Luke 9

Iesu na ambotani 12 ikenu pambua

(Matthew 10:5-15, Mark 6:7-13)

Eto Iesu na amita ambotani 12 jage enu puvuo ahihi sasapura kurumbitie embomeni aro kondara sovera ari iketo God na embomeni siriketo umbuto titi jigesuja amita ke hande ue embomeni aro kondara ikenu pambasi uo enana ta degi ke einge ena, “Ungo donda nei hetu te eti savo te ‘bread’ te koro te bo heriso te mane umbuto pambasova te da vahai vahai ta pahue bande ari na ue mane evesova te bande vahai ai ta evie pure avo irae au pambuvujo Eto da damina ungo pekae aro kito toto pambasi ue ungota utu oniho avo torovikavo bovurou embomeni tapa koguroro pambuvujo,” ainge enu irae enu enana da ari na ue pahue embomeni ta degi duru javotoho hande ue embomeni eo kokondekea.

Herod ta hotembari

(Matthew 14:1-12, Mark 6:14-29)

Eto Iesu na tapa do ena amita duru avo Israel ta gavana okose javo Herod na ingito be hotembae ena amita be amo embo nei na John vasiri te ereto ere ua ainge ijio embo nei na peroveta Elijah na sariketo puvuto ere ua ainge ijio embo nei na peroveta nei matu amina vasiri te ereto ere ua ainge ijio Herod na ingito be hotembae ue ke einge ena, “John matu tunga tiukitana te embo ari neite neite oi duru ere ingihona amo amuna oi ereve?” ainge eto embo avo kesi uje ena.

Embo tapa 5,000 avo Iesu na unduna

(Matthew 14:13-21, Mark 6:30-44, John 6:1-14)

10 Eto apostero tapa egerembeto Iesu ta degi puvuto ari do ea tapa avo tirio irae enu Iesu na embo tapa toto amita apostero perekari umbuto da javo Bethsaida ta pahunu 11 Enana avo nainge ere pahua avo embo na eo ingito embo tapa ambota pambuo Iesu na kito peketo God na embomeni naingeto titi jigesuja amita ke hande ue ambure embomeni avo enu kokondekitio 12 iji vovunu Iesu ta ambotani 12 na amita degi puvuto ke einge ea, “Ungotena da peni mane da isapa ta mitera avoeto embomeni ikejo da ari na eto pambuto indari indito evore” ainge eo 13 Iesu na, “Ungona indari ikevu indore,” ainge enu enana ke einge ea, “Dagota degi ta amo ‘bread’ tapa 5 eto umo o heriso mitia te nango pambuto indari koro na umbuto embomeni erevi undurora ere?” 14 ainge ea amita be amo embo tapa 5,000 mitera avoeto. Eto Iesu na embo tapa 50, 50 ainge kateke kateke ara ke enu 15 ambotani na kateke kateke eo arumbeo 16 Iesu na ‘bread’ 5 eto umo o heriso amite aingeto umbuto titi i ta eto jigito God peketo ‘bread’ te o te jigito pereto embomeni ta ikaro indora ambotani ta degi ikenu embo ta ikeo indio 17 oti pevitinu ambotani na indari sirivo sirikeo hambija tapa 12 amo pevitina.

Iesu amunure avo Peter na ke ena

(Matthew 16:13-19, Mark 8:27-29)

18 Eto iji vahai Iesu embo tapa toto pambuto pari ue mitimite amita ambotani ta degi ke einge eto ingina, “Embomeni na na amunure ke eore?” ainge enu 19 enana ke einge ea, “Embo nei uhoho na amo umo John Bapataito ari embo ke eora eto nei uhoho na umo peroveta Elijah ke eora eto nei amo peroveta matu vahai na vasiri te erari amina ere ua ainge eora,” ainge eo 20 Iesu na, “Rate ungo na na amunure ke eove?” ainge enu Peter na, “Umo Judea ta hondate ari embo Keriso God na ikari puvurarira,” ainge enu

Iesu memenga kito amburesuja avo ambotani ta degi ke ikena

(Matthew 16:20-28, Mark 8:30-9:1)

21 Ingito ke avo embo ta degi mane hande ara taekitie 22 ke einge ena, “Embo ta Meni na osaga memenga kogurou Judea ta embo okokose te priests pepeni te ke pepeni kiari embopo te na uje ae eto taro ambuto iji 3 toto ehako vasiri te erasuja,” ainge eto 23 embo tapa ta degi ke einge ena, “embo amuna na ambo ambo asi uje aisuja amo amita ujeje tapa toto amita i atahu bouka avo koho ta tembeto iji matuainge na ambo ambo aisuja 24 eto embo amuna umo eonga amita vasiri oreketo umbasi uje aisuja amo amita vasiri iraesuja rate embo amuna na avoembo amita uje tapa toasuja embo amina amita vasiri oreketo umbasuja, 25 amita be amo embo na enda ta ari neite neite ue donda tapa ere uhumakara amburesuja amo amita vasiri iraesuja eto javotoho mane tambasuja. 26 Eto embo amuna namote nau ke te avo kito me kogue ke nau hande ae aisuja amo Embo ta Meni na amita usasa ta eto Mamo ta usasa ta anera ototohu ga iji kombu te puvuto embo avo me kesuja. 27 Rate ungota degi ke be erena ungo embomeni eha ei miteva amo embo nei nei amo mane amburesova te mitirovo God na embo amita siriketo umbuto titi jigesuja iji avo puvurou keisova,” ainge Iesu na ena.

Ambotani na Iesu ta usasa kia

(Matthew 17:1-8, Mark 9:2-8)

28 Eto ke ainge enu iji 8 ainge irae enu Iesu na pari asi Peter te James te John te ainge umbuto tiri ta bitito 29 pari ue mitinu Iesu ta hamo amo usasa pere unu eto amita bo na usasa peni vahai amo enda embo na bo parara ainge ari haite mane avo unu 30 peroveta heriso mamatu Moses te Elijah te 31 na usasa ta Iesu ga ke asi sariketo puvuto Iesu na Jerusalem ta pambuto amburesuja amita ke avo kasea 32 Eto Peter te amita namei kamei te na evo titivi ena te evae mitie Iesu usasa ena avo kogue embo heriso amiga heteto mitia avo kogue 33 embo heriso avo pambasi uo Peter na ke do ano ijie einge ena, “Bada, dago ungote mitera emo javotoho avoeto horoma no vahai Elijah vahai eto Moses ta vahai ainge gerikasora,” ainge Peter na ijinu 34 oje na puvuto ahurekitinu joru ue 35 oje jo ta ke einge ingia, “Emo nau tunga umbari meni ra. Amita ke ingivujo,” ainge enu 36 irae enu Iesu eonga mitinu kia. Eto iji amikote amo ari do kia avo embomeni ta degi ke hande ae toa.

Iesu ambuto vasiri te erasuja avo harikena

(Matthew 17:14-18, Mark 9:14-27)

37 Eto evito tiri ta eto bovuo embomeni isapamane puvuto tambuo 38 embo vahai amina embomeni ta ugoro bagoro ta hoeto jajage eto ke einge ena, “Ate Poekari Embo, na no degi ta penunu erena, nau meni avo vahai amita osaga avo kijo, 39 ahihi sapura na andioi gagaha ijie beto ahue ti kambuto kiroro kiroro ue pe pejigi gavineto bovuoi ahihi sapura na meni ngahia na andito egikae iji koso jigito mitima touja avoeto 40 no ambotani na kurumbara penunu etene kurumbetera rate inono ae etei no degi ta umbuto puvena,” ainge enu 41 Iesu na osaga kito embo tapa ta degi ke einge ena, “Ungo tumota ae embomeni ra. Eto ungo kiari umbava ungote iji doinge irono. Eto no meni avo nau degi ta umbuto hae,” ainge enu, 42 embo na meni avo umbuto Iesu ta degi inu, ahihi sapura jo ta amina meni andinu enda ta beto ahero ahero ue ahunu Iesu na ahihi sapura isembeto kurumbenu toto pahunu meni javotoho enu umbuto mamo ta ikena. 43 Eto embo tapa na God ta sovera kito mana mana ea. Eto mana mana ue mitio Iesu na amita ambotani ta degi ke einge ena.

Iesu amburesuja avo ke ena

(Matthew 17:22-23, Mark 9:30-32)

44 “Ungo onde jevito be ingivujo. Embo ta Meni avo umbuto embo sasapura ta ingeni ta ikasora,” ainge ena. 45 te ke amita be amo God na amita ambotani ingora uje ae eto ondikenu ingae eto Iesu ta degi be eto ingesi uje ea rate oju ea.

Embo amuna embo okose aisuja

(Matthew 18:1-5, Mark 9:33-37)

46 Eto ambotani vahai amuna embo okose aisuja amita ke avo tumo te tapa ke mine ara ijio 47 Iesu na enana ta jo ta hotembari avo kito meni isapa umbuto amita engitita ikenu hetenu 48 enana ta degi ke einge ena, “Embo amuna javo nau ta meni isapa eingeko osa kageni aisuja amo namote tapa osa kageni aisuja eto na pere mane rate God Na ikari Embo amite tapa osa aisuja. Amita be amo ungo embo vahai amuna na embo tehora ke aisuja amina ungota embo okose aisuja.”

Embo amo ungotenau kito mane rate ungotenau tohora

(Mark 9:38-40)

49 Ainge enu John na ke einge ena, “Bada, embo vahai na ahihi sasapura javo no ta kurumbitaja avo kito embo ungotenau mane embo nei ke ijie taekitara,” ainge enu 50 Iesu na amita degi ke einge ena, “Ari ainge amo mane taekasoa, embo nei amuna no degi ta kitoho ae amo embo no ra,” ainge ena.

Enda Samaria ta da vahai na Iesu umbae ea

51 Eto Iesu Utu ta bitari iji auvitinu da Jerusalem ta pambasi tunga ikena 52 avoeto pambuto hehitie pambasuja degi avo sirikara ke hande ari embopo ikenu pambuto enda Samaria ta da vahai ai ta toreto Iesu puvuresuja degi sirikara ke eo 53 Iesu da Jerusalem ta pambasuja amita duru ingito uje ae eto mane dago ta da ei ta puvuresuja ainge ijie taekeo 54 ingito egerembeto pambuto ambotani ta degi eo ingito James te John te na ingito Iesu ta degi ke einge ea, “Bada, nango i penunu aro Utu ta eto beto da eveketo irae aja uje ere oete?” ainge eo 55 Iesu na, “Ainge mane aisova,” enu

Embomeni na Iesu ambo ambo asi jo tapa na aera

(Matthew 8:19-22)

56 Ainge eto toto da nei ta pahue embo vahai degi ta tambuo ke einge Iesu ta degi ena, “Umo degi nainge nainge pambasoa amo na umo ambo ambo aisona,” ainge enu 58 Iesu na ke einge ena, “O koropu na enda koveto enda jo ta iriuja, di na nga iketo iriuja te Embo ta Meni amita jangu indari degi avo irae ra,” ainge eto 59 embo nei ta degi, “Na ambo ambo e,” enu ke mine einge ena, “Bada, na toao pambuto nau mama amburou avo koveto umo ambo ambo aisona,” ainge enu 60 Iesu na ke mine einge ena, “Embomeni amburari na irarako ere ora amina embo amo kovasora te umo avo pambuto God ta titi jigari ta ke avo hande ejo,” ainge enu 61 embo nei na ke einge ena, “Bada na umo ambo ambo aisona te na toau kiti pambuto nau embomeni peketo puvuto umo ambo ambo aisona,” ainge enu 62 Iesu na ke einge ena, “Embo na i jasi ue overeki tahereki ue jasuja amo God ta titi jigari ai ta torari haite manera,” ainge ena.

Copyright information for `OKV