Revelation of John 11

Mete emarengi twinges tite Ma Ili tele

Leye lo Riri lite Ma Ili waiki ningo teingo piti kire nausi menmen le le lirpeiki lolpepei, “Ye eilo nausi winem lite Ma Ili le tile, le ye koponape mete wuso pifei winem lite Ma Ili le pe rautuwo pepe. Wolo uf teingo yawi lite winem lite Ma Ili lepe, ye ma nausi pato. Uf teingo yawi lepe ye ma nausi pato wusoli ki kaltepe mete piti alpe nemple le pe ma poluwo rofrerei uf teingi Jerusalem pe anongou wurutei (42 mun). Anongou wem fei pepe (42), ki ma kaisinge mete emarengi twinges teiki te teptalo il pite Ma Ili le te rounge ma tafo olongou pelnge piti pire meme tipli pesiepe.”

Mete emarengi twinges fei tepei, te tilepe nimpe oliv twinges le tepe twinges piti poutetei weli watafei sakulou, le te tile malfem tire Ma Ili, le Ili piti luntoluwo tef ili yefliye. Le wuso mete nemple pirpolo ma watenge mete emarengi twinges tepe moingi, weli ma fale nemi pelnge laplei mete eringi pelnge, le fei pepei, minemple pirpolo ma watenge rounge moingi, pe ma pa. Te rounge kapi singe piti tesiene nef tanri wem te rounge teptalo il pite Ma Ili. Le te rounge kapi singe piti weisipe tipe luwi fale pire teluwi, le te onom pelnge, wem te rounge tirpei piti moingi men nange ma falepe mete piti tef, pe ma fale wusoli te rounge olo kapi singe pite Ma Ili.

Wem mete emarengi tepe, te teptalo il pite Ma Ili re fei, morou wasene nele fale tef nample lautiletei liti ririm olpe pratetei lepe, fale lau le le ma liringe mete emarengi twinges tepe pepi plolpo. Morou wasene lepe ma lirkilau losienge ta, le topungou pelnge ma pusange tato tisi ili lite uf ili wuso Ili lelnge re pe tingeli laitei nimpe lepe. Nange lite uf ili lepe, pe ma pirim pirpei piri pirpolo le Sodom lo le Isip. Mete pite uf tef yeflipiye, alpe nele nele, il kumpu pelpe pelpe le topungou nemple nemple, pe ma pulwenge topungou pite mete emarengi tepe epli wem twinges niliye le epli wem nele ma pire mul pulwenge pe fale epli wem nimin, le pe ma pusape nemple kauti topungou pelnge pe pautetei kolo olo. 10 Mete piti tef ma onom teingine piti te rounge ta. Pe ma papli oweli lipi paplei rautunemple le pe wainemple oweli men nange pepe wusoli wem mete emarengi twinges tepe tratei, te watepe mete piti tef moingi wuru. 11 Epli wem twinges niliye le nele le lile epli wem nimin, wem fei pepe karinge re fei, Ma Ili nou watenge nempi le te rounge teilo tile. Mete yeflipiye wuso pulwenge tepe, pe turwepe olpe. 12 Leye lo mete emarengi twinges tepe, te tingitepe il lipi nemple pirpei fale yuwei pau pirpenge polpepei, “Rounge yunwei yau lepei.” Wem mete eringi pelnge pile puntoli, te rounge tunwei tire nopom te yuwei. 13 Wem fei lepeye, mayene ilitei lini le winangou pite uf ili lepe wuso karipe paptei tulum pire eti plen poungo le eti plen, pe pite tulum niliye lepe olo paututu puwalo pratei tef le mete wurutei (7,000) mayene leplangu pa. Mete piti wala nampir pratei pepe, pe turwepe pire menmen fei pepei le pe peila nange lite Ma Ili lite yuwei.

14  Moingi piti lire eti teingine nepe fei oloye, le piti lire eti tupu lepe so wala lato, wolo le ma fale frou.

Riri piti lire eti teingine pite eti plen nepe le lutupa wengle lele

15 Leye lo riri piti lire eti teingine pite eti plen nepe, le lutupa wengle lele le ki kingitepe il lipi wuru pirpei fale yuwei pirpolo, “Ili, le Ma Ili louku lire Krais lele, te rounge fei ma tuntoluwo tef re men nange le te ma tuntoluwo wem oli oli.” 16 Leye lo mete lipi wuru (24) wuso pifei flenge pelpe fi fi le pe pifei malfem pire Ma Ili lepe, pe puwalo pratei mi noli tef le pe rautuwo Ma Ili. 17 Pe rautuwo Ma Ili pirpolo,

“Ili, ye Ma Ili singetei, ye fei ratei le ye sungoitei liye ratei. Ku onom teingine mireiye piti ye iripe singe lipi peiye le ye fei ma untoluwo tef re men nange.
18 Mete piti tef wuso pulpoiye kolo pepe, pe enke flis pireiye wusoli wem leiye piti onom kotu le ye watepe moingi olo fei faleye, le mete wuso pa le ye nou eilape pepe re ye ma kapi il aptei iripe. Le wem leiye piti aisipe mete emarengi, pe mete piti pesio towa leiye, le mete peiye yeflipiye wuso turwepe pireye lepe, ilepe nange pelpe lipi le ilepe pe mete yaupe, ye fei ma ailelepe. Le wem leiye piti ma iripe nemple mete wuso pirowo tef nele.”
19 Leye lo pe pirame wingi pite winem lite Ma Ili wuso ratei yuwei lepe le ufau lire era fila wuso Ma Ili laptei Il Lipi paitei le le watowo Moses pepe, ufau lite era fila fei pepe pifei alepe nimin yawi. Le teplai nesi mil, teplai loungongo, mayene lini le nef nire tou (ais) nualo.

Copyright information for `ONG