2 Timothy 1

Nte Poruvama. Kotiva nai kyakya hiraqa tihana nte nronraqama vina Iesusi Karaisira qua timwa nyi varuvama varina. Tire Iesusi Karaisiravata variqi quananranra Kotiva kyauqu nriqiqaa vateqaro timwa tai quara, nte mwi quara nraakye qora timwa nyi varuva.

Nte i Timotirara ni maaqu kyuqevavema tuqo. Kotiva tiri tiqovavata, Iesusi Karaisiva tiri vunyaa vaisivantovata, i kyuqema mwateta iara po kye timwa mwataivaro i mwutukyaqitairo qihaakya hi varirara variante.

Tire hia Karaisira quara kyauruare tura

Nte Kotirara kyuqeve timwaqi viqana ntena haivaqahua huntema kyena Kotira kyaiqa varaqi vi varura. Nte Kotira kyaiqa vareqana ntapihi kyena varaurara tina, nte qua tuqaro hia ni no muaanra ntaihana vutu kyena tura. Nte mwitaamaqi viqana nte entaqivata iheravata Kotiva i kyaahaqa hiarive tina, mwianra aakyara ntamwaqina vura.

I vuqitairo nruqunru tumunranra nte qati nraahu rie varuqo. Ni mutukyavanto kyuqe hiarive tina, i taqaataa ihana varuqo.

E hia unraqama kyera Kotirara rieqara mwia aanraqaa quananra nte mwia ntapihima kyena. I taatova Roisivavata, i nrova Iunisivavata, Kotira aanraqaa vuntema kyera evata vi variananra nte ntapihi kyauqo.

Mwianra rieqanama haaru nte iqaa kyauqu vataavaro Kotiva mwi entara nai kepukya mpo i mwunra, e mwia taunru kyerorave tuqo. Vaisivanto qia vuata kyaiharo auru vintema kyera e Kotiva nai kepukya mpo i mwinra hia qumina tutaraitira, tuqara kyera mwia kepukyaqama kye tutera Kotira kyaiqa varaqira quante.

Hia tiriara mwihua aatu hiate tiro, Kotiva nai mwanraqura timwinra. Qaqao, Kotiva nai mwanraqura tiri timwihanro mwia mwanraquravanto tiri kyaahaqa hi varihata mwiaqaatai tire kepukyaqama kye variqi viqata tire nanrianra nanrianra mwutukya vaihata tire kyuqema kye teta mwamwantaqaa ntaqikyiqi vunanra.

Mwianra rieqarama hia kyauriqara tiri vunyaa vaisiara nraakye qora timwa nyiqira quante. Nte Karaisira qua timwa nyunra mwia kyaara ni rupa kyaavana karavuqi varura, hia mwianravata riairaro i kyaurirara variante. E hia kyauriraitira, ni nraantantera tiri vunyaa vaisi quarave tira i uaqiama mwate varivara e muaanra varenanranra hia nronraqama kyera riemwaqira quante. E mwitaamaqira viraro Kotiva i kyaahaqa hiqaro i kepukyaqama mwatairara e qioma variqira vinanra.

Kotiva tiri huvantu timwa tero tiriara ni nraakye qora variate tiro, tiri tinraanrama taira. Hia tire kyuqe kyaiqa vara mwataunanranra riero tiri tinraanrama taira. Mwiva nai nte mwitaa hirerave timwa kyero qati tiri kyuqema timwa taira. Hia mwaa mwatara ututo entara Kotiva tiqaro, Nraakiara nte Iesusi Karaisira kyaiqara rieqana nraakye qora kyuqema nyatarerave, timwa kyero terama tero varura.

10 Kotiva mwitaa timwa kyero variharo mwaa entara Iesusi Karaisiva tiri huvantu timwa taariva mwatani qovarama virara tita, tire Kotiva tiri kyuqema timwa taaninranra ntapihi kye riaunanra. Karaisiva qovarama viro ekyaara qutu vi okyarara mwia kepukya nteqa kyairara tita, tire Karaisira mwakyaakya kyuqera riemwaqi viqata tirevata qioma ekyaa enta qati variqi quananra.

11 Kyuqe mwakyaakya mwia timwa nyianrive tiro, Kotiva ni nronraqama kyaihana nte mwi quara nraakye qora timwa nyiqi viqana qua okyaravata mwihua timwa nyi varura.

12 Nte mwi quara timwa nyiqi vi varuqata mwia kyaara mpo hiahua ni uaqiama mate variavana nte muaanra vare variqana nte hia nronraqama kye mwianra riena kyauriraitina, nte mwiaqaa vuntu vina varu vaisira Iesusira okyara ntapihi kyauvara tina, nte mwutukya qihaakyama kyena tiqana, Mwiva qioma ni kyaiqa mpitairaqaa ntaqikyiqiro viraro ekyaara enta qovara hiananrove, ti varura.

13 Nte qutaa qua i timwa mwunra rieqarama mwi quara nraahu tuqara tutera nraakye qora timwa nyiqinra quante. Mwi quara rieqarama Karaisirara kepukyaqama kyera riemwaqi viqarama mpohuara mwutukya vahirara variqira quante.

14 Vaisivanto kyuqe inraikyaqaa ntaqikyintema kyera e Karaisira qua nte i timwa mwunraqaa kyuqema kyera ntaqikyiqira quante. Kotira mwanraquravanto tiriqi variva i kyaahaqa hi varirara e mwi quaraqaa ntaqikyiqira quante.

15 Nte Esiaani nrohi varuqata ekyaa vaisivata, Pikeraasivavata, Hemokenaasivavata, ni qaqira kyeta quara e mwia ntapihi kyaananra.

16 Ni karavuqi kyeta seniqo rupa taavana varuqaro Onesiporaasiva hia mwianra kyauriraitiro, mpo hira mwiqi nrumu ni kyuqema matairara tina, nte Kotirara aakyara nteqana mwi vaisiravata, mwia nraamwuqi variahuavata, kyuqema kyera po kye timwa nyataantema tuqo.

17 Mwi vaisiva hia ni rupa taarara nronraqama kyero riaraitiro, Romiqi uro ntero ni piriara puaamaqiro viro uro ni puaama kyaira. 18 Qio tiri vunyaa vaisivanto ekyaara entaqaa mwianra po kye timwa mwataananro. Nte Epesaasiqi variavaro mwi vaisiva kyuqema kyero ni kyaahaqa hura, mwiavata e ntapihiananra.

Copyright information for `OMW