Revelation of John 18

Ma Ili lirowo nele uf ili Babilon

Pepei kere re fei, ki kuluwo riri nele lato yuwei so litipi lau. Le kapi singe lipitei le le lini watafei epli lepe, le if lele lini luwalo tef ili yefliye. Le lailo il lipi lirpolo, “Uf ili Babilon olo olesaye, nange teingi lele olo luwalo linge tefye. Ririm olpe pirkilau pratei uf fei lepeye, le naflepem olpe polomen polomen re fale pratei uf fei lepe. Mete pite uf Babilon lepe, pe peptalo mete piti tef pire il olpe pelpe le pe wata pirpolo watepe wain tipe lelpe palei le pe pini purungo pepe. Uf ili Babilon lepe, le wata pirpolo moto pite tisi le mete lipi piti puntoluwepe mete pite tef ili yefliye, pe onom kerene piti ma pauleline, le mete pite tef wuso pesio towa lelpe liti paptetei re paisesipe oweli pene pepe, pe fale pire mete lipi pire oweli yini wurutei wusoli ne onposi piti nange lene ma fale ili le ne so nirkilau naisesipe menmen wuru pelpe naptei notei.

Leye lo ki kingitepe il nemple pirpei fale yuwei pirpolo,

“Mete peiki, ise yau tani uf fei lepe, yusa le ise yau tani. Uf fei lepe, le watafei moto one piti ningiepe il olpe, le ise ma yulsine kolo, soma moingi lene re ma faleise kolo.
Ne ningiepe il olpe eryai nirkilautei le Ma Ili ma onom pete il lire il olpe pene kolo. Ne nolomen nireise, ise re ma namti yolpepe yirine. Ne waise moingi wem niliye, wolo ise ma namti watene moingi elpesi lepe wem twinges. Ne nireise olpe nire il olpe pene wata pirpolo ne nalfo wengle pau lire wain tipe wala singe le ne waise yalei, wolo ise ma namti yautufo wengle pal twinges tire wain tipe olo singetei le ise ma namti watene nalei. Ne kali uf lene neletei le ne neila nange lene nire oweli yini wuru, le ise ma namti yaltei moingi ili fale uf lene, le ne ma namti noutiti re nailolo nire flis re moingi. Wusoli ne nirpepei notei nolpepei, ‘Ki kifei flenge peiki watafei ki moto ine piti kuntoluwepe mete. Ki watafei towa moto kolo olo, le ki ma onom one re koutiti watafei towa moto, munge la taniene nepe kolo olo, pepe miso faleiki kolo.’ Min fei pepei so moingi pene ma pirkilau falene epli wem niliye yo fei oloye, moingi watafei kainu olpe polomen polomen, onom one re noutiti wata pirpolo noutuwo munge lene piti la, oweli pene re olo pelengi olo, nimpi nanei kere nultetei. Le weli ma fale lanei, wusoli Ili, le Ma Ili wuso kapi il laptei lirine lepe, le olo singetei.”
Mete lipi piti puntoluwepe mete pite tef, pe wuso pingiepe il olpe pite mete pite uf ili Babilon lepe, pe wata pirpolo pulsine moto one piti ningiepe il olpe le pe onom kerene piti ma pauleline wolo wem pe puluwo tuwange lite weli wuso fale lanei nepe, pe ma poutuwene re pirine nimpi. 10 Pe ma pile fiyen, lus ye patone wusoli pe turwepe pire moingi lene le pe ma rafwene pirpolo, “Men one, ye ila moingi ilitei. Ye ine, nange leiye ili, mete pretaiye. Ye uf ili Babilon. Epli wem kurautei (1 aua) moingi ilitei faleye.”

11 Mete piti tef ili yefliye wuso pesio towa lelpe liti paptetei re paisesipe oweli men nange pepe, pe pouti re pire nimpi pire uf ili lepe wusoli metine minele re namin ratei uf ili Babilon lepe piti ma laisepe oweli men nange pelpe kolo olo, olo pa pelengi oloye. 12 Minemple pratei ma paisepe oweli yini re men nange watafei gol, silva, era nemple teingipetei piti peisipe mole lipi, le foiye re yilyongou piti pire yini, le nimpe nemple teingipetei wopu piti paploupe re rapupe piti pire pesiepe men nange, le men nange wuso pire nilpe pite siye lipi pinape elefan, pire nilpe pelpe pesiepe pepe, le men nange wuso pire nimpe pesiepe, nimpe nemple teingipetei piti peisipe mole lipi, le menmen piti pire bras pesiepe, le piti pire ain pesiepe, le era nemple in pireripe. 13 Le oweli nemple wopu pinape pirpolo sinamon, le yefeingu piti pire weisipe oweli, le oweli nemple pelpe pire nief piti pepletei weli le pe pire wopu, le oweli nangis le wopu teingi lingepe, le oweli wopu piti pire yini le topungou pelpe ma pire wopu pepe, le oweli piti paplei watafei wit re rais, le bulmakau re sipsip, le hos pire foiyou teingelem piti hos peipipe, le mete piti pesio towa yawi le mete teingipe le pe pengleipe paptei pifei winem oli. Oweli yini re men nange fei pepei pepe, minemple re miso nou paisepe kolo oloye. 14 Mete piti paptetei re paisesipe oweli yini re men nange pepe, pe ma pirpei pire uf ili Babilon lepe polpepei, “Oweli yini re men nange teingipetei wuso onom peiye rotope piti ma kapi aptei yotei pepe olo pelengiye, le mole yini re peiye yeflipi pepe ma nou kapi fei olomen, oloye.” 15 Mete piti paptetei re paisesipe oweli pite uf ili lepe, pe oweli yini re men nange pelpe wurutei, le pe ma pile fiyen, lus ye pato uf ili lepe wusoli pe turwepe pire moingi wuso falowo uf ili Babilon lepe. Pe ma poutuwo re pirowo nimpi, 16 le pe ma pirpei rafuwo pirpolo, “Ye men oli, ye uf ili Babilon, nange leiye ili mete pretaiye, fei moingi ilitei faleye. Mete peiye ma pafo olongou teingipetei fiyu, yalei re mul, le pe ma pire yini pire men nange wuso pire gol pesiepe pepe, le era nemple teingipetei piti peisipe mole lipi, le foiye re yilyongou teingipetei. 17 Le wem kurautei (wan aua), oweli mole yini re men nange pite mete peiye olo pelengiye.”

Mete piti pesiepe uweka le mete piti kaniepe le mete yaupe piti ponglo pifei paulo pe pau, le mete eryai wuso pesio towa lelpe pinge peryai piti kane potei, pe ma pile fiyen, lus ye patowo uf ili lepe,
18 le wem pe puluwo tuwange lite weli wuso fale lalei uf ili lepe, pe ma rafuwo pirpolo, “Uf nele re ili watafei le lepei kolo olo.” 19 Pe kali tef nief piri lifei falongou pelpe, pouti re pire nimpi le pe pirpei polpepei, “Men oli, moingi ili falowo uf ili Babilon. Mete wuso pilape uweka pelpe pe pau pinge peryai lepe, pe fale mete lipi pire oweli yini re men nange pite uf ili fei lepe. Le wem kurautei (1 aua) men nange yeflipiye pite uf ili lepe olo pelengi oloye.”

20 Ise piti ratei uf teingi lato yuwei lepe, ise enke teingipe wusoli uf ili Babilon lepe olo Ma Ili lirowo niliye. Ise mete pite Ma Ili pele, ise pupam le ise mete emarengi pite Ma Ili pele, ise enke teingipe wusoli Ma Ili kaneise piti kapi il laptei liripe mete pite uf ili lepe le le namti watepe moingi.

21 Leye lo riri nele singetei, le kali erau nele ili moingitei le le liri lautile peryai, le le lirpei lolpepei, “Moingi ili fei lolpepei ma faleye ye uf ili Babilon wem Ma Ili lireye nele le mete ma nou puliye kolo oloye. 22 Mete peiye piti petesipe hap (kita) le mete piti puroro, mete piti putupape wengle esi le wengletei, mete ma nou pingitepe kolo oloye. Mete peiye wuso pretaitei piti pesio towa men nange pire esi pelpe pepe, pe ma kotire oloye, le erau liti weisesi le le lalolowi wit lepe re ma nou pingitowo lire ipli kolo oloye. 23 Mete ma nou pulwepe nongo weli peiye kolo oloye, le mete re nimoure piti paitenemple pepe, mete ma nou pingitepe il manu pelpe kolo oloye. Mete peiye wuso pesio towa liti paptetei re paisesipe oweli re men nange pepe, pe fale pire mete lipi pinuwepe mete yeflipiye pite tef, le mete peiye, pe mete piti pempesipe mete yeflipiye pite tef, pempesipe pire wopu leiye piti pantuwepe mete enke le pe ma onom kereye.”

24 Moingi falowo uf ili Babilon wusoli mete pele petesipe mete emarengi re mete pite Ma Ili pele pa, le mete eryai pite tef wuso pulpowo Jisas, pe re pa pire esi pite mete pite uf ili Babilon.

Copyright information for `ONG