1 Thessalonians 3

Tesaronaika ihir kinhat patio rim Timoti ohnong darhetpa ohe meng oh

Nuhur gurnong wanahayaneng daham pitning isip hama Gin Sairas nuhut Atenis aptei morhor inpera. Timoti moh diradir tap hat Got orhe atamreindin oh atamreim yah meng pot pisapat han Timoti ohnong gure patinong nadarhetpera daham ohnong Go Tesaronaika apteinong sonmur. Susa kat ihirdapat Tesaronaika ihirnong imara ruumsup mat ma papti ohe pe oh Got ohe danong hat pati ohe da oh ihir gapa ham mandatipririm Timoti go susa kasip matinmur por ama nadarhetiri ohmur. Gurnong ruumsup naham ma inahapti oh Got oh Norhe nita kuuhan ihir mihat ruumsup datiprimur daham kis nahatipmur. Ama kis nahatipnong oh guragur am hat patimur. Ma am hat patinong oh nuhur rih gursi tap hat patin orhor Dir Got ohe danong hat sapti ohe pe oh kat ihirdapat ruumsup naham inahatiprimur ginapotirimur. Gin nure ma ginapongweri meng oh arpin mama tarpapat ohmur. Nuhur Arpin tarpa ma hapat. Ihan ire Got ohe danong hatiri ohe da oh Satan oh aprisa ihirnong kis mar wan danong mara nure ma tamrein indiri oh wa matirde. Ire Got ohe danong hat pati da oh kinhat patie dahah da oh isip nahatporhan nuhut Timoti ohnong Go kapkap sus ire Got ohe danong hat pati da oh kinhat patio rim wandeipat it apris nuhutnong meng am nahatinmur pora ama nadarhetiri ohmur.

Timoti oh it apris Tesaronaika ire yah hat pati ohe meng ma potip ohe meng oh

Gahan Timoti oh gin orhor it apris nuhutnong Tesaronaika ihir ire Got ohe danong hat ma pati dao arwapnanah ihirnong bopor mar da apripti dao oh yah hat kasip hat orhorwi patingwerimur. Ihat patima gutnonghe yah han yoto rim da nat patingwerimur. Ihat da nat patim gutdapathe ihirnong wamtiprinengo dahat patiru hat orhor ihirdapathe gutnong wanahatiproheneng dahat patingwerimur napor ama yah meng oh napotporhan nute dahe amam ham da yah hatirimur. Nute da ma amam ham yah hatiri oh ruumsup naham batbet napin pati dus orhor gure ihat Got ohe danong hat pati da oh kasip hat orhor patimur oh ritporhan nuranur tap hat ina pang ham da yah hatirimur. Ihat ina pang ham ma da yah hatiri oh nuhur rih bopor amkat patimur. Gin ihir Hanipyah orhe tapnong hat ma pati ohe pe oh kasip hat patimur ritporhan gin nute dahe masas yahnap hat patimur. Gur ihat ma pati ohe pe oh Got orhorsi patin nuhurnong amam isip nahat napapatin orhornong wes potin da oh isip hat pat ohoh ihan kinhat mutuh gatmar mandama weso na poriprohe. 10 Weso pot patin dus orhor nuhur apris gurnong wanahatin ohe da oh isip namkat pat ohoh ihan kwitem timbas mong da timbas dipwi Got ohnong At Gota. Nure ihirnong wamar son ohe mandap oh namanhetinmur. Namanherit nuhur sus wamaro ire gorhe danong hat pati ohe da oh hatip hat patihanhe meng pomat pora kasip maro hatpera por dipwi mandap namanhetina por dahamar patimur.

11 Nuhur dire At Gotsi Hanipyah Jisas ihitnong Gut nure Tesaronaika ihirnong sus wamtin ohe mandap oh manhema namamen matinmur rim gutnong dahanahayamur. 12 Tit ma dahanahaya oh Hanipyah Jisas go Tesaronaika aptei pati kuuhan iraire bopor gosham da gosaprishen dao kuuhan ihirnong da apris bopor deipti ohe dao oh nure ihirnong isipnap bopor mar apripti da hatin mat orhor ire danonghe imat aisip mat paptenmur. 13 Aisip mat paptim ire danong akasip mara yahnap ongengnap mat paptenmur. Imat apapatdapat gorhe it apris gorhe nita bap kuuhan ihirnong ambura Got orhe kinteinong ma matipra oh ama yahnap ongeng mat papat da ohsi hat patina ire boknong matin meng timbas hat patin orhor Got orhe kinteinong yah mat orhor matinmur por nadahandeiptimur.

Copyright information for `OPM