Revelation of John 18

Papironi mwatukyavanto taiqa vurara tura

Nte mwi inraikyara mwi inraikyara ruvaatakyaa taqena qaiqaa taqaavaro nyaamwunyaa vaisi mpovanto nyaamwusairo tumu varuvaro mwia nronraqama kyero nronra kepukya mwuvaro mwia mwunruqamato inraikyava mpoqama kyero takyuqiqaro ekyaa mwata maata ntuvaahamaqiro vi varura.

Mwiva paa tiro aakyara ntero tiqaro, Mwi mwatukyava taiqa viho. Papironi mwatukya nronra mwatukyavanto uaqiama viho. Mate mwi mwatukyaraqi hia kyuqe inraikya vaanavanto nraahu variqi vi variavo. Nyaamwa uaqia hiahua mwi mwatukyaraqi variqi vi variavo. Haaru mwi mwatukyava nai uaini uaqia hura mpo mwatanaa mpo mwatanaahua nyunranra tiro, mate mwiva taiqa viho. Ekyaa mwata maata vahintema vunyaa vaisi variahua ekyaa mwihua mwiavata api qaraqita nrohi varurave. Mwi mwatukyava api qaraqita nrohu kyaiqara uti varuvatara tita, munima kyaiqa vare varuhua, mwihua kyaiqavanto nronraqa huvata munima vare varurave, tiro.

Nyaamwunyaava mwitaa tuvana nte variqana riaavaro nyaamwusairo quavanto mwitaama tiro:

Ni nraakye qora tuaavo,
mwi mwatukyara qaqira kyeta nritaraate.
Nkye mwiavata variqata qora kyaiqa varevorave.
Nkye mwatukya mwiqi varivaqena
haunri nte mwia riqana nkyivata ruankyorave.
Mwi mwatukyara uaqia hi kyaiqava nritarero
nyaamwu mwutukyani viro piqa viho.
Kotiva mwia qora kyaiqa mwianra
qati nraahu riemwatero hia taunru kyaiho.
Mwi mwatukyava nkyi uaqiama nyataintema kyeta
nkye naivata uaqiama mwataate.
Mwiva nkyi kuaiqia nyinranra rieqata
nkye mwia taaraqia mwiate.
Mwiva uaqia hi nramanrinra nkyi nyinra
nkye mwi tukyara nraatara kye
mpoqiavata mwia mwiate.
Nkye mwiva nai nrutu tuaahera kyairara rieqata
mwiva nanrianra qamwateqaro kyuqe inraikya
mwunruqa hiani inraikyara vatairara rieqatama,
nkye mwia nrutu vara mwataniqama kyeta
nriqavira inraikya mpoqiavata mwia mwiate.
Mwiva nanrianra timwaqiro viro tiqaro,
Nte vunyaa nraakyevantoma varuqo.
Nte hia tetoqa nraakye varuqo.
Hia muaanravanto niqaa vahiraqe ntataaninrave, tiho.
Mwi nraakyeva mwitaa tirara tiro, mwiva variqaro
qioma varuqo tiraro kuaa enta mwiaqaa nraahu
uaqia hiari inraikyava, mpo inraikya
mpo inraikya mwia ruananrove.
Nriqa vi inraikyarave, mwutukya uaqiahiani inraikyarave,
kyara nraataahiari inraikyavave, ekyaa mwi inraikyava
mwi inraikyava mwi nraakyera ru kyairaro
qiavanto mwia tatoqa kyaananrove.
Nronravanto Kotiva mwiaqaa qua vataariva
kepukyavanto varirave.
Ekyaa mwatanaa vunyaa vaisivanto mwi nraakyeravata api qaraqita nrohiqata qora kyaiqavata vare varihua, mwihua variqata taqaivaro mwi mwatukyava qia iteqaro munra vi varirata mwihua munra mwia taqeqatama ntatevarave.

10 Mwihua nyianrasata variqata mwi nraakyera nronraqama kyero nriqa quaninra taqeta aatu hiqata varivarave. Mwihua tiqata:

Qikye, uvo, Papironi mwatukya mwaavao,
e nronra mwatukya kepukya mwatukyavanto
variarava variararo mate pataqiaqa
i taiqa kyaihara raupirima quaro, tivarave.
11 Mwi mwatukyava uaqiama virata munima kyaiqa vare varihua varivaro mpovanto mwihua hi inraikyara kyoqaa hiva hia varirata mwihua ntatevarave.

12 Mwihua hi inraikyava vahirero korive, munima orive, mpo ori mpo ori kyuqe orive, kyau mwukyaarive, kyuqe tavuna mpo tavuna mpo tavunave, nraanre tavunave, vakora tavunave, kyuqe mwunta vi vari kyatarirave, vahi aasau aanraiqo utute inraikyarave, kyatari kyuqeraqo utute inraikyarave, kapaave, qainive, eqarorive, mwi orira mwi oriraqotai utute inraikyarave, 13 kyaravata nraivaro qiakyaahiani inraikyarave, kyuqe mwunta quarive tiro qia quare vari inraikyarave, mwuntavi inraikyara mpo inraikya mpo inraikyave, uainive, oripi kyatari tamwa mwia vahamwenrave, uitivata uiti qaupavatave, purimakauve, sipisipive, qosivata nai mwia raqa kaari votihiravatave, qati inraikyara munima kyontema kyeta munima kyeqata kyoqaa ututo vaisihuave, ekyaa mwi inraikyara hia mpovanto kyoqaa hiariva variananrove.

14 Munima kyaiqa varehua mwi mwatukyarara mwataama tivara: Qikye, ekyaa e hiarava mpo inraikya mpo inraikyavanto taiqama viho. E mwunruqama taara inraikyava taiqama viho. Ekyaa mwi inraikyara vataarava hiama qaiqaavata qovara hiananrove, tivarave.

15 Mwi entara mwi mwatukyaraqi variqata mpo inraikya mpo inraikya nyiqata nronra munima vare vari vaisihua, mwihua nyianrasata variqata mwi mwatukyara taiqa kyaaninra taqeta mpoqama kye aatu hita ntateqata varivarave. Mwi entara mwihua qutu vi vaisirara kyora mwata hiante hivarave.

16 Mwihua tiqata:

Qikye, po, nronra mwatukyave, kyuqe tuavaaqa
nraanreve, vakora tuavaaqave, utute variqara
e mwunruqama taara inraikyava korive, mpo orive,
kyau mwukyaarive, takyuqi varihara variararo
17 i pataqiaqa taiqa kyaiharavira raupirima quaro,
tivarave.
Sipiqaa ntaqikyi varihuavata, ekyaa sipiqi nrohi varihuavata, ekyaa sipiqi kyaiqa vare varihuavata, mwihua nyianrasata variqata
18 taqaivaro mwi mwatukyava qia iteqaro munra vi varirata qia munra mwia taqeta tiqata, Mwaa mwatukyava nai nronra mwatukya vahirave. Hia mpo mwatukyavanto mwaa mwatukyara nraatara kyaiharo vahivama taiqa viho, tivarave.

19 Mwitaa timwa kyeta mwihua nkyiari qiataqa qaupa quvareta ntateqata tiqata:

Tire mwi mwatukyarara po kye turo.
Mwi mwatukyava airi inraikya varaqiro vi varihata
sipi qohua airivanto mwia nrumu mwitaa inraikya
mwiqata nronra munima varaarave.
Mwi mwatukyava mwatukya nronra vaiharo pataqiaqa
mwia ntuqutu raupirima kyaiho, tivarave, tiro.
20 (Nyaamwusairo quavanto nraakiara qovara hiani inraikyarara

timwa mpi taiqa kyero mpo qua mwataama tiro):
Mwi mwatukyava taiqa virara rieqata
nkye nyaamwuni varihua qamwateqata variate.
Kotira nraakye qoravata, Iesusiva nronraqama kyai
vaisihuavata, Kotira qua qovarama kye vaisihuavata,
nkye ekyaa qamwateqata variate.
Mwi mwatukyava nkyi uaqiama nyatairara rieqaro
mwia kyaara Kotiva nai kyoqaa mwinrave, tiro.
21 Quavanto nyaamwusairo mwitaa tuvana nte ruvaata taqaavaro
nyaamwunyaava nronravanto ori nronra qumina inraikya
kyavuhu kyero kyaarera nronraqi tuto kyero tiqaro:
Ori mwia tuto kyauqaro vivintema kyero
Kotiva Papironi mwatukya taiqa kyairaro
raupirima viraro mpovanto hia qaiqaavata
mwia taqaananrove.
22 Papironi mwatukyave, e ihi tiqara e kitaa ntuananrave,
ntoma ntuananrave, mpo inraikya mpo inraikya ntuararo
nruqua tira hia qaiqaavata iqitai rievarave.
Mpo kyaiqa mpo kyaiqa okyara taqehua
hiama qaiqaa iqi kyaiqa varevarave.
Uiti uru oriqo ntuqutu qaupaqama kye varianinra,
mwia nruquavata hia iqitai qaiqaa rievarave.
23 Hiama qaiqaavata omwa qupi kyeta vataivaro
iqitairo itaananrove.
Nraakye qoravanto nai vare nai vare hivavata
hiama iqi qaiqaavata vahiananrove.
Haaru ini munima kyaiqa varo vaisihuara mwatani
variahua, mwihuara nronra vaisive ti varurave.
E ena quahave, qasokyave, vuhaa pahaa inraikyaqo
mwatani varia nraakye qorahua unra utu nyateqara
qora aanra sitera vi variananrave.
24 Kotiva taqaiharo Kotira nraakye qora ru kyaahua
nraanrevanto iqima vaiho.
Kotiva taqaiharo Kotira qua qovarama kye varu
vaisihua nraanrevanto iqima vaiho.
Mwitaa hiananranra tiroma,
Kotiva i Papironi mwatuka taiqa kyaiho, tiro.
Copyright information for `OMW