Revelation of John 12

Moto nire Tutu Towa

Leye lo menmen olo nempletei, pe fale paitei teplai yuwei. Moto nenpe epli lini neinene oloye le olongou pene so epli lepe, le ire yepe pene poluwo ane laitei tef, le tauri pire eti plen poungo le plen te twinges, ne reptapo pifei falo lene watafei welfangelem liti falo lite metine ili piti luntoluwepe mete. Ne wem lirine malfem piti ma nilape eple le ne so nouti re nailolo nire flis.

Le menmen nemple, pe re olo nempletei, pe fale pingi paitei teplai yuwei. Tutu towa ili yalei fale laitei le falongou pire eti plen poungo te twinges poluwo le falo niliye niliye pe reptapo wolupungo youti, le tutu towa lepe, bulmakau wengle pire eti plen poungo le pite eti plen poluwo. Le lire you lele leipipe tauri wuso karipe paptei tulum twinges niliye, le pite tulum niliye pepe olo tutu towa lepe lire you lele leipipe tani teplai yuwei le le liripe puwalo tef. Le lile malfem telpine moto wuso nailolo piti ma nilape eple le le lile telpine piti ma laplei eple pene wem ne nilape. Leye lo moto nepe, ne nilape eple, nila ninge tulei le le ma lirkilautei piti luntoluwepe mete pite uf tef yeflipiye le pe ma pingiepe il pele loteteiye. Wolo tutu towa lepe, le lalei ninge fei lepe kolo olo, pe penglei paisi frou le pe pila pe paltowo Ma Ili wuso lifei flenge pele pepe. Le moto nepe, ne nantu ne tef oli era re telmane ye yawi lepe neye, ne tulum wuso Ma Ili lopori elpesi laltene lato piti le ma luntoluwene ratei anongou wuru (42).

Leye lo pe plolpo pratei yuwei. Riri Maikel linuwepe ririm nemple pite yuwei pepe, pe plolpo pire tutu towa lepe lire ririm pele. Tutu towa lepe lire ririm pele paye potei le pe pirpolo ma namti pirkilau plolpo, wolo Maikel liripe ririm pele wuso linuwepe pepe, pe pirkilau posiepe tutu towa lire ririm pele le pe paptu tani uf teingi piti lato yuwei. Maikel liripe ririm pite yuwei pepe, pe kesi tutu towa ili lepe piri luwalo lau tef. Le tutu towa oli piti sungoitei liye so lempesipe mete puwalo tisi oli, nange lele pinawo pirpolo Riri Oli lo Towa. Piri liripe ririm pele puwalo pau tef.

10 Leye lo ki kingitepe ririm pite yuwei pirpei il lipi pirpolo, “Fei Ma Ili louku ma kaniepe mete pele. Le fei ma lire singe pele piti luntoluwepe mete watafei le metine ili. Fei Krais lele ma lingiepe il pele piti luntoluwepe mete pite tef ili yefliye, wusoli Towa olo lile malfem lire Ma Ili piti epli mulpou le ma lamtuwepe ilepe wane pouku kolo, oloye. Towa olo pe kesi piri le tef tani uf teingi lato yuwei. 11 Ilim winkem pouku piti pulsi Krais, pe wai potei topo le pe pile singe wusoli teluwi pite sipsip ninge olo kaptetei il olpe pelpe fei le pe pirpei nomnaipe pire il punkom wuso pe pulpope pepe, le fei pepei, pe onposi piti kane potei kolo olo wolo pe wai potei piti pa pire nange lite Krais. 12 So ise piti ratei uf teingi lato yuwei lepe, ise enke teingipe. Wolo ise piti ratei tef le ise piti ratei peryai ise men olpe, ise ma yila moingi wusoli Towa olo litipi kareise le tef lepe le le olo onom kotutei wusoli le retai piti wem lele ma ulel kolo olo.”

13 Wem tutu towa lepe, le luntoli wuso pe piri luwalo le tef, le laneine moto wuso nila ninge tulei lepe, laneine le piti ma watene moingi. 14 Wolo Ma Ili watene flingu pite nafle tuwalfo ine piti ne ma neifale ne tanio tutu towa lepe, le ne ma ne tef oli era re telmane ye yawi. Moto nepe, ne neifale ne ratei tulum fei lepe le Ma Ili luntoluwene ratei eringi twinges niliye le eringi nemple pe pile nimin (3 na hap yia). 15 Leye lo tutu towa lepe nempe nemi lele le tipe laptu fale watafei wof la, le tipe lepe lintane moto nepe piti ma kani lilane le. 16 Wolo tef kaniene moto nepe, le lungo le tipe wuso laptu fale nemi lite tutu towa lepe, tipe le luwalo lautile tef wuso lungo lepe. 17 Tutu towa lepe olo onom kotutei lirine moto nepe wusoli ne nantu tanio, le le so weitei le lolpo liripe eple palye pite moto nepe. Eple palye pene wuso pingiepe il lipi pite Ma Ili le pe peptalo il punkom pite Jisas. 18 Le tutu towa lepe le lile telmane lite peryai mingo.

Copyright information for `ONG