Ephesians 3

Poruva mpo mwatanaahuaqi kyaiqa varorara tura

Mwianra rieqanama nte Poruva Iesusi Karaisiva ni rupa taihana varuva, nte nkyi mpo mwatanaahuara rieqana variqi vura. Kotiva ni kyuqema mateqaro nkyiara ni timwa mpiro, E mwihuaqi kyaiqa utuante, ti quara, nkye qutaa mwi quara riaarave iho?

Kotiva nai uqeta tai quara qoqaa ni timwa mpihana nte haaru mwi quara pataqia timwa nyiqana nkyini qara ntumwa taavara.

Nkye mwi quara kyaara ntiqata nte Karaisirara uqeta taira qua okyara ntapihi kyaura nkyevata qioma ntapihivara.

Haaru Kotiva hia mwi quara timwa nyuvatara tita, haaru varu nraakye qorahua hia mwi quara okyara riora. Mwaa entara Kotira mwanraquravanto Kotira kyaiqa nraahu vare varia vaisihua Iesusira vaisi nronranramwuve, poropeti vaisive, mwi quara qoqaa timwa nyinra.

Mwi quara uqeta taiva mwitaamama vahiro: Hia Kotiva Iutaa nraahu kyuqema nyatarerove. Mpo mwatanaa mpo mwatanaahuavata Karaisira quara qutaave qiate tiro, Kotiva mwihuavata kyuqema nyatarero uti variro. Ekyaa mpo mwatanaahuavata Iutaavata kuaa vaisi varita kuaara mwamwanta nraahuma varivara. Kotiva nai kyauqu nriqiqaa vatero Karaisirara Iutaa timwa nyi quava, mwi quava mpo mwatanaahuaqivatama vahiananrove, tiro. Mwi quara uqeta tai quava mwitaamama vahiro.

Kotiva nai kepukya ni mpiro ni kyuqema matero ni nronraqama kyaihana nte Karaisira qua nraakye qora timwa nyiqi vi varura.

Ekyaa Kotira nraakye qoravanto virito variavana nte mwihua mwemwani varura. Nte mwitaa hu vaisiva varuqaro Kotiva hia mwianra nronraqama kyero riaraitiro, Kotiva nianra qamwata kyero kyuqema matero ni nronraqama kyero mpo mwatanaa mpo mwatanaahua Karaisira qua uro timwa nyiqanra Karaisiva mpo inraikya mpo inraikya kyuqe inraikya vataiva nkyi kyuqema nyataananrove qiante, tiro.

Kotiva ekyaa inraikya ututaiva haaru variqaro nai utuani okyarara uqeta tero variqiro viro mwiaqaatairo nte mwi quara mwataama kyena qovarama kyarerave timwa kyero nianra mwi quara nraakye qora timwa nyiqira quante tiro.

10 Mwaa entara vuni variahua nyaamwunyaahua taqaavaro Kotiva nyaanrama tai nraakye qorahua varirerata mwihua Iutaavata mpo mwatanaavata variarara tita, nyaamwunyaahua tiqata, Qikye Kotira vu nraatoqi kyuqe okyara mpo okyara mpo okyara vaiharo rie varivave, ti variara. Mwihua mwitaa qiate tiro, Kotiva nai uqeta tai quara qovarama kyero.

11 Haaru Kotiva tiqaro, Nraakiara ekyaa mpo mwatanaa mpo mwatanaa nyaanrama kyena ntuvaantuama taarita ni nraakye qora varivarave, timwa kyero variqiro viro nai quavanto qutaa mwivauma vahiarive tiro, Iesusi Karaisira titovaro Karaisiva tiri vunyaa vaisivanto Kotira kyaiqa varora.

12 Mwitaa hurara tita, tire Karaisirara qutaa mwivave timwa kyeta Karaisiravata variqata tire hia aatu hiraita, mwutukya qihaakyama kyeqata Kotiva hinani qioma quananra.

13 Nte mwi quara rieqanama nkyiara po kye tina nkyiara rieqana mwitaama tina, Nte nriqavi inraikyara vare varura mwianra hia nkyi mwutukyavanto uaqia hirata variate, tuqo. Nkyi nyutu tuaahereqanama nte nriqavi inraikyara varaqi vi varurave.

Poruva mwihuara rieqaro Kotirara aakyara ntora

14 Mwianra rieqana nte tori kyaata ntaqantaa kyena Kotira tiri tiqora nraanreqana varura. 15 Kotiva tiri tiqova varihatara tita, ekyaa mwia nraaqiara nyaamwuni variahuavata, mwatani variahuavata, mwianra tiri tiqorave qiara.

16 Kotira peqa okyaravanto mpo okyara mpo okyara vahirara tina, nte Kotirara aakyara nteqana nkyiara mwitaama tina, Kotio, ena mwanraquraqotaira mwihua mwutukya kepukyaqama nyataante, ti varura.

17 Nkye Karaisirara kepukyaqama kyeta riemwaqi vivaro Karaisiva nkyi mwutukyaqi variqi quarive tina, nte Kotirara aakyara nte varura. Karaisiva nkyi mwutukyaqi varirata nkye mpohuara mwutukya vahirata variqata nkye kyatari kyuqeva nai tuqa paama tiharo mwataqi ratero vahintema kye nkye kepukyaqama vita variate tina, nte Kotirara aakyara nte varura.

18 Nkye mwitaama kye kepukya nraakye qora variqata mwiaqaatai nkye ekyaa Kotira nraakye qoravata variqata nkye qioma Karaisiva nkyiara mwutukya vataani okyarara taqevara.

Karaisiva nkyiara mwutukya vataiva mpoqiavata vitarero, tumitarero, nronraqama kyero vahirara tiro, hiama qio qumina vaisi mpo vu nraatovanto mwi okyarara ntapihi kyaananro. Nkye mwi okyarara taqaate tinama, nte Kotirara aakyara nte varina. Nkye Karaisira mwutukyavanto nkyiara vahi okyarara ntapihi kye taqeta variqi vivaro Kotiva ekyaa kyaiqa vare variva nkyi su nyaato mwutukyaqi kepukyavanto variananro.

20 Tire haunri Kotirara tiqata, Mwia peqavanto mwi kyaiqara mwi kyaiqara nraahuma qio varaananrove. Kotiva hiama qio mpo kyaiqa mpo kyaiqa varaananrove, qiarora. Kotira kepukyavanto tiriqi vahirara tita, tire mpo kyaiqa mpo kyaiqara riemwa kyeta Kotira kyapara hiararo Kotiva qioma mwi kyaiqara mwi kyaiqara vara timwa tero nai mpoqiavata nritareroma mpo kyaiqa mpo kyaiqa vara timwa taananro. Kotira kepukyavanto tiriqi variharo Kotiva nronraqama kyero tiri kyuqema timwa taaninranra tita, mwia nrutu mpoqiavata tuaaheraara.

21 Kotira nraakye qora mwaa entara varihuavata, nraakiara varihuavata, mwihua Karaisiravata variqata Kotira nrutu tuaaheraqi ekyaa entara quate. Qutaave.

Copyright information for `OMW