2 Timothy 3

Sakien Keil koa Hekistal en Avong Ekor

Timoti, keik kilea keke avong keil ten Avong Ekor, ka sakvisien keil imai ihi houlu mok. Veni en avong keil enek, meatin keil indem keil enges: ihi metenan, iselus en hetetamenien one, ka ihi tuvuti. Iselus karen meatin sav, ka irlong kattei tata one keil. Indem maen kataunien koa meatin sav sani min keil, ka indem maen tounah vasi onen Ahi. En avong enek, indem heisav en moulien onen meatin sav, enmahisien one hetovuol. Isili karen meatin sav ka umon rea en keil, tine heatiat lises. Tounah koa tahos, mete hetisa eni. Keil ilea avoumon sise koa avapurun meatin sav eni, tine hetamure, ka ihilelau en rendemien ten hetetamenien. Ehehat sakien tatisa keil ten out netan, ka Ahi, keil ehervattei varei. Keil iselus en hilive enges ihit amusil Ahi, ka isesein keihoen onen en moulien one. Vati meatin koa mukonek, konahatei vesesal veni! Tei en meatin keil enek, aka vasi teim keil ka amul asak luvos ahin keil koa rendemien one tamures keke usil hihiseien keil one. Ahin keil enek, envatien ten tounah keil ten out netan mul leh keil ka rendemien ten tisaen keil one mul muas keil lises. Heisavonges koakeil enek evati avakur hihiseien hau keil lises, asakras availea anatinien teni. Kosa, meatin houlu aselus karen more longlongien onen Ahi. Rendemien one romaltei ka demkatien one vi heisav enges. Avong kosa suval avong mulamu, navong provet taluvosien elu onen Asuv Houlu ten out Isip lumul luselus karen Mosis, isealu Sanes ka Sampres.
3:8 Eksodas 7:11-13
Ka suval provet taluvosien keilu enek, meatin keil koa mukonek asakras avoumoni vataveah ven koa meatin vasi keil ilei kilea keke keil avi hilivao.

Selkatien Ekor Va min Timoti

10 Ka keik Timoti, kokilea hihiseien onak, sakien keil onak, ka vati rendemien koa namum usili. Kokilea mun demkatien onak, envatien onak ka rendemien onak taveah. Kokilea narmusehtei en umen keil onak, 11 heisavos sakvisien keil ka mahien keil houlu umai enau suval sakvisien tatisa keil koa nakuri en out Antiok, Aekoniam ka Listera.
3:11Umen 13:44-14:23
!Ka Ahi kulat nau ran keil vasi!
12 Anatin, meatin vasi keil koa evat avousil sise koa mal onen Ahi ka usil kat Iesu Kristo, keil ikur sakvisien en hen meatin sav keil veni. 13 Ka meatin tisa keil ka koakeil taliluvosien, keil imai itisa mok. Iluvos meatin sav keil, ka keil emun, meatin sav keil iluvos keil. 14 Ka keik Timoti, konasuvaltei keil, kiles kusil hihiseien keil koa kokuri tuetin ka kokilea tuai avi anatin. Kokilea vati hihiseien keil enek kokuri ran koakeil desien onom mul en keil. 15 Ka kokilea vati hihiseien keil enek musil asa kolonge en Tus Votut navong kovi titi ehon mai rokol kosa. Tus Votut kilea voumon meatin keil availea sise koa avaling demkatien one en Iesu Kristo ka avakur moulien hau eni. 16 Selusien keil vasi koa mul en Tus Votut ka ven Ahi. Selusien keil enek atahos ten hihiseien, ten selkatien, ten hitkileaen sise koa mal, ka ten hisein meatin keil keke anoumontei mun sakien tatisa keil one. 17 Tus Votut mul sak mesen meatin keil onen Ahi keke akilea avoum vasin umen keil koa tetahos.

Copyright information for `PMA