John 9

Jisas nempipe lutepe pite metine nele wuso lutepe pele olpe wem nimou nila

Wem Jisas lilele le, le luluwo metine nele lutepe pele olpe. Nimou nila lasiepe. Fei, pupam pite Jisas pele peleteiye, “Ko ye metine liti eitalouku lepe, il olpe pite minemple pelpe so pire peptali metine fei lepei liso nimou pele nila nasiepe lutepe olpe pepe? Il olpe pele lotei lo pite nimou re yaitei mele?”

Le Jisas namti lirpepe pupam pele lolpepei, “Ise ma onposi yirpolo il olpe pele lotei so nimou nila nasiepe lutepe olpe pepe lom? Olo. Lo il olpe pite nimou re yaitei mele kolo olo. Nimou nila nasiepe lutepe olpe soma singe pite Ma Ili pele ma fale alepe nimin wem le kanowo. Ku wala ma mesio towa lite metine lotei wuso laiteiki kau lepe wem epli wala lultei. Mulpou ma lau wem minemple re miso pesio towa kolo olo. Wem ki wala ratei tef lepei, ki watafei weli piti lini nainuwepe nimoure mete piti tef.”

Jisas lirpei il pepei re fei, le laruwo tunku lualo tef nief le le lumpyowo. Jisas lumpyowo tef nief lepe re fei, le kali fanke lepe relta lutepe pite metine wuso lutepe olpe lepe. Le Jisas lirpowo lolpepei, “Ye e tipe oi Siloam le ye kaltetei mati leiye.” (Nange Siloam lepe, il pal pirpei pirpolo, “Paisi le” .) Liso metine lutepe olpe lepe, le le kaltetei mati lele, le le nou lau, lutepe penfaro le le luntoli loporoye.

Mete wuso pratei malfem piri le pe piti pinu puluwo wuso wem le wala lutepe pele olpe le le kaituwepe lire era re oweli men nange pepe, pe peite nemple ye, “Ko metine lepe so nempis linu lifei le le kaitutu lire oweli yini pepe lom?”

Ilepe pirpeiye, “Iyo, le min so lepe.” Wolo ilepe pelpe pirpei polo, “Olo, le fei lepe kolo, Metine lepei mi mati pele so watafei metine lutepe olpe lepe.”

Liso metine lotei lepe, le lirpei lolpepei, “Ki kutei so lepe.”

10 Le pe peletei polpepei, “Ko ye lutepe peiye pe naro fei polomen?”

11 Le le namti lirpepe lolpepei, “Metine nange lele Jisas, le lumpyowo tef le le kali fanke lepe relta lutepe peiki, le le lirpeiki lolpepei, ‘Ye e tipe oi Siloam le ye kaltetei mati leiye.’ Le ki so ke, le wem ki kaltetei mati leiki, lutepe peiki penfaro le ki kuntolili koporo.”

12  “Le le linei?” Pe peletei metine lepe. Fei, le namti lirpepe lolpepei, “Kunei, ki olo kretai kolo.”

Mete pite Farasi pintape il piti minemple so kanowo metine wuso lutepe olpe lepe

13 Leye lo pe kesi metine wuso wem linu lutepe pele olpe lepe, pe kesi pila pe falepe mete pite Farasi. 14 Le epli wem wuso Jisas lumpyowo tef le le kali fanke repta lutepe pite metine lepe, le lutepe pele penfaro, epli wem fei lepe le wem piti pe ma pifei yaupe piti onposio Ma Ili. 15 Leye lo mete pite Farasi pepe, pe nou peletei metine wuso wem linu lutepe pele olpe, pe peletei pirpolo le lolomen so lutepe pele penfaro le le nou luntoli loporo lepe. Le metine lepe namti lirpepe lirpolo “Le kali fanke relta lutepe peiki, le ki kaltetei mati leiki le ki fei min kuntoli koporo lepe.”

16 Fei, mete ilepe pite Farisi pepe, pe pirpei polpepei, “Metine wuso lolpepei lepe, le metine piti laule Ma Ili kolo olo, wusoli le yaruwepe il lipi piti pirpei piri wem liti ku mifei onposio Ma Ili.”

Wolo ilepe pelpe pirpei polpepei, “Ko metine liti lingiepe il olpe, le lolomen ma lesio towa men ili fei lolpepei lepe? Ma olo.” Le pe kare peite nemple, ilepe kani onom pantowo Jisas le ilepe onom flis pasio.

17 Liso mete pite Farasi nou peletei metine lepe polpepei, “Ye irpei irpolo le nenfaripe lutepe peiye ko, le ye ma irpei olomen iri?”

“Ko le metine nimou,” metine lepe namti lirpepe mete pite Farasi.

18 Mete lipi pite Juda, pe wala pulpo pirpolo metine lepe nimou pele nila nasiepe lutepe olpe kolo olo. Le le min fei nou luntoli loporo lepe re, pe pulpo kolo olo. Le pe so piname nimou re yaitei mite metine lepe, 19 le pe pemetei polpepei, “Metine lepei, le ninge leise roum lom? Ise roum yirpei yolo ise roum yila yasiepe lutepe olpe ko? Le le lolomen so le fei nou luntoli loporo lepe?”

20 Fei, yaitei re nimou mele namti mirpepe mete lipi pite Juda pepe, roum mirpepe molpepei, “Ku retai le ninge louku, le ku retai ku wila wasiepe lutepe olpe. 21 Wolo le fei luntoli loporo, le minemple nenfarowo lope, olo ku olo wironom. Ise yeletei, le iliye, le le lotei miso nou lirpeise.” 22 Nimou re yaitei mite metine lepe, me roum mirpei il pepei wusoli me roum turweme mire mete lipi pite Juda pepe. Pe pinu pulpo nemple pirpolo minemple piti pirpei nomnaipe pirpolo Jisas le Krais, mete fei pepe, mete lipi piti Juda ma paplowi pato yaupe le pe ma pe rautuwo Ma Ili pifei angli pau lelpe kolo olo. 23 Min polpepei so nimou re yaitei mite metine lepe roum mirpei mirpolo, “Ise yeletei lotei, le iliye.”

24 Fei, mete lipi pite Juda pepe, pe nou pinawo metine wuso nimou nila nasiepe lutepe olpe pepe. Pe pinu pinawo liti peletei le fei pe nou pinawo, le wem tire twinges. Pe pirpowo metine lepe polpepei, “Ye eisi nange lite Ma Ili le ye ma irpei punkom iri metine wuso kaneiye lepe. Ku mretai molpepei, ‘Le metine oli piti lingiepe il olpe.’ ”

25 Leye lo metine lepe namti lirpepe lolpepei, “Wuso metine lepe, le lingiepe il olpe lo le lingepe il olpe kolo olo, ki kretai fei pepei kolo, olo kironom. Wolo menemple nempleiyeye fei pepei so ki kretai pepe. Ki lutepe olpe wolo fei ki kulwepe men nange koporo.”

26 Fei, mete lipi pite Juda pepe, pe nou peletei metine lepe polpepei, “Ko le lolomen lireye? Le nempipe lutepe peiye fei lolomen?”

27 Le metine lepe namti lirpepeye, “Ki kirpeise fei wolo ise yapteiki mingim kolo. Piti men ma ki nou kirpeise kasi? Ise onposi piti ma fale yire pupam pele lom?”

28 Leye lo pe pirpei lawo le pe pirpowo polpepei, “Ye so pupane lite metine lepe lele, ku olo. Ku pupam pite Moses pele. 29 Ku mretai molpepei, Moses, Ma Ili lirpowo. Wolo metine fei lepei, ku mretai piti le lato fei linei lau re kolo olo, ku mirowo onom.”

30 Metine lepe namti lirpepe lolpepei, “So fei pepei olo nempletei. Ise retai piti le lato fei linei lau kolo olo, wolo le nenfaripe lutepe peiki. 31 Ku mretai molpepei, mete piti pingiepe il olpe, Ma Ili miso laptepe mingim kolo olo. Wolo mete piti paptowo mingim le pe pingiepe il pele, Ma Ili miso laptepe mingim. 32 Wem linutei liti Ma Ili laptei men nange pite yuwei re tef, le le lau lau fale fei, il men re ku mingitepe pirpei piri metine nele piti nenfaripe lutepe pite metine nele wuso nimou nila nasiepe lutepe olpe pepe kolo olo. 33 Wuso metine lepei, le laule Ma Ili kolo olo, menmen fei lolpepei lepe, le miso lesio kolo olo.”

34 Fei, pe namti pirpowo metine wuso linu lutepe pele olpe pepe, pirpowo polpepei, “Ye nimou nilaye le ye eilo asiepe il olpe, le ye olomen ma eitalouku?” Le pe kesi piri naro le yawi tani angli pau.

Jisas lirim lirpei lire mete piti lutepe olpe

35 Jisas lingitei wuso pe piri metine lepe naro le yawi tani angli pau, le wem Jisas lerengawo, le lirpowo lolpepei, “Ye ulpowo Ninge lite Metine Wape lo olo?”

36 Le metine lepe namti lirpowo Jisas lolpepei, “Ili leiki, ye irpeiki le minele soma ki ma kulpowo.”

37 Jisas lirpowo lolpepei, “Ye olo uluwo fei, le le lotei min lireye rounge yirpepei lepei lepe.”

38 Leye lo metine lepe lirpowo Jisas lolpepei, “Ili leiki, ki kulpoye.” Le le yaru yamkelem luwalo ratei onom pite Jisas.

39 Jisas lirpei lolpepei, “Ki kau tef lepei piti kapi il kaptei kiripe mete soma pe piti lutepe olpe, pe ma nou puntoli poporo. Le pe piti lutepe teingipe pepe, pe ma namti lutepe olpe.”

40 Mete pite Farasi wuso piri Jisas pepi pile le pe pingitowo lirpei il pepei pepe, pe peletei polpepei, “Ye irpei irpolo ku re lutepe olpe lom?”

41 Le Jisas namti lirpepe lolpepei, “Wuso ise lutepe olpe, is ki ma kamtuse kirpolo ise yingiepe il olpe kolo olo. Wolo ise yirpei yirpolo ise lutepe teingipe le ise miso yuntoli yoporo, fei pepei ma pato polpepei, ise wala yingiepe il olpe le ki ma kamtuse kirpolo ise mete olpe piti yingiepe il olpe.”

Copyright information for `ONG