1 John 4

Riri Teingi lite Ma Ili le riri oli lite tef lepei

Numuwi peiki, wem mete nemple pirpei pirpolo pe kali Riri Teingi, ise ma yulpope kolo wolo ise ma yilape yusape yire il menmen soma ise ma retai pe kali Riri lepe le laule Ma Ili lo olo. Wusoli mete wuru pempetei pirpolo pe mete emarengi pite Ma Ili pele, wolo pe pempetei le pe paulo liye liye re pe pepe. Le ise yolomen ma retai piti pe kali Riri lite Ma Ili lo olo. Ise ma yingitepe pirpei pirpolo Jisas Krais olo lau tef lepei le le leltei topo tale watafei ku mete walem pite tef lepei, wem ise yingitepe pirpei il fei pepei, ise miso retai pe kali Riri liti laule Ma Ili. Le wuso metine nele lirpei il fei pepei liri Jisas kolo, metine fei lepe le kali Riri Teingi lite Ma Ili kolo olo. Le kali riri oli lite metine eringi lite Krais. Il wuso yingitepe pirpei pirpolo riri lite metine eringi lite Krais ma laule, le fei le olo lau ratei tef lepeiye.

Eple peiki, ise olo pite Ma Ili pele le ise yingiepe il pite mete wuso pempetei pirpolo pe mete emarengi pepe, ise yingiepe il pelpe kolo olo ise weisipe fei, wusoli Riri wuso lunkise lepe le olo singetei linuwo riri oli lite tef lepei. Mete wuso pempetei pirpolo pe mete emarengi pepe, pe pirpei pire il piti tef lepei, le mete paptepe mingim wusoli pe pite tef lepei. Wolo ku olo pite Ma Ili pele. Minele piti retawo Ma Ili, le ma laptouku mingim, le minele piti lite Ma Ili kolo olo, le ma laptouku mingim kolo. Fei pepei ku miso mulwepe mete mariepe, pe kali Riri Teingi liti laule Ma Ili, lo pe kali riri oli liti tef lepei.

Ma Ili wauku enke piti onom puwo nemple wusoli le lotei linu onom puwouku

Numuwi peikitei, ku ma onom puwo nemple wusoli Ma Ili wauku enke piti onom puwo nemple. Metine piti onom puwope ilim winkem nemple, le ninge lite Ma Ili, le le retawo Ma Ili. Metine piti onom puwope ilim winkem nemple kolo olo, le olo retawo Ma Ili kolo wusoli onom pite Ma Ili pele piti onom puwope mete olo noluwo metine fei lepe kolo. Le ku molomen ma mretai piti Ma Ili olo onom puwouku? Ku mretai wem le kosauku lolpepei, le laisi ninge neleiyeyetei lele lau tef lepei piti kanouku mratei mingi wem wem. 10 Wai liti ku onom puwo nemple min so pepei, ku onom puwol Ma Ili mirkilau kolo wolo le olo onom puwoukutei le le so laisi ninge lele lau la lungwouku le teluwi pele ma kaptetei il olpe pouku.

11 Numuwi peiki, wuso Ma Ili onom puwouku fei lolpepei, is ku re ma onom puwo nemple. 12 Minele re luluwo Ma Ili kolo olo. Le wuso ku onom puwo nemple, Ma Ili ratei leinginim pouku le le ma lirkilau leilauku enke piti ku ma onom puwo nemple.

13 Ma Ili wauku Riri Teingi lele le fei pepei ku mretai punkom, ku mingiepe il pite Ma Ili le le ratei leinginim pouku. 14 Eiya Ili lite yuwei le laisi ninge lele lau piti ma kaniepe mete piti tef, le ku muluwo fei le ku min so mirpepe mete miri lepe. 15 So minele piti lirpei nomnaipe lirpolo Jisas, le ninge lite Ma Ili, Ma Ili ratei leinginim pite metine lepe, le metine lepe le lingiepe il pite Ma Ili. 16 Ki kiripe towane peiki, ku kutou mretai moporotei piti Ma Ili onom puwouku.

Metine piti onom puwope mete nemple, le lingiepe il pite Ma Ili le Ma Ili ratei leinginim pite metine lepe wusoli onom pite Ma Ili piti onom puwope mete olo noluwo metine fei lepe.
17 Ku ma mirkilau onom puwo nemple soma wem piti Ma Ili kapi il laptei liripe mete piti tef, wem fei lepe ku ma topo weli wusoli ku mingiepe wai pite Krais wem ku mratei tef lepei. 18 Wem ku onom puwo nemple, ku turuku kolo. Le wem ku mirkilau onom puwo nemple, menele ma ku turuku masio, olo. So metine piti turu lotei lepe, le lingiepe piti lirkilau kani onom lantepe mete nemple kolo, wusoli le turu lotei lasiepe il olpe pele wuso lingiepe lepe.

19 Ku onom puwo nemple wusoli Ma Ili linu onom puwouku. 20 Le wuso metine nele ma lirpei lirpolo, “Ki onom puwo Ma Ili” , wolo onom pele leinginim le onom kotu lire line winke nele lele, metine lepe le lempetei. Wusoli le lirpolo le onom puwol Ma Ili wolo le luluwo Ma Ili kolo, le line winke lepe, metine lepe luluwo, rounge tifei ratei re wolo le kani onom lantowo kolo. So le lolomen lirpolo le onom puwo Ma Ili, ma olo. 21 Il pepei Krais wauku lirpolo, metine piti onom puwol Ma Ili, line winke nele re metine lepe ma onom puwol.

Copyright information for `ONG