John 13

Jisas kaptetei ire yepe pite pupam pele

Epli wem niliyeye lato piti mete pite Juda ma papli oweli lipi piti rautuwo wem wuso Ma Ili kaniepe yaire manre pelpe pau tani Isip. Jisas retai piti wem leletei so faleye piti le ma lusa tef lepei le le ma nou le yaitei lele. Jisas wem oli oli onom puwope pupam pele piti tef lepei, le fei le kosape le onom kerepetei.

Jisas lire pupam pele pifei paplei oweli. Le Towa olo onposi fei piti ma leilawo Judas onom le le ma laltei Jisas le eti pite mete olpe. Judas, le ninge lite Saimon lite uf Iskariot. Jisas retai lolpepei, yaitei lele olo lirkilau watowo singe fei, le watowo singe piti luntoluwepe menmen pite tef le yuwei, le le retai le laule Ma Ili le le ma nou le Ma Ili. Jisas lusape pupam pele pifei ponu le le leilo lile. Le kotuwo olol piti lalfo lifei yuwei lepe, kotuwo tani le le kali ranguwom liti pire paltu tipe, kali lari lifei pau lele. Leye lo le kali tipe weisi lalfo waifile le le so kaptetei ire yepe pite pupam pele, le le lire ranguwom wuso lari lifei pau lele lepe, lire laplele tipe tani ire yepe pelpe. Jisas kaptetei ire yepe pite pupam wuru pepe, kaptetei leinei leinei lau falowo Saimon Pita. Fei, Saimon Pita lirpowo Jisas lolpepei, “Ili leiki, ye ma kaptetei ire yepe peiki lom?”

Le Jisas namti lirpowo lolpepei, “Menmen fei ki kolpepei lepei lepe, ye olo retai kolo, wolo wem wala lato piti ye ma retai.”

Wolo Pita lirkilau lirpowo Jisas lolpepei, “Olo, ye ma kaptetei ire yepe peiki kolo olotei.”

Fei, Jisas nou lirpowo Pita lolpepei, “Wuso ki kaptetei ire yepe peiye kolo olo, is ye ma pupane leiki kolo oloye.”

Liso Saimon Pita namti lirpowo Jisas lolpepei, “Ili leiki, ye kaptetei ire yepe peiki poteteiye kolo olo, esi pire falo leiki re ye ma kaptetei apwonou.”

10 Wolo Jisas nou lirpei lolpepei, “Metine minele wuso lungungu fei lepe, le olo teingiye, le le ma nou keitete lotei kolo. Ire yepe poteteiye miso le nou kaptetei. Le ise yeflipiye olo teingipe wolo niliyeye leise so oli, teingi kolo olo.” 11 (Jisas olo retai fei piti metine minele ma laltei le eti pite mete olpe le min polpepei so le lirpei lolo, “Ise yeflipiye olo teingipe le niliyeye leise so metine oli.” )

12 Jisas kaptetei ire yepe pite pupam pele re fei, le nou kali olol lele piti lalfo lifei yuwei lepe, kali lalfo le le lifei tulum lele piti lifei ponu pepe. Fei, le lepletei pupam pele lolpepei, “Ki fei kolpepe kireise pepe, ise retai lo olo? 13 Ise yinaiki yirpolo ki metine piti keitaloise le ise yinaiki yirpolo ki ili leise. Iyo, ise yingiepe tuwopou piti yinaiki fei yolpepe wusoli ki kutei so lepe. 14 Ki ili leise le ki metine piti keitaloise, le ki min kaptetei ire yepe peise pepe. Le ise re ma kaptetei ire yepe pite isotei wane. 15 Ki kalteise tisi lato fei piti ise ma yingiepe watafei ki kolpepe kireise pepe. 16 Ki kirpeise punkom, metine piti lesio towa yawi, le ma onposi lotei lirpolo le metine ili linuwo moli ili lele kolo olo. Le metine piti lilape il, le ma onposi lotei lirpolo le metine ili linuwo metine wuso laisi le lepe kolo olo. 17 Ise fei retape il punkom pepei le wuso ise yingiepe, ise ma enke teingipe.”

18  “Ki kirpeise kire ise yeflipiye kolo olo, ki kretaise ise minemple ki kutei keinise. Wolo il wuso paptei paitei yousi pepe ma fale punkom. Il wuso pirpei polpepei, ‘metine piti lireiki wepi waplei ma weitei luraiki.’ 19 Ki kinu kirpeise kire il fei pepei le menmen pepe wala fale pingiepe il pepei kolo, wala olo. Le wem menmen fei pepe fale, ise miso yulpo yirpolo ‘ki kutei so lepe piti kratei kingi wem wem’ . 20 Ki kirpeise punkom, metine piti lailolowo metine minele wuso ki kaisi le lepe, le lailolowo metine wuso ki kaisi le lepe le ki re le laileleiki. Le metine piti laileleiki, le laileleiki le le lailolowo metine lotei wuso laiteiki kau lepe.”

Jisas linu lirpei piti le ma la

21 Jisas lirpei il pepei re fei, onom pele weitei onetei le le lirpei nomnaipe lolpepei, “Ki kirpeise punkom, nele leise ma leiteiki ke eti pite mete olpe.”

22 Fei, pupam pele pepe pinlele potei olpe le pe lupilai nemple, enke pirpei potei piti minele so le lirpei liri lepe wusoli pe wala pire wouye. 23 Pupam nele lelpe wuso Jisas onom kerowotei liri lepe, le olo lifei malfem lire Jisas. 24 Liso Saimon Pita kanowo mi le le lirpeiye, “Eletei, minele so le lirpei liri lepe.”

25 Liso pupam lepe lintire le lirowo Jisas malfem, lifei laitowo lapi plen le le so leletei Jisas lolpepei, “Ili leiki, ye irpei iri minele?”

26 Jisas namti lirpowo pupam lepe lolpepei, “Ki ma kolto luom linge oweli tipe le ki ma watowo metine fei lepe.” Leye lo Jisas kari luom ile lolto linge oweli tipe le le watowo Judas, le ninge lite Saimon lite uf Iskariot. 27 Wem Judas kali luom wuso Jisas watowo lepe, frou yo fei towa lunkuwo Judas-ye. Jisas lirpowo Judas lolpepei, “Ye frou e olpepe menmen wuso ye ma olpepe lepe.” 28 Pupam wuso pifei ponu pepe, nele lelpe re retai piti polomen so Jisas lirpowo Judas lire il fei pepe, olo pironom. 29 Judas luntoluwo mole ufau lelpe le pupam ilepe pepe onposi pirpolo Jisas lirpowo Judas piti ma le laisepe oweli menmen piti pe ma papli piti rautuwo wem ili lite Juda, lo Jisas lirpowo piti ma lilape era le watepe mete wuso pe oweli yini nange naplei pepe. Pupam ilepe onposi fei polpepe.

30 Judas kali luom, leifale frou naro le yawi leye. Wem fei lepe olo mulpou.

Jisas watepe pupam pele il piti pe ma kani onom pante nemple

31 Judas naro le re fei, Jisas lirpei lolpepei, “Fei Ninge lite Metine Wape ma kosape mete lire nange ili lele, Ma Ili re kali nange ili. 32 Le wuso Ninge lite Metine Wape ma kosape mete lire nange ili lite Ma Ili, is Ma Ili ma kali nange ili wem le kosape mete lire nange ili lite Ninge lite Metine Wape le le ma frou lolpepe. 33 Eple peiki, ki ma kireise ratei wem ulel kolo olo. Ise ma yintataiki wolo ki fei ma kirpeise kire il wuso nempis kinu kirpepe mete pite Juda pepe, kirpepe kirpolo, ‘tulum piti ki ma ke lepe, ise miso ye kolo olo.’ 34 Il yeflipi pepei ki il polise piti ise ma kani onom yante nemple. Min watafei ki kani onom kanteise, so ise re ma kani onom yante nemple. 35 Wuso ise kani onom yante nemple, mete yeflipiye ma pretai piti ise yulpoiki.

Jisas linu lirpei piti Pita ma lirpei lire yef lirpolo le olo retawo Jisas kolo

36 Leye lo Saimon Pita leletei Jisas lolpepei, “Ili leiki, ye ma epinei?” Le Jisas namti lirpowo lolpepei, “Tulum liti ki ma ke lepe, ye fei ma ulteiki e kolo olo, wolo wem wala lato piti ye ma ingeiki e.”

37 Pita nou leletei Jisas lolpepei, “Ili leiki, piti polomen so ki fei ma kulteiye ke kolo olo lepe? Ki koporo kutei fei piti ma ka kareye lope.”

38 Jisas namti lirpowo Pita lolpepei, “Ye opori yotei punkom piti ma a kareiki lope lom? Ki kirpeiye punkom, wem woflu wala koro kolo olo, wem twinges niliyeye ye ma irpei ireiki yef irpolo ye olo retaiki kolo olo.”

Copyright information for `ONG