a(Sng 116:10)

2 Corinthians 4

Poruva nkyiariara tire ntapihi kye Karaisira mwakyaakya

nraakye qora timwa nyi varurahuave tura

Kotiva tiriara po tiro kyuqema timwa teqaro tiri nronraqama kyero tiriara mwaa quara nraakye qora timwa nyiate tihatara tita, tire mwihua timwa nyiqata hia qoriri hunanra.

Tire nraakye qora timwa nyiqata vaisivanto uqeta variqaro kyauri kyaiqara utira, mwi okyarara mwoqa mwita hia kumwaanri tiraitita, hia Kotira qua api tuqasaaqasama kye tiraitita, tire Kotira vuqaa variqata vutu kye timwa nyi varurata nraakye qoravanto tiri qua rie variavaro mwihua su nyaato mwutukyavanto tiri quara qutaa quave ti varihata variara.

Tire Karaisira qua ntapihi kye nraakye qora timwa nyiqi vi varunanra. Vaisi mpo ihua hia mwi quara riaivera, mwihua vita raupiri hi vaisihuama hia rievara.

Mwihua variavaro unra mwanriqa Saataaniva mwaa mwataraqaa ntaqikyi variva mwihua su nyaato tita kyaihatara tita, mwihua Karaisira quara hia qutaa quave ti variara. Karaisira mwakyaakyavanto omwa votima kyero iteqaro mwihua su nyaato ntuvaahama nyataankyo tiro, Saataaniva mwihua su nyaato vara qumimaqama kyero. Karaisira peqa okyara vahirero mwia vu nraatovata Kotira vu nraatovata kuaa qarama kyero vahira.

Hia tire nkyiqa ntaqikyirera teta quavauma nkyi timwa nyita. Tire nkyi timwa nyiqata Iesusi Karaisiva mwiva nraahuma tiri vunyaava variho ti varunanra. Tire Iesusirara rieqata nkyi kyaiqa vaisiqama variqata kyaiqa varaurahuama.

Haaru kyokira riro vahuvaro ntuvaahama quante tuva, Kotiva, mwivama mwaa entara tiri mwutukya vu nraatoqi ntuvaahama timwa taihata tire vu nraato mwutukyaqitai Kotira peqa okyaravanto Karaisira viriqi ntuvaahe varihata taqaunanra.

Tire tave votima kyeta varuraro tiriqaatairo

Kotiva nai qua qovarama kye varira

Tire tave aatapaiqo vara kyero utu taira votima kyeta varuraro Kotira quavanto tiriqima vahiro. Tire tave votima kyeta uqenraunrahua varuratara tita, nraakye qoravanto taqaavaro tire ti varura quava hiama tiri titaqitairo qovara hiro. Mwi quava nritarero vahi quava kepukya qua vaihatara tita, nraakye qoravanto taqaavaro mwi quava Kotiraqaatairo qovarama viro tiriqi vahiro.

Hisai hisairo nramwutaavanto mwaanra tita, taintema kyero mpo muaanra mpo muaanravanto tiri titatarero utihatavata tire qatinani quara aanrava qatima vahiro. Mpo enta mpo enta tire tiqata, Po, mate nataama kyetave variqi quananrave, timwa kyeta tire qaqira kyaarava vaini vaihatavata hia tire ekyaara qaqira kyaunanrave.

Nraakye qoravanto tiri nramwutaaqa hiqata tiri vataqi quavaro Kotiva hia tiri qaqira kyero nkyetaraa variqi quate tiraitiro, Kotiva tiri kyaahaqa hi varihata variqi vunanra. Nraakye qoravanto tiri riqatavata hia ekyaara tiri taiqa kyakya hiara.

10 Tire varurata Iesusira ru kyontema kyeta ekyaa enta tiri mwamwantavata ruavata tire qiove tunanra. Tire mwitaama kye variarata Iesusiva siviro qati variqiro vi vari kepukyaravata nraakye qoravanto tiri mwamwantaqa qio taqevara.

11 Tire Iesusirara rieqata qati variqi vurata mwia kyaara mpo enta mpo enta tiri ru kyarera uti variavata varunanra. Mwitaamaqi vi varurata nkye tiri taqaavaro tire taiqa quana mwamwantaraqi Iesusiva qati variqiro quariva varihata varunanra.

12 Tire variqata tiri ru kyehua varurata nkye variqata tiri qua riaahuara tita, qati variqi vihuama varita.

13 Kotira qua mpukuqi vahiva mwataama tiro:
Nte Kotira quara qutaave timwa kyenama nte mwi quara
nkyivata timwa nyi varurave, tura. a 
Tirevata mwi vaisira nraantanteta Kotirara qutaa quama tiho timwa kyeqatama mwia qua nkyi timwa nyi varunanra.
14 Tire ntapihi kyauraro tiri vunyaa vaisi Iesusi Karaisira qati vara sivuma kyaiva, mwiva nraakiara tiri qati vara sivuma kyero tirivata nkyivata tivitaqiro uro kyairaqe tire ekyaa Iesusi Karaisira vuqaama variananra.

15 Tire nkyiara rieqata nkyi kyaahaqa hirera nriqa vi inraikyara varaqi vi varunanra. Tire mwitaamaqita quarata nkye Kotiva nkyi kyuqema nyatai quara riemwaqi viqata airiqama vita, nkye nraakye qora airivanto variqata Kotira qamwata mwataivaro Kotira nrutuvanto virito vahiari.

16 Mwianra rieqatama hia tire qoririma kye mwaa kyaiqara varaqi virerave. Tiri mwamwantavanto taiqavi variharo mpo enta mpo enta tiri mwutukya mwanraquravavanto qaraakyaqa ihata varunanra.

17 Mwaa entara muaanra varaananra mwianra hia tire nronraqama kyeta riaara. Tire mwi inraikyarara hia mpuahaama vahi inraikyarave tunanrama. Mwi inraikyara mwi inraikyara nraataraqi vita, nraakiara tire kyuqema kye nyaamwuni ekyaa enta ekyaa enta qati variqi quarava muaanra varaunanra mwiavata anoma kyero nraatara kyaananro.

18 Tire vuqotai taqe varunanra mwatani vahi inraikyarara hiama nronraqama kye rieta. Ekyaa mwi inraikyava quaahaqa vahiari inraikyavama vahiro. Tire hia vuqotai taqe varunanra nyaamwuni vahi inraikyarara nronraqama kye riemwaqi vi varunanra. Hia vuqo taqauna inraikyava, mwi inraikyava ekyaa enta ekyaa enta qati nraahu vahiqiro quananro.

Copyright information for `OMW