Mat 20
a20:17 Mak 10:32-34; Luk 18:31-34
 
Mat 20
b20:20 Mak 10:35-45
 
Mat 20
c20:29 Mak 10:46-52; Luk 18:35-43
 

Matthew 20

Tatavolien Usil Meatin Toumien Keil en Neiai Tai

Navong Iesu mul selus ral min meatin keil onen, ra usil tatavolien enek min meatin keil vit, “Hiasuvien onen Ahi suval horetan tai koa va en visokon semau keke valah meatin toumien keil avoum en neiai osen. Navong les keil, kei vat kati keke hesan ui umen min keil hemal en hulien ten avong tai. Evus, sila lat keil uva avoum en neiai osen.

“Navong meteiai va nesa neli, horetan enek va ris ka les meatin sav keil amules amulomal en out avulhul ien, ka armumon etai tounah. Ka kei viteni min keil vit, 'Ei, kami mun miheha mihoum en neiai osak, ka nihul kami en asa koa mal.' Sakini, keil emun uva amum.

“En taviai, kei va ris ka mumoni vati tas, ka en avong tamun navong meteiai vita netan neli.
Ka vesesal avong koa meteiai vanu, kei va eris ka votin meatin sav keil emun amules amulomal. Sakini kei vis keil vit, '?Vensa varei mimules mimulomal ekok ka mirmumon etai tounah visokon rokol mendilah?'

“Keil avit kesi mini avit, 'Veni meatin tovuol vamai vakur komai mevoum mini.'

“Sakini horetan enek viteni min keil vit, 'Kami mun miheha mihoum en neiai osak.'

“Navong meteiai munu, horetan ten neiai viteni min avat onen meatin toumien keil vit, 'Kihise meatin toumien keil ka kisan ui umen one min keil. Helamu, kihul lat retai en koakeil umai katau va vio ... kivus en koakeil umai mulamu.'

“Sakini, koakeil umai vesesal en avong koa meteiai vanu, keil umai ven avat toumien ka navong vul lat keil, sani min keil hulien koa mal vinvin ten avong tai, visokon rokol mendilah. 10 Sakini, navong koakeil umai amulamu alesi, keil amundemi avit ikuri hemarite mok. Ka navong umai, keil emun akur retai en hulien koa mal vinvin enges ten avong tas. 11 Ka navong akuri, keil asel kutut kat horetan enek 12 avit, 'Koakeil kovise keil katau, vesesal en avong koa meteiai vanu, amum haoa tanges, ka kovul keil vati tas en komai koa memum keih, avetin mue en komai ka meteiai kan purun avemai.'

13 “Ka horetan enek vit kesi min tai en keil vit, 'Tuak, narpuruntei kami. Kami mimaeni mivoum minau ven hulien koa mal vinvin ten avong tas. 14 Mihekur mane onami ka miheha. Inau ekvati mahul koakeil umai akatau vati tas en kami. 15 Koanek mane onak. Ka nakilea moumon asa ekvati vatal mini. ?Vuo mukave? ?Kami mevi elu veni nasan kataunien min meatin sav keil?'

16 “Sakini, en sakien koanek, koakeil avi meatin heisav kosa imai ihi hetetamen imok, ka koakeil avi hetetamen imai ihi heisav enges.”

Iesu Selus Eris Usil Matien Onen a 

17 Navong Iesu mul va en out Serusalem, kei kur teindan elu (12) onen uva seh ka viteni min keil vit, 18 “?Milesi? Rovaha Serusalem ke. Ka en out enek, imae lat nau, Natin Meatin, niha en hen asuv keil onen pris keil ka tiser keil ten Mengkatien onen Mosis. Hevus, keil ikuri va en kot ka imae lat moulien onak hemat. 19 Evus, isa lat nau niha ven meatin keil koa arvitei Siu keke umon tohtohien heha kat nau, itah nau en viau takan, ka iti kat nau en aiveave. Avong hetel heli heha, ka nimoul eris ran matien.”

Iesu Viseini Keke Meatin Keil Onen Imai Ihi Meatin Keil Takataunien b 

20 Evus, mama onen Tiemes keilu Sion, natin Sepeti keilu, mai ven Iesu ral min keilu. Kei malingling veni keke vahis tounah tai veni.

21 Iesu visi vit, “?Mama, keik emvat sa?”

Ka mama enek viteni mini vit, “Ekvati keke kimaeni li natkuli keilu ekek luvatondan vesesal venuk navong kimai kihi asuv houlu, tai en usivem matu ka tamun en usivem meil.”

22 Iesu viles les natnali keilu ka vis keilu vit, “Kamil milreingeingen asa koa milmul milvis inau eni. ?Mukave? ?Kamil milkilea milvakur sakvisien ka mahien keil hesuval koa inau niha nikuri?”

Ka luvit kesi mini luvit, “!Anatin, melkilea!”

23 Iesu viteni min keilu vit, “Anatin, kamil milhekur mahien hesuval asa koa inau nikuri. Ka avaseini, hervitei inau keke matie lat isei hetondan en usivek matu vuo usivek meil. Vulin ten hetetamenien keilu enek onen koakeilu Tata onak rie lat keilu tuai keke luvakuri.”

24 Ka navong meatin sav keil onen Iesu koa avi halualim (10) araengoni, avuroh kat time keilu. 25 Ka Iesu vise ruain keil vasi umai veni ka viteni vit, “Mikilea keke hetetamen keil onen koakeil arvitei Siu evati mok keke avoumon one keil avalei kilea en hetetamenien one. Ka asuv keil emun one amumoni keih ramat en meatin keil koa alosil kati. 26 Ka sakien onami hermukteinek. Munak kami tai envati vahi houlu en kami, kei houmon kei hemai hesuval meatin toumien onami. 27 Ka munak tai en kami envati valamu en kami, kei houmon kei hemai hehi slev onami. 28 Veni inau mun koa navi Natin Meatin, narmaiteis keke meatin keil avoum avakataunau. !Vuo! Numai keke moum makataun meatin sav keil ka keke masan moulien onak vahul lat meatin keil houlu avamaluv ran keihoen ten tisaen one.”

Iesu Sak Revi Metovar Elu c 

29 Iesu ka onen keil aka pas taon ten out Seriko, ka navong amuli uva, mari vangi meatin keil amul amusili. 30 Ekonek, metovar elu lurondan en vali sise ka luraengoni keke Iesu mul mual va. Sakini, keilu luvisohiso luvit, “!Asuv! !Natin asuv houlu Deved! !Emhemahis komal eli!”

31 Ka vangi meatin keil avul kat keilu keke luvato raeng. Ka avaseini, keilu luvisohiso keih imok luvit, “!Asuv! !Natin asuv houlu Deved! !Emhemahis komal eli!”

32 Navong Iesu longe, vati ka vise keilu lumai. Evus, vis keilu vit, “?Emilvati moumon sa min kamil?”

33 Ka luvit, “Asuv eli, emalvati kovasak revi metomal.”

34 Ka Iesu, tin vilelau en enmahisien ven keilu. Sakini, rokol metealu, ka hatte tas, keilu lukilea luvalele ka lumusil Iesu.

Copyright information for `PMA