Romans 4

Ma Ili ma linawo lirpolo Abraham le metine teingi tuwopou

Ku ma mirpei il menemple miri mani louku Abraham? Menele teingi falowo? Wuso Ma Ili laltei Abraham fale teingi tuwopou lire le lotei wusoli Abraham lesio towa teingi, Abraham ma rautu lotei lire towa teingi lele lepe. Wolo le rautu lotei lolpepe kolo. Il piti paitei yousi, pe pirpei polpepei, “Abraham lulpowo Ma Ili, liso Ma Ili linawo Abraham lirpolo le metine teingi tuwopou.” Wem metine nele lesio towa lite moli nele, le moli lepe le laise metine fei lepe. Metine lepe, wem le kapi era, le ma onposi lirpolo moli watowo yaupe kolo olo, wolo le ma onposi lolpepei, le lesio towa liso moli lepe laise lire era pepe. Ma Ili fei lepei, le onposio metine lire towa lele piti lesio kolo olo, wolo le onposi wem metine lepe lulpowo. Mete piti pire il olpe, wolo Ma Ili miso weisipe fale teingipe tuwopou piri le lotei wem pe pulpowo. Il pepei Devit lirpei liri metine nele, le lesio towa men kolo olo wolo Ma Ili linawo lirpolo le metine teingi tuwopou, liso metine lepe le onom teingine. Devit lirpei lolo,

“Mete wuso il olpe pelpe olo Ma Ili ma nou onposiepe kolo oloye, pe ma enke teingipe. Il olpe pelpe wuso Ma Ili loluwepe laplingi pe tef pepe. Metine wuso il olpe pele olo Ma Ili ma lupingiepe kolo oloye, le ma onom teingine.”

Devit lirpei il pepei pepe, le lirpei liripe mete piti Juda lirpolo pe poteteiye ma enke teingipe le mete piti alpe nemple ma olo lom? Olo. Mete piti alpe nemple re ma enke teingipe watafei mete piti Juda pepe. Min polpepei so ku kapi il piti paitei yousi le ku maptei mirpei molo, “Abraham lulpowo Ma Ili liso Ma Ili linawo lirpolo le metine teingi tuwopou.” 10 Wem Ma Ili linawo Abraham lirpolo le metine teingi tuwopou lepe, Ma Ili linawo linu liso Abraham lalowi topo lele lingi lo Abraham linu lalowi topo lele fei, liso Ma Ili linawo lingi lirpolo le metine teingi tuwopou lepe? Ma Ili linu linawo Abraham lirpolo le metine teingi tuwopou, Ma Ili linu linawo lolpepe re fei, liso Abraham lalowi topo lele lingi. 11 Abraham lalowi topo lele lingi le le lolpepe piti ma kosai lotei lirpolo le lulpowo Ma Ili punkomtei wusoli Ma Ili linu linawo lirpolo Abraham, le metine teingi tuwopou wem le lulpowo Ma Ili. Min polpepei so Abraham fale watafei le yaitei lite mete yeflipiye wuso pulpowo Ma Ili lepe, le Ma Ili linape lirpolo pe mete teingipe tuwopou. Pe wuso paploupe topungou pelpe kolo pepe re, Ma Ili linape lirpolo pe teingipe tuwopou wusoli pe pulpowo. 12 Mete piti Juda wuso paploupe topungou pelpe pepe, wuso pe pingowo tisi liti pulpowo Ma Ili watafei mani louku Abraham le ma fale watafei le yaitei lelpe wusoli Abraham linu lingowo tisi liti lulpowo Ma Ili, le topo lele lepe, olo le lalowi lingi.

13 Ma Ili topwepe il lapiri lire Abraham re eple palye pele lolpepei, tef ili yefliye ma lite Abraham lele. Il pepei Ma Ili topwepe lapiri lire Abraham wusoli Abraham lingiepe il lipi pite Moses lom? Olo. Ma Ili topwepe il pepei lapiri lire Abraham wusoli Abraham lulpowo Ma Ili, le fei pepei, Ma Ili linawo Abraham lirpolo le metine teingi tuwopou. 14 Ma Ili topwepe il lapiri lire Abraham re eple palye pele lirpolo pe ma kali tef lepei wusoli pe pulpowo Ma Ili. Le wuso mete piti pingiepe il lipi pite Moses pepe, pe ma kali tef lepei, mete piti pulpowo Ma Ili lepe, pe ma kali menele re kolo le il wuso Ma Ili topwepe lapiri pepe re, pe ma kere yaupe. 15 Il lipi pite Moses, pe kosauku tisi liti ku ma mretai, il olpe pepe pe menemple, le wem ku mingiepe, moingi fei lolomen ma Ma Ili wauku. Le wuso il lipi pite Moses pepe re olo fale kolo, ku molomen ma ku yaruwepe il. Wuso il pratei kolo le ku ma yaruwepe il men? Olo ma mire wouye.

16 Il wuso Ma Ili topwepe lapiri pepe, le onposiepe mete piti pulpowo. Ma Ili lolpepei soma eple palye pite Abraham pepe, pe ma kapi menemple wuso Ma Ili linu topwepe il lapiri liripe piti ma watepe pepe, pe ma kapi yaupe. Mete piti pingiepe il lipi pite Moses pepe, pe poteteiye ma kapi menmen fei pepei kolo, wolo mete wuso pulpowo Ma Ili watafei Abraham lepe, pe re ma pepiye kapi menmen wuso Ma Ili linu topwepe il lapiri liripe pepe. Wusoli Abraham fale watafei le yaitei lite ku yeflipiye wuso mulpowo Ma Ili lepe. 17 Min watafei il piti paitei yousi pirpei pepe, pe pirpei polo, “Ki keiteiye fale ire yaitei lite mete pite uf tef wuru.” Liso il wuso Ma Ili topwepe lapiri pepe, Ma Ili lulwepe pe teingipe, le le Ma Ili wuso Abraham lulpowo liri lepe. Le mete wuso pa pepe, Ma Ili lepei le miso nou leilape piti ma nampir pratei, le men nange wuso sungoi fale pratei kolo pepe, Ma Ili lepei lirpei le pe ma fale pratei. 18 Abraham lulpowo Ma Ili le le retai menemple wuso Ma Ili lirpowo piti ma watowo pepe, Abraham lotei wala lulwepe kolo, wolo le retai Ma Ili ma watowo. Le so fale lire yaitei lite mete pite uf tef wuru. Min watafei il piti paitei yousi, pe pirpei pepe, “Eple palye peiye ma fale wuru polpepe” . 19 Abraham fei, oli lire lotei le eringi pele re pire malfem piti ma fale wurutei (100). Wem le lulu lotei wuso oli le le singe kolo olo, le moto pele Sara re, ne one nire notei, yofu pene re nultutuweye, wolo le lire foringou kolo olo. Le lirkilau lulpowo Ma Ili. 20 Wai lele piti lulpowo Ma Ili lepe, le lusape kolo olo, pele lesiepe lapiri. Le il wuso Ma Ili topwepe lapiri liri pepe re, Abraham onom nire wuru lasiepe kolo olo. Le lirkilau lulpowo Ma Ili le fei pepei, pe watowo singe le le leilala nange lite Ma Ili. 21 Le retai punkom. Ma Ili miso lingiepe il pele wuso linu topwepe lapiri pepe. 22 Abraham lulpowo Ma Ili, le min polpepei so “Ma Ili linawo Abraham lirpolo le metine teingi tuwopou.” 23 Il wuso pirpei polo, “Ma Ili linawo lirpolo le metine teingi tuwopou” il pepe pe pirpei piri Abraham loteteiye kolo olo. 24 Ku re, il pepe pe paptei pirpei pirouku ku. Ku wuso mulpowo Ma Ili lepe, le ma leitouku fale teingipe tuwopou miri le lotei. Le Ma Ili wuso nou leila Apa Ili Jisas wem le la lepe. 25 Ma Ili laltei Jisas lau la liripe il olpe pouku, le le nou leila piti ma weitouku fale teingipe tuwopou miri Ma Ili lotei.

Copyright information for `ONG