John 3

Jisas lire Nikodemus

Metine nele nange lele Nikodemus, le metine ili piti liripe ilepe wane pele pepi pesio towa liti pinuwepe mete pite Juda, le le lite alpe liti Farisi. Mulpou nele Nikodemus le falowo Jisas le le lirpowo Jisas lolpepei, “Rabai, ku mretai molpepei Ma Ili laiteiye au piti eptalo mete. Wuso Ma Ili liri metine nele rounge ratei kolo olo, metine fei lepe le miso lirpei le menmen potei pire tute fale watafei ye olpepe lepe kolo olo.”

Jisas namti lirpowo Nikodemus lolpepei, “Ki kirpeiye punkom, wuso metine nou fale teingi yefli kolo olo, Ma Ili miso lailolowo re luntoluwo metine fei lepe kolo olo.”

Fei Nikodemus nou leltei Jisas lolpepei “Metine ili lire lotei re fei le ma nou fale teingi yefli fei lolomen? Le miso nou linki yofu lite nimou pele le ne ma nou nila kolo olotei.”

Wolo Jisas nou lirpowo Nikodemus lolpepei, “Ki kirpeiye punkom kolpepei, wuso metine nou fale teingi yefli lire tipe re Riri Teingi kolo olo, metine fei lepe Ma Ili miso lailolowo re luntoluwo kolo olo. Metine fale wem nimou re yaitei mele miti tef lepei roum mila, wolo le ma fale teingi yefli wem Riri Teingi lite Ma Ili lau lunkuwo. So ye ma inlele yotei kolo olo wem ki kirpei kolo ise yeflipiye ma nou fale teingipe yeflipi. Yuf lini liye liye re le lire onom pele. Ise yingitowo minu lele wolo ise yironom le lini lile fei linei lau lo le ma lini fei linei le. Min watafei Riri Teingi piti lunkuwepe mete pepe, ise olo yuluwo kolo. Wolo Le miso leilape mete enke piti pe ma tounga pesipe wai olpe le pe pingiepe piti teingipe.”

“Fei pepei ma fale polomen?” Nikodemus leletei Jisas.

10 Le Jisas namti lirpowo lolpepei, “Ye metine ili piti eptalo mete pite Israel, wolo ye ironom iripe menmen fei pepei lom? 11 Ki kirpeiye punkom, ku mirpei miripe menmen wuso ku mretape pepe le ku mirpeise miripe menmen wuso ku mulwepe pepe, wolo nemple peise re paptei mingim pire il pouku kolo olo. 12 Wuso ye ulpoiki kolo olo wem ki kirpeiye kire menmen piti tef lepei, ye olomen ma ulpoiki wem ki kirpeiye kire menmen pite yuwei? Miso olo. 13 Metine nele re lunwei le yuwei kolo olotei, Ninge lite Metine Wape, le loteteiye lato yuwei so litipi lau lepe.” Jisas lirpei lapulu.

14 Moses ratei tef oli era re telmane ye yawi le le kali kapa lesio fale lire tutu, le le so kali topuwo laitei nimpe le le leila nimpe lire tutu kapa lepe, leila lari lile tef oli era re telmane ye yawi lepe. Le Ninge lite Metine Wape re, pe ma tingeli laitei nimpe le pe ma peila lire nimpe lile watafei Moses leila tutu kapa lire nimpe lile lepe. 15 Pe ma peila Ninge lite Metine Wape soma mete yeflipiye wuso pulpowo pepe, pe miso kali nempi liti pratei pingi wem wem. 16 Ma Ili, le ninge neleiyeyetei lele, wolo le onom puwotei liripe mete yeflipiye piti tef le le so watepe ninge neleiyeyetei lele lepe. Ma Ili lolpepe soma wem mete yeflipi wuso pulpowo lepe, pe yeflipiye miso pa pelengi kolo olo, wolo pe miso kali nempi liti pratei pingi wem wem. 17 Wusoli Ma Ili laisi ninge lele lau tef lepei piti ma kapi il laptei liripe mete kolo olo, wolo Ma Ili laisi ninge lele lau piti ma kanouku ku mete piti tef.

18 Metine minele wuso lulpowo Ninge lite Ma Ili lepe, metine fei lepe Ma Ili miso kapi il laptei liri kolo olo. Wolo metine minele wuso lulpowo Ninge lite Ma Ili kolo olo, metine fei lepe Ma Ili olo kapi il laptei liri fei, wusoli metine lepe le lulpowo Ninge neleiyeyetei lite Ma Ili lele lepe kolo olo. 19 Ma Ili kapi il laptei liripe mete lolpepei, weli lele olo lau loli ratei tef lepei fei, wolo mete onom puwol wai oli lelpe liti pratei pire munkunum le pe pinauli weli fei lepe, wusoli pe pingiepe il olpe. 20 Metine minele liti lingiepe il olpe, metine fei lepe ma onom pesi weli le le ma laplingi il olpe pele wusoli le linaulo piti laptei fale alepe nimin. 21 Wolo metine minele piti lingiepe il teingipe punkom, metine fei lepe ma fale lile weli alepe nimin, le le lolpepe soma le kosai lotei alepe nimin piti le lingiepe il pite Ma Ili le le lesio towa teingi.

Jisas lire Jon liti kaptetei mete

22 Wem kari re fei, Jisas liripe pupam pele pepi pe tef lite Judia. Jisas ratei lepe epli wem wuru, le le kaptetei mete. 23 Jon liti kaptetei, le re kaptetei mete ratei Ainon, lato malfem lire uf Salim wusoli tipeluwi wuru pifei tulum fei lepe. Mete pe falowo le le kaptetei. 24 (Wem fei lepe pe wala paltei Jon lifei winem oli kolo, wala olo.)

25 Fei, Jon liti kaptetei lepe, pupam ilepe pele pire metine nele lite Juda, pe pepi pire il pirpei pura nemple pire wai liti pungungu le pe miso fale teingipe pire Ma Ili. 26 Le pe so pe falowo Jon liti kaptetei le pe pirpowo polpepei, “Ko ye metine piti eitalouku lepe, ye retawo metine wuso nempis linu lireye ratei wof Jodan plen liye lepe le ye wuso irpouku iri lepe? Le fei re kaptetei mete le mete yeflipiye karowo pe piti le ma kaptetei.”

27 Fei, Jon liti kaptetei namti lirpepe lolpepei, “Menmen re miso falowo metine yawi kolo olo, Ma Ili liri ratei soma menmen fei polpepe pepe pe miso falowo metine fei lepe. 28 Ise isotei yingiteiki kirpeise kolpepei, ‘Ki Krais kolo olo, wolo Ma Ili laiteiki kinuwo kau.’ 29 Wem metine laisene moto, lotei piti moto pau lepe soma laisene moto nepe, le numu lele ma lile laptowo mingim. Le wem moto pau lepe le lirpei, numu lele miso onom teingine piti lingitepe il pele. Ki re, onom peiki teingine so nolpepe. 30 Metine piti lingeiki lau lepe, nange lele ma fale ili, mete wurutei ma paptowo mingim, le ki ma olo. Nange leiki ma fale ili watafei le lepe kolo olo.”

Metine piti laule yuwei, le olo singetei

31  “Le piti lato yuwei lau lepe, nange lele ma ili linuwepe mete yeflipiye piti tef lepei. Le metine liti tef lepei lepe, le liti tef lepei le le ma lingiepe il piti tef lepei lirpei. Metine piti lato yuwei lau, nange lele ma ili linuwepe mete yeflipiye piti tef. 32 Metine piti lato yuwei lau lepe, le ma lirpei lire men nange wuso lulwepe re lingitepe pepe, wolo minemple re pingitepe il pele kolo olo. 33 Metine minele piti lingitepe il pele le le lulpope, le ma kosape nimoure mete nemple pepe lirpolo il wuso Ma Ili lirpei pepe olo punkom. 34 Metine wuso Ma Ili laisi lau lepe, le lirpei il pite Ma Ili pele, wusoli Ma Ili lusa riri lele lirkilau lunkuwo metine fei lepe. 35 Yaitei olo onom puwoltei liri ninge lele le men nange re, yaitei watowo ninge singe piti ma luntoluwepe. 36 Metine minele piti lulpowo ninge, metine fei lepe le miso kali nempi liti ratei lingi wem wem. Le metine minele piti linpim il pite ninge lepe, metine fei lepe le miso kali nempi liti ratei lingi wem wem kolo olo wusoli onom kotu pite Ma Ili pele ma niri ratei wem oli oli, le le ma lila moingi ili.

Copyright information for `ONG