Revelation of John 19

Pepei kere re fei, ki kingitepe wata pirpolo ipli lite mete wurutei pirpepei il lipi fale yuwei pirpei polpepei, “Ku meila nange lite Ma Ili. Ma Ili, le metine piti kanouku, le olo teingitei le le olo singetei. Le lirpei il punkom le le lingiepe il tuwopou wem le kapi il laptei liripe mete. Le lamtuwene moto ine pite tisi wuso niripe olpe mete piti tef nire il olpe pene piti pauleline ausi. Ma Ili watene moingi wusoli ne netesipe mete pele piti pesio towa lele, ne netesipe pa.” Le mete wurutei pepe, pe nou pirpei polpepei, “Ku meila nange lite Ma Ili. Tuwange lite weli wuso fale lalei uf ili lepe ma kere kolo, weli loli yaruwo tuwange wem oli oli.” Leye lo mete lipi wuru (24) wuso pifei flenge pelpe neinowo Ma Ili, le siye wasem twinges te twinges wuso pile malfem pire Ma Ili, pe puwalo pratei rautuwo Ma Ili wuso lifei flenge pele pepe, le pe pirpei pirpolo, “Punkomtei, ku meila nange lite Ma Ili.”

Pe papli oweli lipi piti rautuwo sipsip ninge laisene moto

Leye lo il nemple pirpei fale flenge piti pile malfem piripe pite Ma Ili pele, il pepe pirpei polpepei, “Ku meila nange lite Ma Ili louku, ise mete piti yesio towa lele, le ise mete yeflipiye, mete piti nange peise lipi le ise piti yaupe, nange olo, ise wuso turise yasio Ma Ili lepe, ise yeila nange lele.” Leye lo ki kingitepe wata pirpolo ipli lite mete wurutei pirpepei, lo watafei ipli lite etingi ili lifei konkongo, lo le watafei teplai lirkilau loungongo le le lire ipli lepe. Ki kingitepe pirpei polpepei, “Ku meila nange lite Ma Ili. Ili louku, le Ma Ili Singetei, le metine ili piti luntoluwepe men nange yeflipiye. Ku rautu nemple le ku enke teingipe, ku meila nange ili lele. Wusoli wem fei faleye piti sipsip ninge ma lire moto roum maplei oweli le moto pele olo nopori notei fei. Ma Ili watene olongou teingipetei fiyu olo pininiye piti ne ma nafo.” (Olongou teingipe fiyu pepe, pe pilepe il teingipe tuwopou wuso mete pite Ma Ili pele pingiepe pepe.)

Leye lo riri lite yuwei lirpeiki lolpepei, “Aptei il pepei, ‘Mete wuso Ma Ili linape paule piti ma puluwo sipsip ninge lire moto roum maplei oweli, mete fei pepe, pe ma enke teingipe.’” Le riri lepe nou lirpei reresipe lolpepei, “Il fei pepei olo punkom le pe pite Ma Ili pele.”

10 Fei, ki kuwalo ratei ire yepe pele piti ma rautuwo wolo le lirpeiki lolpepei, “Ye olpepe kolo, ki kesio towa lite Ma Ili watafei ye iripe ilim winkem peiye pepe, le mete yeflipiye wuso pesiepe il punkom piti pirpei piri Jisas le pe pingiepe. So ye ma rautuwo Ma Ili loteteiye.”

So Riri wuso lirpei il punkom liri Jisas lepe, le Riri liti leilape mete enke piti peptalo il pite Ma Ili.

Metine lifei hos fiyu

11 Leye lo ki kuluwo teplai yuwei lungo le hos fiyu fale nile. Metine piti lesiene hos nepe, nange lele pinawo pirpolo, “Metine piti lirkilau lesio towa lite Ma Ili, le le metine piti lirpei re lingiepe il punkom.” Le lingiepe il tuwopou wem le kapi il laptei liripe mete le wem le lolpo. 12 Lutepe pele pini watafei weli kete noni, le le reptapo welfangelem liti falo wuru pifei falo lele. Pe kari nange nele laitei topo lele wolo minemple re pretawo nange fei lepe kolo olo, le loteteiye retawo. 13 Olol ulel piti lalfo lifei yuwei lepe olo pire teluwi kaltei. Le nange lele pinawo pirpolo “Il pite Ma Ili.” 14 Mete pite yuwei piti plolpo pepe, pe pulsesi, pe pesiepe hos fiyu le pe pafo olongou teingipetei fiyu. 15 Werau olo neltei, le fale loli nemi lele le le liri werau lepe piti lirkilau lolpo liripe mete pite uf tef wuru. Le ma lirkilau luntoluwepe le pe ma pingiepe il pele loteteiye, le le ma loluwo re kenpipi wain tipe tani oi liti kenpipi wain le pepei ma kosape mete piti wem Ma Ili singetei, le onom kotu liripe mete, le ma lolpepe liripe. 16 Olol ulel lele piti lalfo lifei yuwei le urou lele, pe paptei nange fei pepei paitei, paptei pirpolo, “Le metine ili singetei piti luntoluwepe mete re men nange pite yuwei re tef, le le Ili piti linuwepe mete lipi.”

17 Leye lo ki kuluwo riri nele lite yuwei lile epli. Le lailo il lipi linape naflepem yeflipiye wuso peifalele pinge yuwei pepe, lirpepe lirpolo, “Ise yaule yanfinemple piti ma yaplei oweli lipi wuso Ma Ili loporipe pepe. 18 Ise yau yaplei topungou re talu pite mete lipi piti puntoluwepe mete, mete lipi piti puntoluwepe mete piti plolpo, mete piti plolpo, ise yaplei topungou re talu pite hos re mete piti pesiepe, le ise yaplei topungou re talu pite mete yeflipiye, mete piti pesio towa yawi le pe mete yaupe, mete piti nange pelpe lipi le mete piti yaupe, nange olo, ise yaplei topungou re talu pelpe.”

19 Leye lo ki kuluwo morou wasene wuso laptu fale peryai lepe, ki kuluwo lire mete lipi piti puntoluwepe mete piti tef, pe pire mete pelpe piti plolpo, pe pau panfinemple piti ma plolpo pire metine piti lesiene hos, le liripe mete pele piti plolpo. 20 Metine piti lesiene hos nepe, le liripe mete pele piti plolpo, pe penglei morou wasene lepe lire nele piti lempetei lirpolo le metine nimou wem le lirpei le menmen potei pire tute fale yaupe, le morou wasene piti linu lepe ma lile lupoluwo. Men men wuso potei pire tute fale yaupe pepe, morou wasene piti lingi wuso lempetei lirpolo le metine nimou, le laptei fale piti ma lempesipe mete wuso karipe topungou pelpe pire masi pite morou wasene piti linu lepe, le le lempesipe mete wuso rautuwo nimpe wuso palpowo mati pinio morou wasene fei lepe. Morou wasene piti linu lepe, le nele piti lingi wuso lempetei lirpolo le metine nimou, te roungesye, metine piti lesiene hos nepe, le liringe nampirye tinki weli ili piti loluwepe era nemple weli loluwepe pepe. 21 Mete pelnge piti plolpo pepe, metine piti lesiene hos, le liri werau lele wuso fale loli nemi lele lepe losiepe pa oloye, le naflepem yeflipe pau pirkilau paplei topungou re talu pelpe oloye.

Copyright information for `ONG