Matthew 7

Nkye hia mpora kyaiqa pupiteqata mwia kyaiqa tukya hiate tura

(Ruku 6:37-38, 41-42)

Iesusiva mwitaa timwa kyero mwiva timwa nyiqiro viro tiqaro, Kotiva nkyita kyaiqavata tukya hiankyo tita, nkye hia uaqiama vu nraato tiqata mpora kyaiqa tukyama kye mwiva mwitaa mwataa hivave qiate.

Nkye mpora kyaiqa tukyama kyeta mwitaa mwataama vahirave tivaro Kotiva nkyita kyaiqavata tukyama kyero mwitaa mwataama vahiravema qiananrove. Nkye mpohua kyaiqa tukya hira kuaa mwivauma Kotiva nkyitavata tukya hiananrove.

E nanraqamave mwata mwumwuvanto ena qata vakyaa vuqi viqetaira taqeqarama hia ena vuqi kyatari aka nronravanto viqetaira taqera hiaro?

Kyatari aka nronravanto i vuqi viqetero vaihara nanraqamave ena qata vakyaara kyaiqe i vuqitaina mwata mwumwu qatinani venta kyaankye ti variaro? Hia mwitaa qiante.

E kyuqe kyaiqa varauqo tiqara unraqanraa hi variaravave. Tauraaqama kyera ena vuqitaira kyatari aka venta kyera mwiaqaataira kyuqema kyera taqeqarama ena qata vakyaa vuqitairavata qio mwata mwumwu venta kyenanrave.

(Mpo hia vaisihua quara vairi votima kyeta variarave.) Nkye Kotirani kyuqema kyero kyotataqama vahiani inraikyara hia vairi mwiante. Nkye kyukyukyakyaara hia quara hianani kyaate. Nkye mwitaa hivaro mwi inraikyara ntamwa ntautiqama kyero mwiaqaatairo tuqasaa viro nkyita kutuananrove.

Iesusiva Kotira kyapara hiate tura

(Ruku 11:9-13)

Nkye Kotira kyapara hivaro mwiva mwi inraikyara nkyi nyianrive. Nkye puaamaqi vitama qio mwi inraikyara puaama kyevarave. Nkye qesa ntuqutivaro Kotiva qatua nyataarive.

Kotira mpo inraikyara kyapara hiariva qioma varaananrove. Mpo inraikyara puaamaqiro quariva qioma taqaananrove. Qesa ntukuakua hiani vaisira qatuama mwataananrove.

Nkyi nraaqiara sohuaqitairo tavave mwia mwaaquvanto qamaanra nyaanru tiraro mwia qova ori mwiananro? Mwia qova hiama mwitaa hiananro.

10 Mwia mwaaquvanto tavukyara nyaanru tiraro mwia qarurave mwiananro? Mwiavata hiama mwitaa hiananro.

11 Nkye hia kyuqe hia nraakye qorahua variqatavata nkye nkyeta nraaqiara kyuqe inraikya nraahu nyi variarave. Nkyi sova Kotiva mpo? Nkyi sova nyaamwuni variva nkyi nraatara kyero mpo inraikyara nyaanru qiani vaisira kyuqe inraikya nraahu mantaquma kyeroma mwiananrove.

12 Nkye mpohuara tiri mwitaa mwataama kyeta kyuqema timwataate tintema kyeta nkye mwihua mwitaama nyataate. Mosesivavata poropeti vaisinramwuvata timwato quava mwia okyara mwitaamama vahiro.

Aanra taaratananra tura

(Ruku 13:24)

13 Qesa taaratana vahirave. Mpo pata vaiharo mpo nronra vahirave. Nkye qesa pata mwina nraahu quate. Nraakye qora ekyaara taiqa vinaniara qua aanrava, aanra nronra qihaakya hiva vaiharo mwi aanranraqaanaa qesavantovata nronra vaihata nraakye qora airivanto qesa mwina vi variarave.

14 Nraakye qora ekyaa enta kyuqema kyeta qati nraahu variqita quananianra, vi qesava pataqia vaiharo mwinamate qua aanravavata pataqia mwukyaari tukye qua aanrava vaihata kuaiqia kuaiqiavanto nraahu mwi aanranra puaama kyeta vi variarave.

Unra qua timwa nyi vari vaisihuara tura

(Ruku 6:43-44, 13:25-27)

15 Vaisi mponramwuvanto tiqata, Tire Kotira qua nkyi timwa nyi varuro, tiqata unra ti variahua mwihua nyaatu rauriqata variate. Mwihua sipisipi nraantantamwa kyeta nrohiqatavata mwihua mwaatira utaqi qaakyau vairima variarave.

16 Nkye mwihua nrohi varira taqetama mwihua qora okyara ntapihi kyevarave. Vaisivanto uaini tamwa hiqirero mwiva hia auqururoraqaatairo hiqirave. Mwiva fiki tamwa hiqirero hia uvi auqu vataa kyatariqaatairo hiqirave.

17 Mwia votima kyero kyuqe kyatarivanto kyuqe tamwa nraahu rie variharo qora kyatarivanto qora tamwa nraahu rie varirave.

18 Kyuqe kyatarivanto hiama qora tamwa riaananrove. Qora kyatarivanto hiama kyuqe tamwa riaananrove. 19 Kyatari hia kyuqe tamwa riaira mwia teqa kyeta qiaqi tuto kye variarave.

20 Nte qaiqaa nkyi timwa nyuqo. (Unraqama kye tiqata, Tire Kotira qua timwa nyi varurahuave, qiahua nkye mwihua nrohi varira taqetama mwihua qora okyara ntapihi kyevarave, tiro.) Qio nkye mwi vaisihua varaqita vi kyaiqara taqetama nkye ntapihi kyeta mwihua qora kyaiqa taqevarave tuqo.

21 Hia ekyaa nraakye qora nianra tiri nronravantove ti varihua Kotiva ntaqikyiani mwatukyaraqi vivarave. Ni kova nyaamwuni varira mwia qua riemwaqiro quariva, mwiva nraahuma mwia mwatukyaqi quananrove.

22 Nraakiara ekyaara entaqaa nraakye qora airivanto nianra tiqata, Po, nronrao, nronrao, i nrutu nteqata Kotira qua ti variavananrave. I nrutu nteqata tire vaisiqitai vaana airi siteta i nrutu nteqata nronra kyaiqa varaavananrave, tivarave. 23 Mwihua mwitaa tivaqena nte, Qaqao, hia nkyi taqauhuave. Nkye qora kyaiqa vare variahuave. Niqaataita nyianrani quate, qianinrave.

Nraamwu taaratananra tura

(Ruku 6:47-49)

24 Ni qua riero nte tuntema kyero vare variani vaisira okyara nkyi timwa nyinrenrave. Mwi vaisiva vu nraato vataava kepukya nraamwu hoqa taani vaisira votima kyeroma variananrove.

25 Mwi vaisiva oriqa nai nraamwu hoqa tairara tiro, vativantove, humwunravantove, toqa vaururuvantove, nronraqama kyero nteqaro mwia venta kyaaninrave tiharovata mwi nraamwuva hia tuma ntiraitiro, kepukyaqama vahirave.

26 Ni qua riero qaqira kyero hia nte tuntema kyero variani vaisira okyara nkyi timwa nyinrenrave. Mwi vaisiva hia vu nraatovata vahiva nai nraamwu nruqasata hoqa taani vaisira votima kyero variananrove.

27 Mwi vaisiva nai nraamwu nruqasata hoqa tairara tiro, vativantove, humwunravantove, toqa vaururuvantove, nronraqama kyero nteqaro mwia nraamwu venta kyaiharo nraamwuvanto tuto ntiharo humwunravanto raaqu kyairarama tuqo, tiro.

28 Iesusiva mwi quara mwi quara mwihua timwa nyi taiqa kyovata nraakye qora mwini ntuvaantuama vuhua tiqata, Qikye, mwiva nraahumwa mpo qarama kyero qua ti variho.

29 Mwiva hia mwaanra okyara ti varia vaisihua timwa timwiantema kyero timwa timwiho. Mwiva nronra vaisivanto qiantema kyeroma ti variho, tita tura.

Copyright information for `OMW