni ta ambotani kito umo embo sapura ke ijie tumo ue umo uje ae ue urumbasora avo kito tunga javotoho 23 ue hana hana ejo. Ari sapura ainge amo ungota mamamane na peroveta ta degi matu arira eto ungota asora amo ungo na hotari pajire be Utu ta umbasova kivujo. 24 Rate ungo hajae bajae embomeni ta degi aja to erena amo ungo na ungota tunga osa osa ari matu umbeve irae etija. 25 Eto ungo indari umbari embopo ungota degi ta aja to erena ungo beuje kesova avoeto. Eto aja to erena, ungo kege ganini embopo na osaga kogue si aisova 26 Eto enda embomeni na ungo kogue jakeka aisora avo no degi ta aja to erena ainge nombo amo embo mamatu na ke sokova na peroveta ra ijie ke ijiore ungota mamamane na ingihe jakeka ere uaetera

Kitoho embo osa ari

(Matthew 5:38-48, 7:12a)

27 Rate ungo ke ingihova embomeni ta degi erena, ungota kitoho embomeni osa evujo eto ungo uje ae eora embomeni ta degi ari jajavotoho evujo. 28 Eto ungota degi saruka eora embomeni ta degi God na javotoho ari ikaja evujo. Eto ungo urumbeora embomeni avoembo pari evujo 29 Eto embo na no ovo be hena ta tasuja aherekejo ovo anga hena ta tai. Eto embo na no ombari asari umbasuja embo amita degi no pohuketo evari ga tapa ikejo. 30 Eto embo amuna no donda umbasi penunu au ingito amita ikau umbau egerembeto ikaja mane hotembasoa 31 Eto embomeni na no degi ta ara uje ere oa ainge nombo enana ta degi ejo. 32 Eto embo umo tunga umbua avo pere orereto osa asoa avo embomeni na kito umo jakeka arote? ainge manera, ari sasapura embomeni te tapa na enana osa eora embopo avo osa mine ara ari haitera. 33 Eto nei amo no degi ta ari javotoho eora embomeni amita degi ari javotoho asoa amo embomeni na kito umo jakeka aro? Avo manera. Ari sasapura embomeni te tapa na ari ainge ari haitera. 34 Eto umo mine puvuresuja avo hotembitie donda ikasoa amo embomeni na kito jakeka arote? Ari sasapura embopo na mine puvuresuja hotembitie embo ta degi ikeora. 35 Rate no kitoho embomeni osa ue ari javotoho ue donda ikasoa avo mine ikaja mane hotembasoa eto God i ta amina ungo amita meniundi ke ijie hotari pajire be ikau umbasoa. Amita be amo amite tapa na hande ambu tigaho ari embomeni ta degi javotoho euja. 36 Eto ungota Mama God na embo ta osaga kogue jo euja ainge nombo jo evujo.

Embo nei ta ari sirikari

(Matthew 7:1-5)

37 Eto embo pehumba aojo eto God na umo mane pehumba aisuja. Embo sapura ke mane aisoa eto God na umo sapura ke mane aisuja rate embo ta ari sapura hotembeto toasoa amo God na no ari sapura hotembeto toasuja. 38 Eto embo ta degi hande aisoa amo God na no degi ta hande mine ikasuja. Eto umo ikasoa ainge inono ta mane ikasuja te pajire be overekau gavineketo bovurou ikau umbasoa. Eto umo hande embo eto ikasoa God amo hande embo eto no degi ta ikasuja,” 39 Eto Iesu na ke ainge ijie timu hatirari ke einge ena, “Eto titi kuru ari embo na titi kuru ari embo nei naingeto kiti umbuto pambau? Enana ere pahuma pe te hoto ta beasora 40 Eto kiari jo jombu ari embo na atepoekari embo mane nembasuja te atepoekau kiari umbuto amita ate poekari embo amiga inono aisuja. 41 Eto umo do eto no namei ta titi ta i sirivo mitia avo kogoe no titi ta i uhu mitia avo hotembae ere oe? 42 Eto namei ta degi, ‘No titi ta sirivo mitia kondikano?’ ke ainge ijie ungota titi i uhu na peiketija avoeto naingeto avo? Ungo ari sapura ondiketo ke sokova ari embomeni eto ungota ari sapura i uhu ainge titi ta mitia avo kiti umbavo irae au javotoho na kon kon eto kogue namei ta sapura isapa i sirivo ainge titi ta mitia avo kondikevu.

I tapa amita be hajire eonga eonga ra

(Matthew 7:16-20, 12:33-35)

43 Ke be amo i javotoho indiora ai ta i be indahu mane ekasuja eto i nei sapura ai ta i be indari mane ekasuja 44 Rate i tapa amita be hajire eonga eonga ra avoeto junga be amo i isuga ta mane umbuora eto grape be amo esi hukaru ta mane ekeoi umbuora. 45 Eto embo javotoho ta jo ta amo ari javotoho mitia avoeto ari javotoho euja rate embo sapura ta jo ta sapura pere mitia avoeto sapura euja. Eto embo ta jo ta do ainge mitia avo ainge inono ta amita pe ta puvuto pambasuja.

Bande heriso gerikari embopo

(Matthew 7:24-27)

46 Ungo do eto na ke Bada, Bada, ijie ke nau agi ae ere ove? 47 Eto embo amuna nau degi ta puvuto ke nau ingito agi aisuja amo do aingere avo ano ingesova. 48 Eto embo na bande gerikasi enda javotoho ta hoto koveto beto karu hamo ta tutuvi hurukasuja amo umo muenga na puvuto tasuja te mane kohekasuja tutuvi koro hamo ta hurukari avoeto. 49 Rate embo nei nau ke ingito agi ae aisuja amo embo na teho enda hamo ta tutuvi tetembeto bande gerikasuja eto umo muenga na puvuto tau koheketo beau aimbeto umbuto pambasuja.”

Copyright information for `OKV