1 Corinthians 14

Menmen teingipe piti paule Riri Teingi le tisi lelpe piti ku ma mingowo piti rautuwo Ma Ili

Ise ma yirkilau yingowo tisi liti kani onom yantepe mete nemple. Ise ma onom puwope men men piti Riri lite Ma Ili ma waise, men men watafei singe piti yirpei il pite Ma Ili. Metine piti lirpei il nemple, le lirpepe mete nemple kolo olo, wolo le lirpopowo Ma Ili wusoli il wuso metine fei lirpepei pepe, mete nemple olo pironom. Le lirpei lire singe pite Ma Ili, le il nemple wuso metine fei lepe le lirpei pepe, mete olo pironom wolo Riri liti Ma Ili, le retai. Wolo metine piti lirpei il pite Ma Ili, le lirpepe mete le il fei pepe pe miso kaniepe mete, pe watepe topo weli le pe piripe enke pelpe teingipe. Metine piti lirpei il nemple, le kane lotei wolo metine piti lirpei il pite Ma Ili, le kaniepe nimoure mete yeflipi wuso pulpowo Ma Ili pepe.

Ki onposi piti ise yeflipiye ma yirpei il nemple wolo ki ma onom teingine piti ise yeflipiye ma yirpei il pite Ma Ili. Wusoli metine piti lirpei il pite Ma Ili, le lesio towa teingitei linuwo metine piti lirpei il nemple. Le wuso metine nele le miso weisipe il nemple pepe lirpepe nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe, fei pepe miso kaniepetei. Ilim winkem peiki, wuso ki ma kau ise, le ki kirpei il nemple, ki miso kaneise lo ma olo? Ma olo. Ki miso kaneise wuso ki ma lus kere kulwepe menmen teingipe pite Ma Ili le ki nampli kirpeise, lo ki ma kirpei namise piti ise ma retape men nange yoporotei, lo ki ma kirpei il pite Ma Ili pe ise, lo ki ma keitaloise. Pepe ma kaneise.

Min watafei wengle liti putupa le kita, nempi lunkuwepe kolo olo. Wolo wem mete putupa wengle lo pe petesi kita, pe ma polpepe poporo soma mete nemple pretai weni men pe pingiepe piti ma puro. Le wuso metine lutupa wengle linape mete piti ma plolpo wolo le lutupa loporo kolo, minemple ma popori potei piti ma plolpo? Olo, pe fupepletei. Min watafei ise wem ise yirpei il nemple, minemple miso pretai il pal pite il nemple wuso yirpei pepe? Ise ma weisipe soma mete nemple pretai, olo ma il nemple wuso yirpei pepe, pe ma kere yaupe. 10 Il kumpu wuso mete piti tef pelpe pirpei pepe, il fei pepe olo wurutei wolo nemple pelpe re pirpei yaupe kolo olo, pe il pal pelpe pato piripe fi fi. 11 Le wuso ki kironom kire il pal pite il nemple wuso minemple pelpe pirpei pepe, metine wuso lirpei lepe le ma watafei le lite uf mete nemple le ki re ki lite uf mete nemple. 12 Ise onom puwo Riri lite Ma Ili piti le ma waise singe pele, is ise ma yirkilau yingiepe piti teingipetei pepe, yirkilau yingiepe piti ma kaniepe nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe.

13 Metine piti lirpei il nemple pepe le ma leletei Ma Ili piti ma watowo singe piti weisipe il nemple wuso lirpei pepe. 14 Wusoli wem ki kire il nemple keletei Ma Ili, riri leiki le leletei Ma Ili punkom wolo onom peiki olo nultei yaune, ne onposi men kolo. 15 Ki ma kolomen? Riri leiki leletei Ma Ili wolo onom peiki re ki ma onposi piti ma keletei Ma Ili. Riri leiki luro weni pite Ma Ili wolo onom peiki re ki ma onposi piti ma kuro weni pite Ma Ili. 16 Wem ye iri riri leiye rautuwo Ma Ili le metine nele yawi le lau lifei leingaloise, le lolomen ma lulpope il lirpolo il pepe pe punkom wem ye iri riri leiye rautuwo Ma Ili? Metine lepe le ma lironom lire il wuso riri leiye le lirpei pepe. 17 Ye ire il teingipe rautuwo Ma Ili wolo olo, ye kanowo metine lepe kolo olo.

18 Ki onom teingine kire Ma Ili ki kirpei il nemple kirkilau fale kinuse. 19 Wolo wem ku nimoure mete wuso mulpowo Ma Ili lepe ku mau manfinemple piti ma rautuwo Ma Ili, il nemple pepe ki ma kirpei wuru kolo olo, ki ma kirpei il yaipiyeye piti pe ma pretai soma ki keptalo le wuso ki kirpei il nemple pepe, ki kirpei wurutei, ki olo kaniepe kolo.

20 Ise ma onposi watafei eple kumpu kolo olo. Ilim winkem peiki, il olpe pepe so ise ma weitei yire eple kumpu yasiepe le piti onposi, ise ma onposi watafei mete lipi. 21 Il piti paitei yousi pepe pe paptei pirpei polpepei,

“Ma Ili lirpeiye, ‘Ki ma kirpepe mete piti Israel, ki ma kirpei il fale nemi pite mete wuso pirpei il nemple pepe wolo olo, mete piti Israel pe pingiteiki kolo’ .”

22 Liso wem ise yirpei il nemple, ise kosape mete wuso pulpowo Ma Ili kolo pepe, ise kosape yire singe pite Ma Ili le mete wuso pulpowo Ma Ili fei pepe pe olo pretai singe pepe. Le wem ise yirpei il pite Ma Ili, ise kosape mete wuso pulpowo Ma Ili fei pepe le mete wuso pulpowo Ma Ili kolo pepe pe olo ma pironom.

23 Le wuso ise nimoure mete wuso yulpowo Ma Ili pepe ise yeflipiye yau yanfi nemple le ise yeflipiye yirpei il nemple le mete nemple wuso pulpowo Ma Ili kolo pepe pe pau pireise yifei, pe ma pirpei polo ise falongou peise pinini ise so yirpei yolpepe. 24 Wolo wem ise yeflipiye yirpei il pite Ma Ili le metine wuso lulpowo Ma Ili kolo lepe, wem le linki lau, le miso lingitepe il pite Ma Ili wuso ise yirpei pepe le il fei pepe pe miso palwe onom pite metine fei lepe le le ma topo tapune lire il olpe pele. Le lingitepe il pepe le le ma kapi laptei lire lotei le metine teingi lo le metine oli. 25 Le il piti kotire pato onom pele le ma lirpei nomnaipe alepe nimin, le le ma laute oru rautuwo Ma Ili le le ma lirpeiye, “Punkomtei, Ma Ili lireise ratei.”

Ise telpalo isotei soma ise kane nemple

26 Ilim winkem peiki, ki ma kirpei kolomen? Wem ise yanfi nemple piti ma rautuwo Ma Ili, metine nele ma luro weni pite Ma Ili, metine nele ma leptalo nimoure mete lire il pite Ma Ili, nele ma nampli lirpei lire men nange wuso le lus kere le Ma Ili kosawo pepe. Le metine nele le ma lirpei il nemple le nele ma weisipe il fei pepe lirpei. Pe yeflipiye ma kaniepe nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili. 27 Wuso metine nele le ma lirpei il nemple, pe twinges lo twinges niliye pe ma pirpei pulte nemple le nemple pelpe ma weisipe pirpei. 28 Le wuso nemple peise miso weisipe il nemple pepe pe weisipe pirpei nomnaipe kolo, olo, is metine wuso lirpei il nemple pepe le ma lirpei kolo, pos lato le le ma lire loule lirpepe lotei le le lirpopowo Ma Ili. 29 Mete twinges lo twinges niliye, pe ma pirpei il pite Ma Ili, il wuso Ma Ili watepe piti ma pirpei pepe le mete re nimoure ma kapi paptei, il pepei paule Ma Ili lo olo. 30 Le wuso metine nele lireise yepi yanfinemple yifei pepe, Riri lite Ma Ili leilawo onom pite metine lepe lirpei namiepe il pele, is metine piti lirpei il pite Ma Ili lepe le ma pos lato. 31 Ise yeflipiye miso yirpei il pite Ma Ili, nele ma lirpei, le il kere, leye lo nele ma namti lirpei, ise yolpepe soma ise yeflipiye ma retai le ise wai nemple topo weli. 32 Mete piti pirpei il pite Ma Ili, pe ma papiri enke pelpe, 33 wusoli Ma Ili linauku piti ma fupeitotouku kolo olo wolo le linauku piti ma mratei mire enke malye.

Min watafei nimoure mete yeflipi wuso pulpowo Ma Ili pepe,
34 wem pe panfi nemple piti ma rautuwo Ma Ili, nimoure ma pirpei kolo, pos pifei yaupe. Pe ma pirpei kolo wusoli il lipi pite Juda pe pirpei polo nimoure ma puntoluwo towa men kolo olo. 35 Wuso pe onposi piti ma pintape il pal pite il men, pe ma pepletei mungarem pelpe wem pe pifei winangou pelpe. Nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe, wem pe panfi nemple rautuwo Ma Ili, moto nenpe ne ma nirpei kolo, olo pepe olo wanketei.

36 Ko ise mete piti Korin, il pite rautuwo Ma Ili pepe pe pinu fale ise lom? Lo ise isoteiye ma kapi il fei pepe? Olo. 37 Wuso metine nele le lirpolo le metine nimou lite Ma Ili lo Riri Teingi watowo singe piti lesio towa lite Ma Ili, metine fei lepe le retai lolpepei, il fei ki kaptei pe ise pepe, ki Ma Ili lirpeiki ki so kaptei. 38 Le wuso metine fei lepe le ma lingitepe il wuso ki kaptei pepei, metine lepe le ma lingitepe kolo, is ise re ma yaptowo mingim pato.

39 Liso ise ilim winkem peiki, ise ma onom puwotei piti ma yirpei il pite Ma Ili wolo il nemple re ma yirpei, ma yusape kolo. 40 Men nange pepe ise ma telpalo yingiepe le ise ma yingiepe wai lelpe lelpe.

Copyright information for `ONG