1 Peter 5

Sakien koa Elda Keil Ilosil Kat Meatin Keil Onen Ahi Eni

Ekvati masel kat kami keil koa mivi elda keil veni inau mun navi elda tai. En metok, inau nales mahien onen Iesu, ka navong ihothot en hetetamenien onen, inau mun nilomal vituai hetal mini. Nasel kat kami keke mihelosil kat revi meatin keil koa Ahi lingi mul en hemi hesuval meatin keil ten sipsip amul alosil kat revi sipsip keil koa amul en he. Mihoumoni en sakien ten sien hesuval koa Ahi envati. Mihermumontei hesuval meatin tai mul keih kat kami mivoumoni. Mihemarir en umen onami, mihermumonteis ven mane. Anatin keke Ahi ling kami keke milosil kat meatin keil onen, ka minoumontei en sakien takeih ral min rendemien koa vina nesa. Vuo, tahos imok mihoumon more sakien keil koa asi keil avalisungeini. Anatin, Avat onen meatin talosil kat meatin sav keil ien hemai hekistal. Ka navong hemai, kei hesan ui umen min kami koa hesuval vatluvoluv ten hetetamenien koa hihilien teni sakras vavuol.

Ka kami koa mivi meatin hau keil, tahos mihelong kat elda keil ten sios. Ka navong miro vituai, kami vasi mihoumon rendemien onami heha netan veni Tus Votut viteni vit,

“Ahi sesein koakeil avut keil,
ka mul rie lat more envatien onen min koakeil amumon rendemien one va netan.”
5:5 Pro 3:34

Sakini, mihoumon rendemien onami heha netan navong miro en hen Ahi ten Keihoen. Hesakini, kei hehati lat isomi en more avong tai koa kei lingi mul. Anatin, mihelah vasin demkoen keil onami ka mihesani heha min Ahi, veni kei envat kami ka mul losil kat revi kami.

Mihelele revi, ka mihelei kokoe en kami veni Temat koa vi vativieh min kami mul ka lelau lekat sise vapurun kami. Anatin, kei suval laeon koa amai kati, mul lekat tei meatin vatali vahasi vani. Mihelomal hekeih en demkatien onami ka miheting koe kei namaitei vesesal ven kami. Mihelomal hekeih veni miheilea keke tuami savsav emun keil ten demkatien koa aro en out vasi netan amul akur vati mahien keil enek. 10 Ka navong milong mahien ten avong havivis evus, Ahi ten more envatien heling ris kami en tahosien ka hekataun kami, hesakin kami mihelomal en demkatien onami hekeih tamun ka houmon desien onami hermeleileitei mun. Ahi koa vise kami keke miheapil hetal min Iesu Kristo en hetetamenien onen koa sakras vavus, kei houmon tounah keil enek ven kami. 11 !Keihoen ten losilkatien onen Ahi hel lises ka lisenges! Anatin.

Selusien Ekor

12 Inau namul namutis leta ekek koa tamures min kami ral min kataunien onen Saelas, more tuak tai koa musil kat Ahi. En leta ekek, ekvati masel kat kami ka mahitehiteni keke koanik vi anatinien ten more envatien onen Ahi. Mihelomal hekeih eni.

13 Meatin keil ten sios ekok ten out 'Babilon'
5:13 Aneite teni vi 'Rom.' En avong ten oltestamen, Babilon vi taon tai koa mariso koa kur keihoen valosil kat kantri houlu en out netan. Keil amumoni keih en meatin keil onen Ahi, ka katau, Ahi sakin keihoen one vupuol ran he.
, koa Ahi rie lat keil avi onen, aviten 'more' one vat min kami, koa kami mun mivi onen. Ka Mak, koa suval natkuli en demkatien, kei mun mul viten 'more' onen vat min kami.
14 Mihehiten 'more' min kami ka miheav kat kami en envatien onen Ahi.

Navisi keke tomat onen Ahi hel ven kami koa mivi meatin keil onen Iesu Kristo.

Copyright information for `PMA