Romans 11

Ma Ili onom manepe ilepe pite Israel

Ki nou keiteise, Ma Ili olo tounga pesipe mete yeflipi pite Israel lom? Olotei, ilepe olo le onom manepe. Retai, ki kutei lite Israel. Ki ninge palyene lite Abraham, le ki lite alpe lite Benjamin. Mete wuso sungoitei liye Ma Ili pele linu retape pepe, pe yeflipiye, le miso tounga pesipe kolo olo. Ise retape il piti paitei yousi wuso pirpei piri metine nimou Ilaija wem le louti lirpowo Ma Ili liripe mete piti Israel. Ilaija louti lirpowo Ma Ili lolpepei, “Ili leiki, pe petesipe mete emarengi peiye pa oloye, le pe paptutu flenge peiye. Ki kuteteiye wala namin ratei, le pe pirpolo ma peteteiki ki re ka.” Wolo Ma Ili nou lirpowo metine nimou Ilaija lolomen? Ma Ili lirpowo Ilaija lolpepei, “Mete wurutei (7,000) wuso rautu weni riri oli Bal kolo olo pepe, mete fei pepe ki olo kesiepe kapiri pite ki kutei.” Min watafei wem fei lepei lepe, mete yaipiyeye pite Israel olo Ma Ili pele keiniepe fei, wusoli le onom manepetei. Ma Ili keiniepe mete wusoli pe pesio towa teingi lom? Olo, le keiniepe wusoli le lotei onom manepe. Le wuso Ma Ili keiniepe mete wusoli pe pesiepe towa eryai pepe, tisi lele piti onom manepe mete pepe olo, ma lingowo kolo. Wolo tisi lele piti onom manepe mete pepe, olo teingi loporo, le le lingowo.

Min polpepei so mete piti Israel onposi pirpolo ma pintawo tisi liti fale teingipe tuwopou piri Ma Ili, wolo olo, pe perengawo kolo olo. Mete yaipiyeye pelpe wuso Ma Ili keiniepe pepe, pe poteteiye perengawo tisi fei lepe. Wuru pelpe pepe, Ma Ili kani onom naniepe le pe paptowo mingim kolo olo. Min watafei il piti paitei yousi, pe pirpei pepe, “Ma Ili kani onom naniepe, le sungoi liye so lau lau fale fei, lutepe pelpe olo kere piti pulwepe menmen kolo olo, le mingim pelpe olo pautu piti pingitei poporo kolo olo.” le Devit re lirpei lolpepei,

“Oweli lipi pelpe wuso papli pepe, pe ma pesiepe enke pelpe papiri le pe ma fupepletei. Pe ma nautetei tisi le pualo le moingi ma falepe.

Lutepe pelpe ma konti le pe ma puntolili kolo olo, le wem oli oli moingi ma falepe le pe ma pungutu puwo pasio wata pirpolo pe pila menele ili moingi luwo tounga lelpe lepe.”

Ma Ili kaniepe mete piti alpe nemple

11 Ki nou keiteise, wem mete piti Israel pualo, Ma Ili ma tounga pesipe lom? Olotei. Pe pingiepe il olpe liso Ma Ili weitei kaniepe mete piti alpe nemple. Ma Ili lolpepe piti ma kotuwepe enke pite mete piti Israel le pe ma enke olpe pasiepe mete piti alpe nemple. 12 Mete piti Israel pingiepe il olpe liso Ma Ili weitei lailelepe re luntoluwepe mete eryai piti tef pepe, luntoluwepe loporotei. Le mete pite Israel olo pingowo tisi lite Ma Ili poporo kolo liso Ma Ili weitei lailelepe re luntoluwepe mete piti alpe nemple. Wolo wem mete piti Israel, pe yeflipiye nou kapi enke paptowo Ma Ili, wem fei lepe, mete piti Israel le mete piti alpe nemple pepe, Ma Ili ma lirkilau lailelepe re luntoluwepe pepiye.

13 Ki fei ma kirpei ke ise mete piti alpe nemple. Ki fale pupane lite Krais piti ma kesio towa lele piti kaneise, le fei pepei, ki ma rautu kutei kasio towa leiki piti kesio. 14 Ki kolpepe soma mete peiki piti mepi teluwi alpe nempleiye pepe, mete piti Israel, pe ma enke olpe pasiki le wem ilepe pelpe weitei onom, Ma Ili miso kaniepe. 15 Wusoli wem mete piti Israel pingiepe il olpe le Ma Ili tounga pesipe, Ma Ili weisipe mete piti tef fale pire numuwi pele. Le wuso Ma Ili nou kani onom lantepe mete piti Israel, menele ma falepe? Pe ma pratei poporo wusoli pe wata pirpolo pe pa pepe, wolo wem Ma Ili nou kani onom lantepe, pe wata pirpolo nou peilo kali nempi nele liti ma nampir pratei.

16 Wuso ye yaruwo luom ile wuso lire uplu lepe ma altei watowo Ma Ili, luom lire uplu yefliye ma lite Ma Ili lele. Le wuso ye keinio nimpe nele ma altowo Ma Ili lele, ine angoleingi re ma pele yeflipiye. 17 Nimpe oliv wuso mete pari lepe, ine ilepe olo Ma Ili yaruwepe taniye, le le kapi ine pite nimpe oliv piti towa yawi pepe, Ma Ili kapi lepletei poli tulum lite ine wuso le yaruwepe tani nimpe oliv wuso mete pari lepe. Ise mete piti alpe nemple pepe, ise watafei oliv ine piti towa yawi pepe, le fei ise kapi singe re menmen teingipe piti kaneise ratei yoporo. Wolo menmen fei pepei pepe pe paule mete piti Israel. 18 So ise ma kelelape mete pite Israel kolo olo, wusoli pe watafei ine pite nimpe oliv wuso mete pari le Ma Ili yaruwepe tani pepe. Le ise yolomen ma rautu isotei? Ise ine yaupe, ise kaniepe nalem kolo olo, nalem kaneise ise ine.

19 Le ise ma yirpei yolo, “Iyo, Ma Ili yaruwepe ine pepe tani piti ki ma namti fale koli tulum.” 20 Fei pepei punkom. Ma Ili yaruwepe tani wusoli pe pulpowo Ma Ili kolo olo, le ise namti fale yifei tulum lelpe wusoli ise yulpowo Ma Ili. Wolo enke peise leinginim, ise ma onposi piti rautu isotei kolo olo, ise turise yasio Ma Ili. 21 Mete piti Israel, pe watafei ine pite nimpe oliv wuso mete pari lepe, wolo Ma Ili kotopape kolo olo. Le ise onposi yirpolo Ma Ili miso kotopaise ko? Miso olo. 22 Fei ku muluwo wai lite Ma Ili le ku ma mretai, le lirouku teingipe fei lolomen le le lirouku olpe fei lolomen. Le liripe olpe mete wuso pualo piripe il olpe pepe, wolo ise, le lireise teingipe wuso ise ma wem oli oli yailelene onom pele. Le wuso ise yolpepe kolo olo, ise re ma Ma Ili leiluweise tani. 23 Le mete piti Israel pepe, wuso pe tounga pesipe il olpe pelpe le pe nou kani onom pantowo Ma Ili, Ma Ili ma nou laptei pifei tulum pelpe piti pinu pifei pepe, wusoli Ma Ili miso nou laptei pifei tulum lelpe elpesi. 24 Ise piti alpe nemple pepe, ise watafei ine pite nimpe oliv lite towa yawi lepe. Ma Ili yaruwepe, le le wata pirpolo le leiteise yoli nimpe oliv wuso mete pari lepe. Mete piti Israel, pe watafei nimpe oliv wuso mete pari lepe, le ine wuso Ma Ili yaruwepe tani pepe, le miso nou kapi lepletei poli oliv nimou elpesi lepe.

Ma Ili ma nou onom manepe mete yeflipiye pite Israel

25 Ilim winkem peiki, il punkom wuso kotire pato pepe, ki onposi piti ise ma retape. Ise ma retape soma ise ma onposi yirpolo ise olo retaitei pepe, olo ise ma onposi yolpepe kolo olo. Il pato polpepei, Ma Ili kani onom naniepe mete piti Israel wolo le ma lolpepe liripe le wem ulel kolo olo. Le lungariepe mete piti alpe nemple wuso pele keiniepe pepe, wem Ma Ili lotei kaniepe kapi tulum pelpe piti pifei piripe re fei, le ma nou weitei kaniepe mete piti Israel. 26 Tisi fei lepei so Ma Ili ma kaniepe mete pite Israel pepe. Min watafei il piti paitei yousi, pe pirpei pepe. Pe pirpei polo, “Metine liti kaniepe mete pepe, le ma laule Saion, le le ma kapi il olpe taniepe eple palye pite Jekop.”

27 Le Ma Ili lirpei lolo, “Ki ma topwepe il pepei kapiri kiripe pe, wem ki kapi il olpe pelpe taniepe.”

28 Mete ilepe pite Israel, pe pinaulipe Il Teingipe pite Ma Ili pepe, le pe pire Ma Ili pepi pire nemple eringi. Pe polpepei liso Ma Ili weitei kaneise piti alpe nemple pepe. Wolo Ma Ili pele keiniepe fei, liso le weisipe fale pire numuwi pele wusoli le onposiepe manre pelpe wuso pinu pulpowo pepe. 29 Wusoli wem Ma Ili keiniepe mete le le lailelepe re luntoluwepe fei, onom pele miso nou weitei kolo olo. 30 Ise mete piti alpe nemple pepe, wem linu ise yinpim il pite Ma Ili. Wolo fei Ma Ili onom maneise wusoli mete piti Israel, pe paptowo mingim kolo olo. 31 Ma Ili onom maneise wusoli mete piti Israel, pe pinpim il pele, le le lolpepe soma pe re Ma Ili ma onom manepe watafei ise pepe. 32 Mete yeflipiye, Ma Ili wata pirpolo kani onom naniepe piti pe ma pinpim il pele, le le lolpepe soma le kosape lire wai lele piti onom manepe pe yeflipiye.

Ku meila nange lite Ma Ili

33 Menmen teingipetei olo piri Ma Ili pratei. Ma Ili olo retaitei le onom pele olo ulenetei. Minemple miso pirpei namuku pire il pele re kolo olo. Le minemple re miso pretawo wai lele poporo kolo olo. 34 Min watafei il piti paitei yousi, pe pirpei pepe. Pe pirpei polo,

“Minemple pretane onom pite Ma Ili lo olo? Minemple miso watowo il piti le ma lingiepe lo olo?
35 Minemple utu pelpe patowo Ma Ili piti le ma yamu watepe lo olo?”
36 Men nange pepe Ma Ili lotei laptei, le pe pratei pire singe pele le pe pite le pele. Ku meila nange lite Ma Ili wem oli oli. Punkomtei.

Copyright information for `ONG