Hebrews 8

Dire kopenohe hanat bok han oh aw tei mahat ohe arpin ap yawar tamreipat ohe meng oh

Nohe ma naporpat meng moh gur Dire hanat bok duuptei han oh ihtin kasipsi hat pat han ma hapat ha dahatingwe rim noh mama meng moh naporpatmur. Ama ihat pat hanat bok duuptei han oh rusa aw tei mahat yahnap kakhan hat ma napapat han oh Got orhe bes oper tandapat tongnom napapatmur. Tongnom ma napapat oh mamaru hat napapatmur. Got orhe ongeng mat papat tei mahat oh hanip dire bes tei ap yawar hapti hatin hat na patmur. Orhe gon ongeng mat papat hrepnong hama dire hanat bok han hat patim tamreipatmur.

Rihohe hanat bok han ire duuptei han mar ma kis deishe oh dire erer moh ire bes teimdapat Got ohnong apriyao dire er hat sayahanhe apop oh Got ohe danong ayah mar apop sum atendeiyao hen han bapmur por hanat bok han ire duuptei han mar tit han tit han ihirnong kis deishemur. Ireoh apop sum Got ohnong aprishemur. Dire hanat bok han Jisas ohe itapnong apin han oh orhe ina bok oh pokwi apdapmur. kakdah moh ohe hanat bok han hat ma pati bap ihir sawa mengnong dimara erer oh Got ohnong da yah mar apriptimur. Ihir ihtin han bap ham kakdah moh pati ohoh ihan dire kopenohe hanat bok han oh kakdah moh patneng Ihir ihat patio rim oh ihat hanat bok han hat na patnengmur. Oh Got orhe aw tei mahat ongeng tahat pat tei mahat pat ohoh ihan oh dire hanat bok han hat patmur. Oh Got orhe aw tei ongeng mat papat tei mahat hanat bok han hat ma pat oh arpin Got orhe ongengnap mat papat tei mahat tamreipatmur. Kakdah moh ohe ap yawar ohe hanat bok han ham ap yawar ma tamreipti oh oh arpin aw tei mahat Got orhe yahnap hat papat hrepdapat mihat patim tamreipat ma hapat daham kakdah moh hanat bok han kis taham tamreiptimur. Kis taham ma tamreipti oh Moses oh watah ap yawar hapatin Got oh Nohe gonong yei ka mahat mimat ap hatinmur napor kis mar namgitirru mat orhor hatinmur potporhan ma potip kis orhor hatipmur. Gin dire kopenohe hanat bok han ohe ma tamreipat ohdapat rihohe hanat bok han ire tamreishenong oh ambapte mat papatmur. Dik natip menghe kopenohe dik natip ohe meng ohdapat rihohe meng ohnong ambapte mat papatmur. Ambapte mat ma papat oh kopenohe meng oh kasip yahnap meng ohoh ihan rihohe mengnong ambapte mara kopenohe kasip yahnap meng ohe mutuh han oh Krais oh hat patmur.

Rihohe dik natip meng oh gapa hat patin kopenohe kasip meng ma dik natir ohe meng oh

Rihohe ohri dik natip meng oh na gapa hatipneng kopenohe wan meng moh it ihirnong dik atpor daham na natipnengmur. Gapa hat patesuh ohoh ihan it wan meng moh dik atporo daham dik natipmur. Meng gapa hat patin ihir er hat saya ma hapat daham Got oh mameng moh ire boknong mar potipmur.

Hanipyah noh mama meng moh napotiprohmur. Gur amratin. Noh Isrer mong ma patio Judia mong ma patio gurnong tap mat wan meng tit dik natipramur.
Ma dik natipra meng oh noh rih gure ranir ihir Isip ire hrepdapat hat patin noh ire besnong marim pisus dik atip meng hatin mat dik na natipramur. Nohe ihirnong Noh gurnong inahatipramur ma dik atip mengnong kasip ham na marinperhan ihan nohhe ihirnong kom asar mandatipmur. Ihan morhe gon hat pat meng tit gurnong dik natipramur. Hanipyah norhor mama ginapor ohmur. 10 Hanipyah norhor orhe gon meng Isrer gurnong ma rit natipra meng oh mohmur. Mama ihat pati dik moh timbas hatporhan norhe sawa meng oh gure da mutuhnong namtipramur. Ma namtipra oh gure ina mutuh oh nabrak dei hatin mat namtipramur. Nadeipat gur norhe nita kuuhan bap ham amram dimatwi pateprimur. Noh gure Got hat patepramur. 11 Norhe sawa meng oh gure da mutuhnong namtiporhan brero hanipyaho kamah hano borop hano gonsi gur norhornong am hatiprimur. Am hat patin ohoh ihan gurdapat guragure yah han ihirnongo arwananah ihirnongo Gur Hanipyah ohnong mihat daham am hatinmur por am deinhe timbasmur. Ihir am hatwi patimur. 12 Noh gurnong yah nahatin danong ham gure er hat saya ohe pe yan oh it gurnong na napripramur. Ithe na daham eimat hanhan mar mandatipramur.
Hanipyah oh giritporhan brak matpamur.

13 Hanipyah oh Noh kopenohe wan meng tit rit natipramur ma ritip oh rihohe rit natip meng ohe tamreindin oh timbas hah ma hapat daham giritipmur. Ama tamreindin timbas meng oh watah wanin daphot mandatperhan timbas hat sapat ohe tan timbas hatin kakduup hat patmur.

Copyright information for `OPM