1 John 1

Hitkileaen Usil Kei koa vi Vati Selusien ten Moulien

Inau, Sion, namutis leta koanik va min kami usil kei koa vi 'Vati Selusien ten Moulien', kei koa ro tuai mulamu en tounah sav vasi keil. Kei, komai melonge, ka melesi en metomai. Anatin, melesi ka hemai rokoli. Mulamu, Vati Selusien ten Moulien enek moul lisenges ka ro ral min Ahi Tata, ka katau, mai kistal minir. Kei komai melesi ka kosa mevitehit usili min kami. Asa koa komai melesi ka meraengoni, memul meviteni min kami mun keke mikilea mivapil vatal min komai koa mekapil emun ral min Ahi Tata ka Natnali koa vi Iesu Kristo. Ka navong mihekul anatin en asa koa memul memutis usili, rehesi ir hehi houlu.

Ahi Vi Meneai

Selusien koa meraengoni ka ven Natin Ahi mevitehiteni mun min kami. Kei viteni mukok: Ahi mutolas, tisaen tovuol ien. Kei suval meneai koa keih koa mankoli tovuol ien. Munak roviteni rovit rokapil vituai ral mini ka romual veah en mankoli ten tisaen, romul roluvos en selusien orer ka ualien orer romusiltei anatinien. Ka munak romual en meneai suval Ahi mul en meneai ka sakien orer mutolas, ir Kristin keil, rokilea rovapil ruai vatal minir emun. Ka navong romual en meneai enek, ran Iesu, Natin Ahi, mul kas motein ir ran tisaen vasi keil keke reheto rehetolas.

Ka munak roviteni rovit tisaen orer tovuol, romul roliluvos ir enges, ka anatinien tovuol enir. Ka munak rovitehit lat tisaen orer min Ahi, kei koa lises mul mum vasin tounah koa viteni ka houmon tounah koa mal, kei herleletei hetisa mun en tisaen keil orer ka hekas motein ir rehetolas ran sakkalkalien keil orer. 10 Ahi mul vit ir vasi romumon tisaen. Ka munak rovit rormumontei etai tisaen, romul roviteni keke Ahi mul luvos. Munak hemukonek, selusien onen romultei en ir.

Copyright information for `PMA