1 Corinthians 5

Mete piti Korin pingowo tisi oli liti paulelipi nimoure ausi

Ki kingitepe pilape il pau pirpeiki pirpolo mete ilepe peise pe paulelipe nimoure ausi le fei pepe olo fale lipitei. Le mete wuso pretawo Ma Ili kolo olo pepe, pe pirkilau polpepe watafei ise yolpepe pepe kolo olo. Pe olo. Ki kingitepe il pirpei polo ninge nele kesine moto nenpe piti yaitei lele, ninge lepe le kesine lilane le roum ratei. Fei polomen ma ise rautu isotei? Ise ma rautu isotei kolo wolo ise ma enke olpe le metine minele wuso lolpepe lepe, ise ma yaisi le tanise. Le ki, ki kato fiyen wolo onom peiki natoise ise le ki kiri nange liti Apa Ili louku Jisas, ki kapi il kaptei kiri metine wuso lolpepe men olpetei pepe. Ki kapi il kaptei kiri metine fei lepe watafei ki kireise mepi ratei malfem le ki kolpepe kiri. Wem ise yanfinemple le ki onposise, singe piti Apa Ili louku Jisas le lirouku malfem, le metine oli lepe ise ma yaltei le esi piti towa oli, le le ma watowo moingi piti le ma nou kani onom lantowo Ma Ili, soma wem Apa Ili laule, le miso kanowo riri liti metine fei lepe ma ratei lingi wem wem.

Ise rautu isotei lom? Olo pepe olo pato poporo kolo. Ise ma retai yolpepei, “Yis kumpu pire weisi luom le luom lepe ma linpei le ili.” Ise ma nampli il olpe peise yusape watafei yis oli le ise ma kali yiri tani, ise yolpepe soma ise fale teingipe tuwopou. Leye lo ise ma fale teingipe yeflipi watafei luom pire yis weisi kolo, olo lepe, le ki kretai punkomtei, ise teingipe tuwopou. Krais, le sipsip ninge liti ma palpo peltawio Ma Ili lepe, pe olo palpo peltawio Ma Ili fei. Ku ma rautuwo mire enke olpe piti onposiepe il olpe pepe kolo olo, wolo ku ma rautuwo mire enke teingipe yeflipi. Enke teingipe yeflipi piti ma onposiepe il teingipe felkele piti mirpei le il piti mirpei punkom.

Il wuso kaptei paitei yousi kirpeise pepe, ki kirpeise piti ma mete wuso puntoluwepe nimoure ausi pepe, ise ma kesipe yaptei isotei kolo olo, tounga pesipe. 10 Mete wuso wala pirowo Ma Ili onom pepe pe puntoluwepe nimoure ausi, lo pe pire filai, lo pe pire ausi, lo pe rautuwepe weni ririm olpe. Mete fei pepe olo, ki kirpei kiripe kolo olo. Piti ise ma tounga pesipetei, uf tef nele fei linei ma ise ye ratei taniepe pepe, olotei. 11 Ki kirpei kolpepei, metine minele wuso retawo Ma Ili fei le ise yinawo le line winke leise wolo metine fei lepe le luntoluwepe nimoure ausi, lo le lire filau, lo le rautuwepe weni ririm olpe, lo le lingiepe mete il, lo le laplei tipeluwi le le lini lurungo, lo le lire ausi. Metine fei lepe soma ise ma kesi yaltei isotei kolo, ma tounga pesi. Ise ma yiri yepi yifei yaplei oweli re kolo, ma olo. 12 Mete wala pretawo Ma Ili kolo olo pepe, ki ma kapi il kaptei kiripe kolo olo. Ma Ili ma kapi il laptei liripe. Wolo mete wuso pretawo Ma Ili fei le ise yinape pe ilim winkem peise, ise miso kapi il yaptei yiripe. Min watafei il wuso paitei yousi pe pirpei polo,

“Metine piti lire il olpe, ise ma yaltu le tani isotei.”
Copyright information for `ONG