Romans 12

Ku ma wai kutou me Ma Ili

Liso ilim winkem peiki, ki kirkilau kirpeise piti ise ma wai isotei ye Ma Ili wusoli le olo onom manoukutei. Ise wala nampir ratei yolpepei le ise yeite isotei ye Ma Ili wata pirpolo ise yeptawi siye yaptowo pepe, le Ma Ili ma onom teingine lireise. Ise yingiepe fei yolpepei le ise ma rautuwo Ma Ili punkom. Ise ma yailele isotei yinge topo yuwei yawi kolo olo, wolo ise ma yusa Ma Ili weisipe enke peise leinginim fale teingipe yeflipi. Ise yolpepei soma ise miso retawo tisi wuso Ma Ili lele onposio piti ise ma yingowo lepe. Ise ma yingiepe menmen piti teingipe pepe soma ise yailelene onom pite Ma Ili, le le ma lulpoise lirpolo ise yingowo tisi tuwopou.

Ma Ili onom maneiki le le waiki menmen teingi lele, le ki ma il polise ise yeflipiye kolpepei, ise ma onposi isotei yirpolo ise mete lipi kolo olo. Ise ma yeila nange peise yaupe kolo olo, wolo ise metine niliye niliye ma onposi yoporo piti yiripe menmen teingipe wuso Ma Ili waise pepe wem ise yulpowo. Ku metine niliye niliye ku meltei topo tale wolo le niliye teingo yefli kolo olo. Menmen watafei ire, esi, lutepe, mingim, minopungo re menmen fei polpepe, pe poli topo tale niliye, wolo pe niliye niliye, pe pesio towa lelpe fi fi. Min watafei ku mete pepe, ku wuru wolo ku fale nempleiye miri Krais, le ku moli nemple watafei ire, esi, lutepe, mingim re, menmen polpepe, le ku moli topo tale niliye lite Krais. Liso ku ma miripe menmen teingipe wuso Ma Ili onom manouku le le wauku fi fi pepe, ku ma miripe piti mesio towa lele. Wuso Ma Ili wauku menmen teingi lele piti ku ma miri mesio towa lele liti meptalo il pele, ku ma miri mesio towa lite Ma Ili mingowo wai louku piti mulpowo Ma Ili. Wuso menmen teingi lepe Ma Ili wauku piti miri mesio towa liti kaniepe ilim winkem nemple pouku, ku ma miri mesio towa fei lepe. Le wuso menmen teingi fei lepe, ku kali piti miri meptalo mete nemple, ku ma miri mesio towa liti meptalo mete. Wuso ku kali menmen teingi lepe piti ku ma miri mesio towa liti watepe mete nemple topo weli, ku ma miri piti mesio towa fei lepe. Wuso minele onposi lirpolo ma karipe menmen ilepe pele watepe mete nemple, le ma karipe watepe lire onom malye. Minele piti lesio towa liti luntoluwepe mete nemple, le ma lirkilau lesio towa fei lepe. Le minele piti onom manepe re lailelepe mete nemple, le ma lailelepe lire onom teingine.

Ku ma kani onom mantepe mete nemple

Wem ise kani onom yantepe mete nemple, ise ma yempetei kolo olo, ise yire punkom piti kani onom yantepe. Ise yingiepe il teingipe le ise tounga pesipe il olpe. 10 Ise kani onom yantei nemple watafei ise winkem pite Krais, le ise ma onposi piti yailele nemple. 11 Ise ma yirkilau yesio towa, le ise yire kerin kolo olo. Ise ma yirkilau wai isotei ye Ma Ili piti yesio towa lele. 12 Ise onposi piti Ma Ili ma kaneise ratei yoporo le fei pepei, ise ma enke teingipe. Wem moingi faleise, ise yapiri enke peise le ise yile singe, le ise ma wem oli oli yeletei Ma Ili. 13 Ilim winkem nemple peise wuso pe men nange olo pepe, ise ma kaniepe piti watepe menmen ilepe peise pepe. Le wuso mete nemple pau faleise le ise olo retape kolo olo, ise kesipe yilape ye winangou peise le ise yuntoluwepe.

14 Mete wuso waise moingi lepe, ise ma yeletei Ma Ili piti ma namti watepe moingi kolo olo. Wolo ise ma yeletei Ma Ili piti ma lailelepe re luntoluwepe. 15 Wem ilepe peise pe enke teingipe, ise re ma yantepe yepi enke teingipe. Le wem pe pouti, ise re ma yantepe yepi youti. 16 Ise ma onposi piti yeilape mete nemple le nemple pepe ise ma yaptu yaptei pe tef, olo, ise ma yolpepe kolo. Wolo ise ma onposi nemple wata pirpolo ise yepiye yante nemple pepe, le ise ma yailele nemple. Ise rautu isotei yaupe kolo olo, wolo ise ma onposi isotei wata pirpolo ise mete yaupe, nange olo pepe. Le ise ma onposi isotei yirpolo ise enke peise ulepe kolo olo, ise ma onposi yolpepe kolo.

17 Wuso mete nemple pireise olpe, ise ma namti yiripe olpe kolo olo. Ise kotopa isotei piti ma yingowo tisi oli kolo olo, le wem mete pulise yolpepe, pe miso pretai ise yingowo tisi teingi lite Ma Ili. 18 Ise ma onposi isotei piti ma telpalo ratei yire enke malye yiripe mete eryai wuso pireise pratei pepe. 19 Numuwi peiki, tisi liti yamu yamu pepe, ise ma yingowo kolo olo. Wolo ise ma yusa Ma Ili lotei watepe moingi wem le onom kotu. Wusoli il piti paitei yousi, pe pirpei polo, “Ki Ma Ili kirpei, ki kutei miso yamu watepe mete moingi.” 20 Wolo il nemple piti paitei yousi re pe pirpei polpepei, “Wuso metine eringi leiye le nimpi nalei, ye watowo oweli piti laplei. Wuso le yif punko, ye watowo tipe piti lalei. Wusoli wem ye olpepei iri, metine eringi leiye lepe le lotei ma topo olitei lireye.” 21 Ise ma yusape il olpe pirkilau weiteise kolo olo, wolo ise ma yirkilau weisipe le ise yingiepe il teingipe piti ma ratei yoporo yiripe mete eryai pepe.

Copyright information for `ONG