Romans 6

Ku miri Krais mepi ma pepe

So ku ma mirpei molomen? Ku ma mirpei molo ku ma wem oli oli mingiepe il olpe soma Ma Ili lirkilau onom manouku, ku ma mirpei molpepe lom? Olotei. Il olpe miso peilauku enke kolo olo, wusoli ku wata pirpolo ku miri Krais mepi ma pepe, le ku molomen ma mingiepe il olpe matoto fei molpepe olo. Ise retai punkom, wem ku mungungu, ku fale wata pirpolo ku topo tale ile lite Krais Jisas le ku wata pirpolo ku miri mepi ma pepe. Ku mungungu le ku wata pirpolo ku miri Krais mepi ma le pe peitouku pepe, le ku molpepe soma ku mingowo watafei Eiya louku, le lire singe lipi pele nou leila namin ratei, le ku re ma musa tisi oli piti linu lepe lato le ku ma mingowo nele yefli.

Ma Ili ma nou leilauku nampir mratei

Wuso ku miri mepi ma watafei Krais la lepe, ku re Ma Ili ma nou leilauku nampir mratei watafei le nou leila Krais le le namin ratei lepe. Le ku mretai molpepei, wai louku liti linu lepe ku ma tounga pesipe wata pirpolo ku maptei pa pepe, wem pe tingeli Krais laitei nimpe. Ku molpepe soma ku ma onom falepe il olpe piti ma nou mingiepe kolo olo, le il olpe ma peilauku enke kolo olo. Wusoli wem metine la, le ma nou lingiepe il olpe kolo oloye. Le wuso ku mirpolo ku miri Krais mepi ma, ku ma mretai punkom, ku ma miri mepi ratei. Wusoli ku mretai molpepei, Krais la wolo Ma Ili nou leila le le ma nou la kolo oloye. Tisi liti ma lepe olo Krais lafuro keraisi oloye. 10 Tisi piti Krais la lepe, le la liripe il olpe pouku. Le la wem niliye, le fei ma nou la kolo oloye. Le le fei min namin ratei lepe, le ratei piti leila nange lite Ma Ili. 11 Le ise re ma onposi isotei wata pirpolo ise ya pepe, le ise yusa tisi liti yingiepe il olpe wusoli ise fale ilepe pite Krais Jisas le ise ratei piti yeila nange lite Ma Ili.

12 So ise ma yusape il olpe pultei enke peise kolo olo, soma ise ma onposi piti yingiepe re ma olo, 13 Lo ise ma onposi piti yaptei ire lo esi men peise pualo tisi oli piti ma pinuse yingiepe il olpe, olo ise ma yolpepe kolo. Ise ma wai isotei yeflipiye ye Ma Ili, soma le ma leilaise enke piti yingiepe il teingipe, wusoli ise wata pirpolo ya le Ma Ili nou leilaise nampir ratei. 14 Il olpe ma peilaise enke peise kolo olo, wusoli ise yesiepe il lipi pite Moses kolo olo. Wolo Ma Ili le onom maneise le le kosaise tisi liti kaneise.

Ku ma mingiepe il pite Ma Ili

15 Ise onposi men? Ku fei musape il lipi pite Moses le ku mingowo tisi liti Ma Ili onom manouku, le fei pepei, ku ma mingiepe il olpe lom? Olo, ku mingiepe il olpe kolo olo. 16 Ise retai punkom, wem ise wai isotei ye metine nele piti ma yingowo, ise ma yingiepe il pele. Min watafei wem ise wai isotei ye piti yingiepe il olpe pepe, ise yingiepe ye le ise ya yasiepe. Le wuso ise wai isotei ye Ma Ili le ise yingiepe il pele, le ma leiteise fale teingipe tuwopou yiri le lotei. 17 Wolo ku ma enke teingipe masio Ma Ili. Ise yinu yato mete olpe piti yire il olpe, le pe pesise peireise wolo il punkom pite Ma Ili pe faleise le ise yirkilautei kani onom yantei piti yulpope re yingiepe il fei pepe. 18 Ma Ili kaneise yeinei nautowo tisi liti yingiepe il olpe le ise yulpowo piti yingiepe il teingipe tuwopou. 19 Kiripe il pite ku mete piti tef kirpeise wusoli ise wala singe kolo olo. Ise yinu wai isotei ye piti yingiepe il men nange olpe, le fei ise ma wai isotei ye Ma Ili piti ma yingiepe il teingipe tuwopou le ise ma ratei teingipe.

20 Wem ise wala yato mete olpe piti yire il olpe, wem fei lepe ise wala yire wouye yire tisi liti yingiepe il teingipe. 21 Il men nange olpe wuso fei ise min topungou olpe yasiepe pepe, menele teingi re faleise kolo olo. Il men nange olpe pepe, pe paptei mete pa. 22 Wolo fei Ma Ili kaneise yeinei nautowo tisi liti yingiepe il olpe, le ise yulpo piti yingowo tisi lite Ma Ili. Menmen teingi piti ise ma kali wuso ise wai isotei ye Ma Ili piti ratei yire enke teingipe felkele, le ise ratei teingipe tuwopou, ise ma kali nempi liti ratei yingi wem wem. 23 Wusoli il olpe pe wauku moingi liti ma. Wolo Ma Ili, le wauku nempi liti ratei mingi wem wem, le le wauku yawi. Apa Ili louku Krais Jisas, le kanouku piti kali nempi fei lepe.

Copyright information for `ONG