Revelation of John 10

Riri nele lite yuwei lire yousi nemple kumpu ponwipe pinginemple

Leye lo ki kuluwo riri nele singetei, le lato yuwei so litipi lau. Nopom keraisi le tutu in laitei neinowo falo lele. Mati lele lini watafei epli le ire pele re pini wata pirpolo weli loluwenge yalu teingelem lingi tepe. Riri lepe, le lesiepe yousi nemple kumpu piti ponwipe pinginemple, le pe olo nempipe elpesipe. Le kete urou tilpi loli peryai le urou enkau loli tef tangu, le le lailo lirkilau wata pirpolo morou laion ili koro lepe. Riri lepe lailo re fei, teplai wata pirpolo le lulpo lirpei lepe, le loungo wem pire eti plen poungo te twinges. Wem teplai loungongo le le wata pirpolo lirpepei lasiepe pepe, ki koporo kutei piti ma kaptei il pele. Wolo ki kingitepe il nemple pirpei fale yuwei pau pirpei polpepei, “Il wuso teplai loungongo wem pire eti plen poungo te twinges le le lirpepei lasiepe pepe, ye esiepe pultei onom peiye, le ye aptei paitei yousi kolo olo.”

Leye lo riri wuso kuluwo kete urou plen loli peryai le urou plen loli tef tangu lepe, le leila eti tilpi lele le yuwei, le le leisi nange lite Ma Ili piti ratei lingi wem wem, le Ma Ili piti laltei uf teingi lato yuwei lire men nange piti pratei lepe, le le Ma Ili piti laltei tef re men nange piti pratei tef lepe, le le Ma Ili piti laltei peryai re men nange piti pratei peryai. Riri lepe, le leisi nange lite Ma Ili le le lirpei lolpepei, “Ma Ili ma kali wem laltetei kolo olo. Wolo wem riri piti lire eti teingine pite eti plen nepe, wem le lutupa wengle lele, is Ma Ili ma laptei fale alepe nimin il menemple wuso pele laplingi pato pepe, le il wuso le lirpepe mete pele piti pesio towa lele, pe mete emarengi pele, il wuso lirpepe pepe ma fale punkom.”

Leye lo il wuso kinu kingitepe pirpei fale yuwei pau pepe, pe nou pirpeiki polpepei, “E kapi yousi wuso nempipe pepe tani eti pite riri wuso urou plen loli peryai le urou plen loli tef tangu lepe.”

Ki so ke keletei riri lepe piti ma waiki yousi kumpu piti ponwipe pinginemple pepe. Le riri lepe, le lirpeiki lolpepei, “Kapi le ye aplei, wem pe wala pratei nemi leiye ye ma ingitepe floutei watafei hani, wolo wem ye eplangu pe pratei yofu leiye, pe ma pireye yofu molou.”

10 Fei, ki kapi yousi kumpu piti ponwipe pinginemple pepe tani eti pite riri lepe le ki kaplei, le wem pe wala pratei nemi leiki, ki kingitepe floutei watafei hani. Wolo wem ki keplangu re fei, pe pireiki yofu molou. 11 Leye lo pe pirpeiki polpepei, “Ye ma nou eptalo il pite Ma Ili irpei iripe menmen piti ma falepe mete pite uf tef wuru le pe piti pirpei il kumpu nemple nemple, le mete lipi piti puntoluwepe mete.”

Copyright information for `ONG