1 Corinthians 8

Il piti oweli wuso yeptawiepe weni ririm olpe.

Fei il wuso yaptei yirpeiki yire oweli piti yeptawiepe weni ririm olpe pepe. Mete nemple peise pe pirpei polo, “Ku yeflipiye ku mretai.” Iyo pepe punkom. Wolo piti retaitei, ise ma rautu isotei yaupe le piti kani onom yantepe mete nemple, fei pepe ma waise singe. Metine wuso onposi lirpolo le retape men nange loporotei, wolo menemple piti le ma retape pepe, le retape kolo, olo lironom. Wolo metine wuso kani onom lantowo Ma Ili lepe, metine fei lepe le Ma Ili retawo.

Is, il piti yirpei yire oweli wuso yeptawi yaptepe nimpe wuso yapopo masi pite weni ririm olpe pepe ku mretai molpepei, nimpe wuso yapopo masi pite ririm olpe pepe pe nempi olo rasipe kolo le pe pilowo men tulum re kolo olo. Ku mretawo Ma Ili loteteiye, le niliye. Le wuso mete rautuwepe towa ririm wuru, pe pratei yuwei lo pe pratei tef lepei le pe pingiepe, wolo ku Ma Ili louku, le niliye. Le yaitei piti laptei men nange le le wauku nempi liti mratei. Le Apa Ili re le niliye, le Jisas Krais, so Ma Ili liri piti laptei men nange pepe le le, ku fei mratei.

Wolo il punkom pepei mete ilepe wala pirepe onom. Mete ilepe pingiepe weni ririm olpe pepe, pe pingiepe poporotei pau pau fale fei, le wem pe paplei oweli pepe pe onposi pirpolo oweli pepe pe paptei watowo weni riri oli. Enke pelpe olo toulipi le pe fei onposi polpepe, oweli fei pepe pe ma paplei kolo olo, le wuso pe paplei pe ma onposi pirpolo pe wala rautuwo weni riri oli lepe le Ma Ili ma linaulipe. Oweli ma kanouku me malfem mire Ma Ili kolo olo. Wuso ku maplei oweli pepe kolo olo, menele ma ku malingou? Olo. Le wuso ku maplei oweli pepe, menele ma ku kali? Olo, wuso ku maplei oweli kolo lo ku maplei, fei pepe ma kanouku kolo olotei. Oweli fei pepe olo oweli yaupe.

Ise ma kotopa isotei, wuso ise onposi yirpolo ise miso yaplei oweli men nange keraitei wolo ise ma yaptei ilepe peise wuso pulpowo Ma Ili wolo enke pelpe olo singe kolo, olo pepe, ise ma yaptei pualo tisi oli kolo olo. 10 Wuso metine nele le onom pele touline le le lulise ise piti retai pepe, ise yaplei yifei angli winem liti rautuwepe weni ririm olpe le ise watowo topo weli piti ma laplei oweli wuso paptei watepe weni ririm olpe pepe, ise watowo topo weli lo olo? 11 Liso metine wuso onom pele touline lepe, le line winke leise wuso Krais la lungwi lepe wolo le ma la lelengiye wusoli le onom pele olo touline le ise olo peise retai ise so yaplei oweli wuso paptei watepe weni ririm olpe pepe. 12 Le ise fei yolpepei, ise tounga pesi Krais wusoli ise tounga pesipe ilim winkem peise le ise watepe moingi wusoli pe enke pelpe olo toulipi. 13 Liso oweli wuso ma paltei line winke nele leiki lualo tisi oli, oweli fei pepe ki ma nou kaplei kolo oloye. Ki so ma kaltei line winke leiki lualo tisi oli kolo olo.

Copyright information for `ONG