Revelation of John 14

Weni pite mete wuso Ma Ili kaniepe pepe

Le ye lo ki kuntoli le ki kuluwo sipsip ninge lile tumun Saion le mete wurutei (144,000) piri pepi pile. Pe mete wuso paltei nange lite sipsip ninge lire yaitei lele paitei masi pelpe pepe. Le ki kingitepe il nemple pirpei fale yuwei le pe iplitei watafei etingi ili lifei konkongo ingelem le le lire ipli, le minu pireripe watafei teplai loungongo. Il wuso kingitepe pepe, pe kotutu wata pirpolo mete petesipe hap watafei kita le pe kotutu. Mete wurutei pepe (144,000) pe pile kani onom pantepe flenge pite Ma Ili, le siye wasem twinges te twinges le mete lipi piti pifei flenge pelpe fi fi, malfem pire Ma Ili. Mete wurutei pepe (144,000), pe puro weni nemple yeflipi le pe poteteiye pretape weni fei pepe wusoli Ma Ili kaniepe pe poteteiye taniepe mete yeflipi pite tef, le pe so pretai piti puro weni fei pepe. Pe mete piti pailele potei pratei teingipe tuwopou, pe paisepe nimoure kolo le pe pire nimoure nemple re pepi petei kolo olo, topungou pelpe wala yeflipi. Pe pulsesi sipsip ninge malfem, le le pinei, pe re ma pulsi pe. Pe wuso Ma Ili kaniepe tani mete yeflipi pite tef le pe poteteiye, pe pite Ma Ili pele lire sipsip ninge le pe wata pirpolo oweli piti pinu poungo le pe kotuwepe paptowo Ma Ili. Pe mete piti pirpei pempetei kolo olo le pe palingi nange lite Krais kolo olo. Il menemple olpe re paisipe topungou pelpe kolo olo, pe mete teingipe tuwopoutei.

Il pite ririm twinges niliye pite yuwei

Leye lo ki kuluwo riri nele lite yuwei, le leilo linge teplai yuwei le le lilape il teingipe piti pirpei punkom wem oli oli, le lilape il pepe lau piti ma leptalo pe mete yeflipiye piti tef, mete topungou nemple nemple, alpe nele nele, il kumpu nemple nemple le uf tef nele nele. Riri lite yuwei lepe, le lirpei il lipi lirpolo, “Ise turise yasio Ma Ili, le ise yeila nange ili lele, wusoli wem olo fei faleye piti le ma kapi il laptei liripe mete piti tef. Le metine piti laltei tef, teplai re peryai le tipeluwi pite tef, le ise ma rautuwo.”

Riri nele luwol piti linu lepe, le lirpei lolpepei, “Uf ili Babilon olo olesaye, nange teingi lele olo luwalo linge tef ye. Mete pele pingiepe il olpe le pe peptalo mete yeflipiye pite tef piti ma pulsipe piti pingiepe il olpe pelpe wata pirpolo pe watepe wain tipe lelpe palei le pe pini purungo pepe.”

Riri nele piti lire eti tupu, le luwonge twinges piti tinu tepe le le lirpei il lipi lirpolo, “Mete yeflipiye wuso rautuwo morou wasene lire nimpe wuso palpowo mati pinio morou wasene fei lepe, le pe wuso karipe masi pite morou wasene lepe paitei mati lo eti tilpi lelpe, 10 pe ma wata pirpolo palei wain tipe lite Ma Ili lele piti le ma onom kotu lasiepe. Ma Ili ma onom kotu lasiepe mete fei pepe le le ma lirkilau watepe moingi ili wata pirpolo le lalfo wengle pau lire wain tipe wala singe le le laltei watepe palei piti ma lus piyo le pe puwalo pepe. Pe ma pila moingi ilitei wem ririm teingipe pite yuwei pire sipsip ninge ma pile puntoli le weli ili lire era nemple weli loluwepe, pe ma puwalo paplei mete wuso rautuwo morou wasene lepe. 11 Le weli wuso laplei lepe, le ma loli lire tuwange ratei lolpepe wem oli oli. Flis re moingi ma kere fei lolomen, olo, mete wuso rautuwo morou wasene lire nimpe wuso palpowo mati pinio morou wasene lotei lepe, le pe minemple wuso karipe masi pite morou wasene paitei topo lelpe, epli mulpou pe ma pailo pire flis re moingi pratei polpepe.”

12 So fei pepei, mete pite Ma Ili pele ma wai potei topo le pe pile singe piti pingiepe il pite Ma Ili le pe pulsi Jisas.

13 Leye lo ki kingitepe il nemple pirpei fale yuwei pirpolo, “Ye aptei il pepei, wem fei lepei le le le, mete wuso pesio towa lite Apa Ili le pe pa piri, pe ma enke teingipe.”

Le riri lite Ma Ili lotei namti lulpo lirpolo, “Iyo, pepe punkom. Pe ma pratei paltei yef pire towa wuso pirkilau pesio lepe wusoli towa lelpe miso kere yawi kolo olo.”

Il kauro yuwei pirpei pire oweli piti tef poungo le pe ma kotuwepe

14 Leye lo ki kuntoli le ki kuluwo nopom nele fiyu le ki kuluwo watafei metine wape, le lifei nopom fei lepe. Le reltapo welfangelem liti falo pire gol pesio, reltapo lifei falo lele le le lesio ila nele nel le le leinei, ila lelpe liti pire palowi wit re wolo. 15 Leye lo riri nele lite yuwei, ki kuluwo naro winem lite Ma Ili le le le lile lailo il lipi lirpowo piti lifei nopom lepe, lirpowo lolpepei, “Ire ila leiye lepe kotuwepe oweli wusoli wem loporotei lele fei faleye, oweli pite tef olo poungoye le ye ma kotuwepe.” 16 Leye lo le piti lifei nopom lepe, lelyo ila lusa tef le le kotuwepe oweli wuso poungo pepe.

17 Leye lo ki kuluwo riri nele lite yuwei, le naro winem lite Ma Ili lele ratei uf teingi yuwei lepe, kuluwo naro lau le le re lesio ila nele nel.

18 Leye lo riri nele lite yuwei, le naro lau tani tile, le le riri piti luntoluwo weli. Le lailo il lipi lirpowo riri nele wuso lesio ila nele lepe, lirpowo lolpepei, “Ire ila leiye lepe karipe wain fouri tani emare wusoli liom wain pite tef pepe, wain fouri olo funimpi oloye le ye ma karipe.” 19 Liso riri wuso lesio ila lepe, le lelyo ila luwalo tef le le karipe wain fouri pire tai tani emare le le liripe pautile oi liti poluluwo re kenpipi wain fouri. Fei pepei, pe pilepe mete wuso pingiepe il olpe le wem Ma Ili onom kotu, le ma watepe moingi. 20 Wain fouri pepe, pe poluluwo re kenpipi tipe lele pratei uf ili Jerusalem kolo olo, wolo pe kenpi pratei towa yawi le teluwi naro la linge tef le fiyintei (320 kilomita), le kru lele ma lire metine esi yoli loparu.

Copyright information for `ONG