Romans 5

Jisas Krais kanouku piti mratei onom malye mire Ma Ili

Le fei, ku mulpowo Ma Ili le le leitouku fale teingipe tuwopou miri le lotei. Liso Apa Ili Jisas Krais, le kanouku piti mratei onom malye mire Ma Ili. Ku mulpowo Ma Ili liso Apa Ili Jisas Krais, le kanouku piti mratei onom malye mire Ma Ili le ku fei min wala mingowo tisi fei lepe. Le ku ma enke teingipe wusoli ku retai molpepei, Ma Ili miso ketouku me miri mepi ratei uf teingi lele lato yuwei. Le wem moingi men nange falouku re, ku ma enke teingipe wusoli ku ma mretai molpepei, moingi fei pepe pe ma wauku topo weli piti mile singe. Wem ku mile singe, Ma Ili ma lulpouku, le wem le lulpouku, ku ma mretai le ma kanouku me miri mepi ratei. Ku mretai Ma Ili ma kanouku le fei pepe ma weitouku enke olpe kolo olo, wusoli Ma Ili olo onom puwoukutei, le le wauku Riri Teingi lele ratei yefi pouku.

Menele re kanouku kolo olo, wolo wem olo Ma Ili keiniyo fei. Le wem leletei fei lepe, Krais la piti ma kanouku ku mete piti mire il olpe. Metine piti lingiepe il lipi pite Moses pepe, metine nele ma lulpo piti la liri kolo olo. Wolo metine piti lailelepe re luntoluwepe mete nemple loporotei metine nele miso kani onom lantowotei liri le le ma la lungwi. Wolo Ma Ili kosauku alepe nimin, le olo kani onom lantoukutei, le wem ku wala mingiepe il olpe, Krais la lungwouku. Wusoli Krais la, le fei le weitouku fale teingipe tuwopou miri Ma Ili. Le wem Ma Ili onom kotu liripe mete olpe, ise ma onposi yirpolo Krais ma lusauku lom? Olo le ma lirkilau kanouku. 10 Ku minu mire Ma Ili mepi mire nemple eringi, wolo wem ninge lele Jisas la, le weitouku fale mire numuwi pite Ma Ili pele. Le fei, ku fale mire numuwi pite Ma Ili pele, le ise ma onposi yirpolo Krais ma lusaukuye lom, olo Krais ma kanouku wusoli le nou leilo namin ratei. 11 Wolo fei pepei poteteiye kolo olo. Ku ma enke teingipe masio Ma Ili wusoli Apa Ili Jisas Krais, le la, le fei le weitouku fale mire numuwi pite Ma Ili pele.

Adam naluku tisi piti ma, wolo Krais kanouku piti mratei mingi wem wem

12 Le fei ku mretai molpepei, metine niliye le linu lingiepe il olpe le le lire leptalouku. Le lingiepe il olpe le le lotei la liripe il olpe pele lotei. Min polpepei so ku mete piti tef, ku yeflipiye ma ma, wusoli il olpe pite metine niliye fei lepe, pe olo pingouku topo louku fei, le ku fale mire mete piti mire il olpe. 13 Il lipi pite Moses pepe, pe wala fale kolo olo, le mete olo pinu pingiepe il olpe fei. Le wuso il lipi pepe pe fale kolo olo, ku molomen ma ku mretai mirpolo ku mingiepe il olpe le Ma Ili ma wauku moingi, olo ma mironom. 14 Lile wem lite Adam le le lau lau fale wem lite Moses, mete piti tef, pe yeflipiye pingowo tisi liti pa. Mete wuso yaruwepe il pite Ma Ili watafei Adam kolo olo, wolo pe pingiepe il olpe eryai pepe, pe re pa piripe il olpe pelpe.

Adam piti linu lepe, le wata pirpolo le lile kosauku lire Adam nele piti fale lingi.
15 Wolo te rounge olo tante noute kolo olo, wusoli menmen wuso Ma Ili wauku yaupe pepe, pe watafei il olpe pite Adam kolo olo. Punkomtei, mete wuru pe pa piripe il olpe pite metine niliye lepe. Wolo Ma Ili olo onom manoukutei le menmen pele pepe, le wauku yaupe. Metine niliye, metine fei lepe, le Jisas Krais, le onom manouku liso Ma Ili wauku menmen pele pepe yaupe. 16 Le menmen wuso Ma Ili wauku yaupe pepe, pe watafei il olpe pite metine niliye lepe kolo olo, pe pile ire pelpe pelpe. Il olpe nempleiye Adam lingiepe le Ma Ili kapi il laptei liri lirpolo, le metine oli piti lingiepe il olpe. Le mete piti fale pingi pepe, pe pingiepe il olpe wuru wolo Ma Ili onom manepe le menmen pele pepe, le watepe yaupe le le linape lirpolo pe mete teingipe tuwopou. 17 Punkomtei, il olpe pite metine niliye le le lire leptalouku ku mete piti tef piti ma ma. Wolo Ma Ili onom manoukutei, le le wauku menmen pele yaupe, wusoli metine niliye, le la lungwouku. Metine fei lepe, le Jisas Krais. Mete yeflipiye wuso Ma Ili onom manepe, le le watepe menmen pele yaupe piti pe ma fale teingipe tuwopou pepe, pe ma kali singe liti pratei wusoli Krais la lungwipe fei.

18 Liso il olpe piti metine niliye, Adam le lire leptalouku piti ma ma. Wolo metine niliye, le lingiepe loporotei, le la lungwouku piti ma kanouku meinei nautowo tisi liti ma. Metine fei lepe, le Jisas Krais, le kanouku piti ma nampir mratei. 19 Adam lire leptalipe mete wuru piti ma pingiepe il olpe wusoli le lotei yaruwepe il pite Ma Ili. Le Jisas Krais, le weisipe mete wuru piti ma fale teingipe tuwopou piri Ma Ili wusoli le lingiepe il pite Ma Ili.

20 Il lipi pite Moses pepe, pe fale piti ma peilape enke pite mete le pe ma pirkilau pingiepe il olpe. Wolo wem il olpe pirkilau fale lipi, Ma Ili lirkilau onom manepe mete. 21 Min watafei il olpe, wem mete pirkilau pingiepe, pe ma pa. Ma Ili re, wem le onom manepe mete, le ma laptei fale teingipe tuwopou piri le lotei wusoli Jisas Krais, Apa Ili louku, le la piti ma kaniepe kali nempi liti pratei pingi wem wem.

Copyright information for `ONG