James 3

Ku ma mailelouku kutou mire il pouku

Ilim winkem peiki, ise yaipiyeye ma fale yire mete piti yeptalo mete nemple yire il pite Ma Ili wusoli ise ma retai yolpepei, ku mete piti meptalo mete nemple, wuso ku meptalo mire il pite Ma Ili moporo kolo olo, Ma Ili ma wauku moingi ilitei le mete yaupe pepe pe ma pila moingi kumpu. Ku mete wuruye, wem wuru ku mirpei il olpe wanketei, le wuso metine nele le lirpei il olpe wanketei kolo olo, metine fei lepe le teingi tuwopou. Le le miso kotopa lotei yefliye. Ku mepletei foiye poli hos nemi piti ma weisi maltei line le, le hos lepe ma laptouku mingim. Ise yulwene nimpe teingo, ne inetei le yuf ili singe lanpopo lilalane le wolo wem metine piti lesiene nimpe teingo nepe, le lesi weisesi nongo wi kumputei le nimpe teingo inetei nepei ma weitei ne ningio tisi wuso metine piti lesiene nepe le weisine lantei piti ne ma ne nepe. Min watafei noni. Le kumpu wolo le ma lirpei il men nange fale nemi le metine ma lirpolo le lirpei il teingipe, le le ma lamwe ire lire il fei pepe. Ise wala onposi wo, liom ili yife wolo weli nimpleingu kumputei miso kere le loli lalei liom fei lepe yaliye. Le noni le watafei weli. Noni loli nemi leinginim le le watafei tef fei lepei, il olpe pratei pingio poparuye. Noni ma kete moingi ili laltei topo tale louku. Le ma lirkilau weitouku mingio tisi oli piti ma me weli ili leiyouku. Siye men nange piti towa yawi, naflepem re ningu men nange pepe ku mete walem miso kapi muntoluwepe le punkomtei ku fei muntoluwepe yeflipiye. Wolo metine minele re miso kotopawo noni lele kolo olotei. Noni lirpei il olpe le le ma leitouku ma miri. Le watafei tutu oli piti lapuwe mete le pe pa pepe. Ku mire noni piti rautuwo Apa ili louku lire Eiya, le Ma Ili liti yuwei le noni elpesi lepe ku miri piti korpope mete nemple, pe wuso Ma Ili laptei pini le lotei. 10 Noni lirpei il teingipe le il olpe fale nemi niliyeye. Ilim winkem peiki, metine piti lulpope il pite Ma Ili, le ma lolpepe kolo. 11 Tipe oi nele, tipe flou le tipe molou, te rounge miso fale nample niliyeye lo ma olo? 12 Ilim winkem peiki, ifau miso lilape nuweple lo ma olo? Le kulpou ma lilape yumko lo ma olo? Peryai tipe re ma lolpepe le miso weitei lire tipe teingi liti malelei kolo, miso olo.

Il piti yuwei le il piti tef

13 Ise minele piti le onom nire wuru le le retai loporotei lo olo? Metine fei lepe le ma kusai lotei le ratei loporo lo olo, le towa men le lesio lire il malye le le fei lolpepe ku ma mretai le metine piti onom nire wuru. 14 Le wuso onom peiye leinginim ye onposi piti ma kelelape mete, onom flis piti ma ilape re osiepe mete le ye ire filau, ye ma rautu yotei irpolo ye onom nire wuru kolo olo. Ye irpolo ye ulpope il pite Ma Ili wolo olo ye emtetei yotei. 15 Onom peiye fei nire wuru nepe, Ma Ili waiye kolo olo. Ye onom nire wuru nire il olpe piti tef fei lepei. Il olpe piti pultei onom peiye le il olpe piti towa waiye. 16 Wem mete piti kelelape mete le pe piti pire filai, mete pepe pe peingaleise ise piti yulpope re yingiepe il pite Ma Ili, pe ma pingiepe il men nange olpe pelpe le pe ma waise moingi. 17 Le metine piti Ma Ili watowo onom nire wuru le retai loporotei lepe, le ma ratei teingiye le. Le metine piti lirpei il malye, telpalo lotei ratei le le lesiepe re lailepe mete. Le metine piti onom manepe mete le wem mete pura nemple, metine fei lepe le ma lile nimin lire il yaruwepe re lamtuwepe il. Le metine piti nel loli ilo ilo kolo olo. 18 Le metine fei lepe le il teingipe pultei onom pele le le lingiepe piti kaniepe re lailelepe mete le pe ma pratei poporo.

Copyright information for `ONG